70 ICm 3325/2011
70 ICm 3325/2011-42 KSUL 70 INS 4873/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v právní věci žalobce Česká kancelář pojistitelů, se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, zastoupeného Mgr. Lubomírem Vdovcem, advokátem se sídlem Kounicova 19, Brno, proti žalovanému Edita anonymizovano , anonymizovano , Teplice, Husitská 629/3, PSČ: 415 01, na určení pravosti přihlášené pohledávky, r o z s u d k e m p r o u z n á n í ,

takto:

I. Určuje se, že žalobce-věřitel č. 11 Česká kancelář pojistitelů, se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 m á za dlužnicí Editou anonymizovano , anonymizovano , Teplice, Husitská 629/3, PSČ: 415 01, pohledávku ve výši 42.008,35 Kč přihlášenou do insolvenčního řízení KSUL 70 INS 4873/2010 pod č. P 12.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho právního zástupce na nákladech řízení částku ve výši 5.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 16.12.2011 se žalobce Česká kancelář pojistitelů, se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, zastoupený Mgr. Lubomírem Vdovcem, advokátem se sídlem Kounicova 19, Brno domáhal proti žalované Edita anonymizovano , anonymizovano , Teplice, Husitská 629/3, PSČ: 415 01 určení pravosti přihlášené pohledávky.

Před nařízeném soudním jednání dne 14.01.2013 žalovaná sdělila, že v plné výši uznává nárok uplatněný v žalobě. Pokračování KSUL 70 INS 4873/2010

Následně žalobce podáním doručeným soudu dne 06.02.2013 uplatnil vůči žalované náhradu nákladů sporného řízenía to ve výši 5.000,-Kč (zaplacený soudní poplatek).

Žalovaná tedy v průběhu řízení uznala nárok, který je proti ní žalobou uplatňován.

Podle § 153a odst. 1 věta první, odst. 2, odst. 4 o.s.ř., uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny zákonné podmínky § 153a odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., když povaha dané věci připouští uzavření soudního smíru a rozsudek pro uznání není v rozporu s právními předpisy, rozhodl soud rozsudkem pro uznání, kterým žalobě v plném rozsahu vyhověl (výrok I.).

V souladu s § 153a odst. 4 o.s.ř. soud jednání nenařizoval.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o.s.ř., když ve sporu zcela úspěšný účastník nárok na náhradu nákladů řízení uplatnil a tyto mu tedy byly soudem v plné výši přiznány.

Po právní moci tohoto rozsudku bude změněn splátkový kalendáře dlužnice tak, že přihlášená pohledávka žalobce bude označena jako zjištěná a připočtena k ní bude i celá částka přiznaných nákladů řízení, jež bude žalobci hrazena splátkami v průběhu oddlužení dlužnice.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů od dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. Odvolání do výroku ve věci samé lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, a z důvodu, že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o.s.ř.).

V Ústí nad Labem dne 15.07.2013 JUDr. Eva Sixtová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lenka Ptáčková