70 ICm 3034/2017
č.j. 70 ICm 3034/2017-31 pod sp. zn. KSPH 70 INS 23217/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl soudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci

žalobce: CENTROPOL ENERGY a.s., IČO 254 58 302, se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem právně zastoupen: Mgr. Robertem Němcem LL.M., se sídlem Jáchymova 2/26, 110 00 Praha 1

proti žalovaným: a) Mgr. David Uhlíř, IČO 040 10 671, se sídlem Pravá 594/11, 147 00 Praha

b) BRUBER spol. s r. o., IČO 261 75 835, se sídlem Východní 257, 250 91 Zeleneč

o určení pravosti pohledávky ve výši 58.641 Kč

takto: I. Určuje se, že pohledávka žalobce vzniklá z titulu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 0000936000 přihlášená pod pořadovým číslem P08 do insolvenčního řízení ve věci dlužníka BRUBER spol. s r.o., IČO 261 75 835, se sídlem Zeleneč, Východní 257, 250 91 Praha-východ, vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS 23217/2016, je zjištěna co do výše 58.641 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobou ze dne 23. 6. 2017 se žalobce CENTROPOL ENERGY a.s., IČO 254 58 302, isir.justi ce.cz -pokračování- se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen žalobce) domáhal určení pravosti jeho pohledávky ve výši 58.641 Kč přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 70 INS 23217/2016 ve věci dlužníka BRUBER spol. s r. o., IČO 261

75 835, se sídlem Východní 257, 250 91 Zeleneč (dále jen dlužník), a to proti žalovanému č. 1 Mgr. David uhlíř, IČO 040 10 671, se sídlem Pravá 594/11, 147 00 Praha (dále jen žalovaný č. 1) a dlužníku jako žalovanému č. 2. Žalobu odůvodnil tak, že na základě rozhodnutí Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 70 INS 23217/2016-A-14 ze dne 13. 2. 2017 přihlásil do řízení přihláškou ze dne 16. 3. 2017, pohledávka ve výši 58.641 Kč představující cenu za dodávku elektřiny do určeného místa na adrese Veslařská 148, 400 01 Ústí nad Labem za období od 1. 1. 2017 a která byla popřena při přezkumném jednání dne 24. 5. 2017 oběma žalovanými co do pravosti. Důvodem popření přihlášené pohledávky, pak bylo neprokázání uplatněného návrhu a to z důvodu neplatnosti a účinnosti ustanovené strany na odběr elektřiny. Svůj návrh, pak jak prokazoval důkazy označený v žalobě.

2. Žalovaný č. 1 Mgr. David uhlíř, IČO 040 10 671, se sídlem Pravá 594/11, 147 00 Praha v písemném vyjádření uvedl, že na podané žalobě trvá a navrhl provést důkazy, které jsou uvedeny v insolvenčním spisu. Žalovaný č. 2 BRUBER spol. s r. o., IČO 261 75 835, se sídlem Východní 257, 250 91 Zeleneč rovněž setrval na svém stanovisku na zamítnutí podané žaloby. Z nařízených jednání ve věci se vždy omluvil.

Soud provedl dokazování níže uvedenými listinami:

-spis Krajského soudu v Praze sp. zn. 70 INS 23217/2016 -č.j. KSPH 70 INS 23217/2016-A-14 ze dne 13. 2. 2017 -přihláška pohledávky ze dne 16. 3. 2017, v celkové výši 58. 641 Kč -protokol o přezkumném jednání z 24. 5. 2017 -vyrozumění o popření pohledávky ze dne 9. 6. 2017 -smlouva o dodávkách elektřiny č. 0000936000 ze dne 22. 4. 2016 -nabídka na dohodu el. energie č. NN 20160794-2 + protokol o přijetí nabídky ze dne 22. 4. 2016 -plná moc žalovaného č. 2 ze dne 5. 4. 2016 -faktura č. 11070077451 za odebranou elektřinu za období 1. 1. 2017-19. 2. 2017

3. Soud na základě provedeného dokazování zjistil, že na základě podaného insolvenčního návrhu byl usnesením Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 70 INS 23217/2016-A-14 ze dne 13. 2. 2017 zjištěn úpadek žalovaného č. 2 BRUBER spol. s r. o., IČO 261 75 835, se sídlem Východní 257, 250 91 Zeleneč a že na jeho majetek byl přihlášen konkurs. Dále, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení přihláškou ze dne 16. 3. 2017 pohledávku za dlužníkem v celkové výši 58. 641 Kč představující cenu za dodávku elektřiny za období 1. 1. 2017 do 19. 2. 2017 do odběrného místa Veslařská 148, 400 01 Ústí nad Labem, a to na základě smlouvy o poskytování služeb ze dne 22. 4. 2016 č. EAN 859182400406313471, jejichž pravost byla popřena oběma žalovanými na přezkumném jednání ze dne 24. 5. 2017 a to již výše uvedenými důvody. Tuto skutečnost má soud za prokázanou protokolem z tohoto jednání. Z vyrozumění o popření pohledávky ze dne 9. 6. 2017, že žalobce byl vyrozuměn o popření jeho pohledávky a že tento v zákonné lhůtě podal tuto žalobu o určení pravosti přihlášené pohledávky. Z nabídky na dodávku elektrické energie č. NN 20160794-2 a protokolu o přijetí nabídky ze dne 22. 4. 2016, že byla ve prospěch dlužníka uzavřena téhož dne smlouva o dodávce elektřiny, přičemž tato byla uzavřena platně zmocnitelem Zdenkem Kofrem na základě udělené plně moci k tomuto účelu uzavřené dne 5. 4. 2016. Dále z předložené a neuhrazené faktury č. 11070077451 a dalšího šetření, že v období od 1. 1. 2017-19. 2. 2017 byla žalobcem elektřina do odběrného místa dodávána a žalovaným č. 2 BRUBER spol. s r. o., IČO 261 75 835, se sídlem Východní 257, 250 91 Zeleneč odebrána, přičemž výše pohledávky nebyla v průběhu řízení nikterak zesplatněna.

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Antušková -pokračování-

4. Soud na základě výše uvedeného má pak za prokázané, že žalobce je aktivně legitimován k podání této žaloby, že žaloba byla podána žalobcem ve lhůtě a jedná se o žalobu, která je popíratelná. Z provedeného dokazování má soud za prokázané, že v rozhodném období byla elektřina

odebírána žalovaným č. 2 BRUBER spol. s r. o., IČO 261 75 835, se sídlem Východní 257, 250 91 Zeleneč, a to na základě smlouvy o dodávce elektřiny již výše uvedené za dne 22. 4. 2016, přičemž zaplacení odebrané elektřiny nebylo v řízení nikterak prokázáno. Předmětná smlouva pak byla uzavřena platně, a to obchodním zástupcem žalobce Antonínem Kišem, IČ 015 78 111 a za žalovaného č. 2 BRUBER spol. s r. o., IČO 261 75 835, se sídlem Východní 257, 250 91 Zeleneč panem Zdeňkem Kofrem, přičemž tento jednal na základě zmocnitelem podepsané plné moci ze dne 5. 4. 2016 uzavřená mezi žalovaným č. 2 BRUBER spol. s r. o., IČO 261 75 835, se sídlem Východní 257, 250 91 Zeleneč a již uvedeným Zdeňkem Kofrem, IČ 037 30 026, kterou soud rovněž hodnotí jako platně uzavřenou se zákonem, a tedy platnou. V průběhu řízení pak skutečnosti uváděné žalovanými o neplatnosti uzavřené smlouvy nebyly nikterak prokázány, elektřina byla v rozhodné době odebrána a nebyla zaplacena, a proto soud dospěl k závěru, že žaloba na určení pravosti pohledávky byla podána důvodně.

5. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.).

Praha 21. 2. 2018

JUDr. Tomáš Malý samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Antušková -pokračování-

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Antušková