70 ICm 2856/2015
sp. zn KSPH 70 ICm 2856/2015-48

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v právní věci žalobce: AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 933, PSČ 1077XX, Nizozemské království, zast. Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem Blatného 36, 616 00 Brno proti žalovanému: JUDr. Aleš Jirásek, bytem Braunova 2529/1, 150 00 Praha 5, insolvenční správce dlužníka Rastislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Hornomlýnská 1236/8, 148 Praha 4

o určení pravosti pohledávky

Takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Rastislavem Jakubkem, anonymizovano , bytem Hornomlýnská 1236/8, 148 Praha 4, pohledávku č. 1 uplatněnou přihláškou P7 do ins. řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 40 INS 33932/2013 z titulu dlužné jistiny ze smlouvy o úvěru č. 4210140261 ve výši 47.639 Kč s příslušenstvím ve výši 613,68 Kč, a tato je v celé výši 48.252,68 Kč a tato je přihlášená po právu.

II. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Rastislavem Jakubkem, anonymizovano , bytem Hornomlýnská 1236/8, 148 Praha 4, pohledávku č. 2 uplatněnou přihláškou P7 do ins. řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 40 INS 33932/2013 z titulu smluvních pokut a poplatků ze smlouvy o úvěru č. 4210140261 ve výši 26 Kč, a tato je přihlášena po právu.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. -pokračování-sp. zn KSPH

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 24.7.2015 se žalobce AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 933, PSČ 1077XX, Nizozemské království ( dále jen žalobce) domáhal vydání rozhodnutí kterým bude určeno, že má za dlužníkem Rastislavem Jakubkem, anonymizovano , bytem Hornomlýnská 1236/8, 148 Praha 4, ( dále jen dlužník ) pohledávky ve výši 48.252,68 Kč a ve výši 26 Kč přihlášené do ins. řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 40 INS 33932/2013 přihlášené po právu a to jako pohledávky nevykonatelné a nezajištěné. Podanou žalobu pak odůvodnil tak, že do ins. řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 40 INS 33932/2013 přihláškou ze dne 16.10.2014 přihlásil své pohledávky jako nezajištěné a nevykonatelné, které byly na přezkumném jednání dne 25.6.2015 popřeny ins. správcem JUDr. Alešem Jiráskem ( dále jen žalovaný ) co do pravosti a to s odůvodněním takovým, že nebyla doložena aktivní legitimace ze strany žalobce, když neprokázal důvod vzniku pohledávky ( nebyla doložena smlouva o postoupení pohledávky ze společnosti Home Credit a.s. na žalobce ). Pokud jde o uplatněný nárok žalobce uvedl, že tento nárok vznikl tak, že dlužník uzavřel se společností Home Credit a.s., IČ 26978536 dne 22.10.2012 smlouvu o úvěru č. 4210140261 na základě které byl dlužníkem čerpán poskytnutý úvěr ve výši 50.000 Kč, který se zavázal splatit 84 pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1.390 Kč. Z důvodu neplnění sjednaného splátkového kalendáře dne 4.12.2013 byl zesplatněný poskytnutý úvěr a to včetně doplatku nesplacené jistiny spolu se sjednanými úroky a pokuty s tím, že k úhradě nesplaceného úvěru ze strany dlužníka nedošlo. Následně pak byla přihlášená pohledávka postoupena dle ust. § 524 zák. č. 40/1964 Sb. ( dále jen OZ) a dle ust. § 526 odst. 2 OZ. Toto postoupení pohledávky bylo oznámeno dlužníkovi a to listinou ze dne 6.12.2013 označené jako Oznámení o postoupení pohledávky. Na základě postoupení pohledávky žalobce má za to, že existence smlouvy o postoupení pohledávky není pro řízení rozhodná., pokud bylo žalovanému oznámení o postoupení pohledávky oznámeno předchozím věřitelem. K prokázání svých tvrzení pak odkázal na jím označené uvedené důkazy v žalobě a na rozhodnutí soudů v téže věci s tím, že rozhodovali v souladu s uvedeným právním názorem žalobce. V písemném vyjádření pak souhlasil s rozhodnutím bez nařízení jednání. Žalovaný v písemném vyjádření navrhl žalobu zamítnout, setrval na svém stanovisku, že žalobce měl prokázat aktivní legitimaci předložením smlouvy o postoupení pohledávky za dlužníkem a dále že postoupením pohledávky na žalobce došlo k zhoršení jeho právního postavení, které spatřuje v tom, že pro žalobce neplatí lhůta 30 dnů k přihlášení pohledávek a tedy došlo k zásadní změně v právním postavení dlužníka a to k horšímu. Současně vyslovil souhlas s rozhodnutím ve věci bez nařízení ústního jednání. Soud na základě souhlasného stanoviska strany rozhodl ve věci bez nařízeného jednání a to na základě provedených důkazů: spisem Krajského soudu v Praze sp. zn KSPH 40 INS 33932/2013, usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 33932/2013-B-8 ze dne 23.5.2014, přihláškou pohledávky žalobce ze dne 16.10.2014, protokolem o přezkumném jednání z 25.6.2015, vyrozumění o popření přihlášené pohledávky a z oznámení o postoupení pohledávky dlužníkovi ze dne 6.12.2013. Soud provedenými listinnými důkazy zjistil a má za prokázané ze spisu Krajského soudu v Praze sp. zn KSPH 40 INS 33932/2013-B-8 že bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dlužníka oddlužením a že ins. správcem byl soudem ustanoven žalovaný. Z přihlášky pohledávky žalobce ze dne 16.10.2014 jako právnická osoba se sídlem mimo území České republiky přihlásil do ins. řízení nezajištěné a nevykonatelné pohledávky ve výši 48.252,68 Kč a 26 Kč a to na základě pohledávky společnosti Home Credit a.s., IČ 26978836 představující neuhrazené závazky dlužníka vůči této společnosti vyplývající z úvěrové smlouvy č. 4210140261 postoupené žalobci smlouvou o postoupené pohledávek dle ust. 524 OZ. Z listiny označené o oznámení o postoupení pohledávky ze dne 6.12.2013, že bylo postoupení výše uvedené pohledávky oznámeno touto listinou dlužníkovi. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 25.6.2015, že přihlášená pohledávka žalobce byla žalovaným popřena co do pravosti a to s odůvodněním, že nebyla prokázána aktivní legitimace žalobce k podání této pohledávky. Z vyrozumění o popření přihlášené pohledávky ze dne 8.7.2015, že žalobce byl vyzván k podání žaloby na určení pravosti přihlášené pohledávky a z data zahájení tohoto řízení, že žaloba byla podána řádně a ve lhůtě. -pokračování-sp. zn KSPH

Na základě provedeného dokazování soud učinil skutkový závěr takový, že v tomto případě žalobce prokázal aktivní legitimaci k podání přihlášené pohledávky a to v přihlášené výši a to v souladu s platnou rozhodovací praxí soudu, pokud jde o postup při přihlášení pohledávek osob a společností se sídlem mimo území České republiky a že poskytnutím jiné lhůty k přihlášení pohledávky nešlo k zhoršení postavení dlužníka jak uvádí žalovaný. Právně pak soud daný případ posoudil takto.Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena IS, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u ins. soudu do 30 dnů od přezkumného jednání: tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žaloba je podána vždy proti ins. správci. Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba byla podána po právu. S ohledem na současnou judikaturu Nevyššího soudu (31 Cdo 1328/2007) a s ohledem na provedené důkazy žalobce prokázal svoji aktivní legitimaci ve sporu. ( Bylo prokázáno, že dlužníku bylo oznámeno původním věřitelem, že došlo k postoupení pohledávky) Nebyl tedy důvod k doložení smlouvy o postoupení pohledávky mezi společností Home Credit a.s. a věřitelem-žalobcem. Smlouva o postoupení pohledávky dle rozhodovací praxe nebyla jako důkaz k provedení nezbytná. Z podacího archu pošty vyplynulo, že toto podání bylo skutečně dlužnici posílána. Pokud si jej dlužnice nevyzvedla na poště v úložní době, nemůže toto jít k tíži žalobce. Proti výši pohledávky brojeno ze strany IS nebylo, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku č. I tohoto rozsudku, že v řízení bylo prokázáno, že došlo důvodně k zesplatnění poskytnutého úvěru ze dne 4.12.2013, že dlužník z této částky neuhradil ničeho. ( V průběhu řízení nebyla ani tato skutečnost zpochybněna a rovněž nebyly vzneseny námitky pokud jde o výši přihlášené pohledávky ) Dále má soud prokázané, že dlužníku bylo zasláno oznámení o postoupení pohledávky dne 6.12.2013 jak již výše uvedeno.

O náhradě nákladu řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. podle kterého z účastníků který měl ve věci plný úspěch přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva prosti účastníku který ve věci úspěch neměl ve spojení s ust. § 202 odst. 1 IZ věty prvního insolvenčního zákona podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Nárok na náhradu nákladů řízení má v tomto případě žalobce proti žalovanému v plné výši, nicméně vzhledem k ust. § 202 IZ soud náhradu nákladů řízení žalobci proti insolvenčnímu správci nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u KS v Praze se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

V Praze dne 10. prosince 2015

JUDr. Tomáš Malý , v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Pelcová Barbora