70 ICm 2437/2017
č.j. 70 ICm 2437/2017-12 pod sp. zn. 70 INS 1050/2017 č.j.70 ICm 2592/2017-13 pod sp. zn. 70 INS 1050/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských 234/5, 150 00 Praha-Smíchov, rozhodl soudcem JUDr. Tomášem Malým v právní věci žalobce: Mgr. Petr Brož, IČ: 714 71 766 se sídlem Ke Krči 517/32A, 147 00 Praha, insolvenční správce dlužníka: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Nad Stadionem 337, 267 01 Králův Dvůr proti žalované: cee direct, s.r.o., IČ: 284 30 018, se sídlem Úvalská 774/13, 100 00 Praha 10

o určení pravosti pohledávky ve výši 1.358.749,46,-Kč

a v insolvenční věci žalobce: cee direct, s.r.o., IČ: 284 30 018, se sídlem Úvalská 774/13, 100 00 Praha 10 proti žalovanému: Mgr. Petr Brož, IČ: 714 71 766 se sídlem Nad Mýtem 615/4, 147 00 Praha 4

o určení pravosti pořadí pohledávky

takto :

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalované přihlášená do insolvenčního řízení pod P-12 do insolvenčního řízení dlužníka Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Nad Stadionem 337, 267 01 Králův Dvůr, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS 1050/2017 ve výši 1.358.749,46 Kč není po právu se zamítá.

II. Pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení sp. zn. KSPH 70 INS 1050/2017 přihláškou P-12 jsou zajištěny zástavním právem váznoucím na jednotce č. 339/5, byt, vymezené v budově č.p. 339,340, byt. dům, Králův Dvůr (LV 1454), nacházející se na parcele St. 665/1, St. 665/2 (LV 1454), a k ní neoddělitelně se vážícímu podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 29/1000, a to na budově č.p. 339, č.p. 340, byt dům, Králův Důr (LV 1454), nacházející se na parcele St. 665/1, St. 665/2 (LV 1454), a pozemku isir.justi ce.cz -pokračování-40 ICm 3569/2013

St. 665/1 (LV 1454), a pozemku St. 665/2 (LV 1454), vše nacházející se v katastrálním území Králův Dvůr, obec Králův Dvůr, část obce Králův Dvůr, evidované na listu vlastnictví č. 2097, Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodněn í:

Žalobou vedenou u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.ze dne 16.5.2017 se žalobce: Mgr. Petr Brož, IČ: 714 71 766 se sídlem Nad Mýtem 615/4, 147 00 Praha 4 (dále jen insolvenční správce) domáhal vůči žalovanému: cee direct, s.r.o., IČ: 284 30 018, se sídlem Úvalská 774/13, 100 00 Praha 10 (dále jen věřitel) určení, že jím přihlášené pohledávky ve výši 1.358.749,46 Kč přihlášené jako vykonatelné a zjištěné do insolvenčního řízení vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS 1050/2017 ve věci dlužníka: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Nad Stadionem 337, 267 01 Králův Dvůr (dále jen dlužník) nebyly přihlášeny po právu.

Žalobou vedenou u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 70 ICm 2592/2017 se věřitel domáhal vůči Insolvenčnímu správci určení, že jím předložené pohledávky v celkové výši 1.358.749,46 Kč jsou pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužnice zapsaných no LV č. 1454 a LV č. 2097 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun.

Soud s ohledem na skutečnost, že oba spory spolu skutkově souvisí a týkající se stejných účastníků na ústním jednání dne 04.10.2017, spory spojil ke společnému projednání a rozhodnutí.

Z podaných žalob soud zjistil, že usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 1050/2017-A-15 ze dne 01.03.2017 byl zjištěn úpadek dlužnice, bylo soudem povoleno jeho řešení oddlužením a insolvenčním správcem byla soudem ustanovena Plzeňská Insolvenční v.o.s., IČ: 290 92 914. Následně usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 1050/2017-B-11 ze dne bylo soudem schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkovým kalendářem. Při přezkumném jednání konaném dne 03.05.2017 byla předmětná pohledávka věřitele v celkové výši 2.170.769,47 Kč, která byla přihlášena jako vykonatelná a zajištěná uznána insolvenčním správcem co do pravosti, výše, pořadí a do výše 812.020 Kč a ze stejného titulu popřená co do pravosti, výše a pořadí do částky 2.170.769,47 Kč s odůvodněním uvedeným v přezkumných listech, přičemž přihlášená pohledávka nebyla popřena dlužníkem a ani žádným z dalších věřitelů. Dále, že na schůzi věřitelů došlo k odvolání soudem původně ustanoveného insolvenčního správce a ustanovení současného insolvenčního správce, což bylo soudem potvrzeno usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 1050/2017-B-10 ze dne 11.05.2017. Na základě těchto skutečností, pak byla podána věřitelem v zákonné lhůtě žaloba na určení pořadí pohledávky s odůvodněním v této žalobě uvedené a insolvenčním správcem žaloba na určení pravosti přihlášené pohledávky.

Insolvenční správce se k podané žalobě vyjádřil tak, že odkázal na stanovisko původního insolvenčního správce. Při ústním jednání, pak obě strany sporu setrvaly na svých stanoviscích.

2 -pokračování-40 ICm 3569/2013

Soud provedl dokazování níže uvedenými listinami:

-Spis Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 70 INS 1050/2017 -Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 1050/2017-B-11 ze dne 11.05.2017 -Přihláška pohledávky ze dne 30.03.2017 včetně příloh -Protokol z přezkumného jednání ze dne 03.05.2017 -Seznam přihlášených pohledávek -Smlouva o úvěru č. 0000427725 ze dne 17.03.2014 -Zástavní smlouva č. 0000427725 ze dne 07.03.2014

Z výše uvedeného dokazování byly zjištěny skutečnosti, již shora uvedené, tj., že k návrhu dlužnice, byl zjištěn její úpadek, že bylo povoleno její oddlužení splátkovým kalendářem a dále, že insolvenčním správcem v tomto řízení je ustanoven Mgr. Petr Brož. Z přihlášené pohledávky věřitele ze dne 30.03.2017, že tento přihlásil do insolvenčního řízení vykonatelné zajištěné pohledávky v celkové výši 2.170.769,47 Kč 5-ti dílčími pohledávkami, včetně příloh, které tvoří nedílnou součást přihlášené pohledávky. Právním titulem je pak smlouva o úvěru č. 0000427725 uzavřená dne 17.03.2014 mezi dlužníkem a původním věřitelem ACEMA Credit Czech, a.s., IČ: 261 58 761. Úvěrový vztah byl založen mezi podnikateli. Ztráta výhody splátek byla dlužnici oznámena dopisem ze dne 26.03.2015. Pohledávka je specifikována v rozhodčím nálezu vydaným JUDr. Martinem Týlem, č.j. 301 Rozh 5224/2015-25 ze dne 02.09.2015, který nabyl právní moci dne 15.09.2015 a stal se vykonatelným dne 19.09.2015. Pohledávka byla postoupena ACEMA Credit Czech, a.s., IČ: 261 58 761 na UNIDEBT Czech, SE. IČ: 247 97 880 dodatkem č. 415 ze dne 26.03.2015 smlouvy ze dne 1.7.2012, a dále na věřitele smlouvou ze dne 29.10.2015. Předmětná pohledávka je pak zajištěna majetkem dlužníka, a to byt. jednotka 337/7 vymezená v budově Králův Dvůr č.p. 337, 338 byt. dům (LV č. 1455), na pozemku St. 664/2 spolu s podílem na společných částech domu a pozemku o vel. 48/1000 na parcele St. 664/2, budově č.p. 337,, 338, vše v k.ú. Králův Dvůr, zapsané na LV č. 2122. Byt. jednotka 339/5, vymezená v budově Králův Dvůr č.p. 339, 340, byt. dům (LV č. 1454), na pozemku St. 665/1, St. 665/2, spolu s podílem na společných částech domu a pozemku o vel. 29/1000 na parcele St. 665/1, St. 665/2, budově č.p. 339, 340, vše v k.ú. Králův Dvůr, zapsané na LV č. 2097, a to na základě ze dne 17.03.2014 a na základě exekutorské zástavní smlouvy č. 0000427725, zastoupeného práva dle usnesení č.j. 174 EX 549/15-16 ze dne 20.01.2016.

Soud na základě výše uvedeného dokazování učinil skutkový a právní závěr takový, že uplatněný návrh byl uplatněn po právu, výše a pořadí v rozsahu přihlášené pohledávky ze dne 30.03.2017.

Tento závěr, jak soud učinil na základě předložených níže uvedených listin:

Rozhodčí nález č.j. 301 Rozh 5224/2015-25, Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 29.10.2015, Dodatek č. 415 k rámcové smlouvě o postoupení pohledávek, Rámcová smlouva o postoupení pohledávek ze dne 1.7.2012, Dopis ze dne 26.3.2015, Smlouva o úvěru č. 0000427725 ze dne 17.3.2014, Zástavní smlouva č. 0000427725 ze dne 17.3.2014, Usnesení exekutora č.j. 174 EX 569/15-16 ze dne 20.1.2016, Výpis z registru ekonomických subjektů dlužníka, Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru ze dne 7.3.2014 a dále i na základě, že uplatněné pohledávky nebyly popřeny co do pravosti, výše i pořadí dlužníkem.

Soud na základě výše uvedeného rozhodl, jak uvedené ve výroku I. tohoto rozhodnutí. O nákladech řízení soud rozhodl dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. za použití ust. § 202 odst. 1

3 -pokračování-40 ICm 3569/2013 insolvenčního zákona, kdy incidenčních sporů nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Pro použití ust. § 202 odst. 2 insolvenčního zákona, soud neshledal důvodu, neboť k popření pohledávky bylo učiněno odvolaným správcem, nehledě na skutečnost, že toto jednání insolvenčního správce nepovažuje soud za porušení jeho povinnosti ve smyslu ust. § 36 odst. 1 insolvenčního zákona, kterým je insolvenční vázán.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o.s.ř.). Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den ( § 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu, nebo podání odevzdání orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V Praze dne 11. října 2017

JUDr. Tomáš Malý, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Antušková

4