70 ICm 2293/2014
Č.j.: KSPH 70 ICm 2293/2014-19

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým ve věci žalobce: Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., IČO: 41189698, se sídlem Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9, proti žalované: JUDr. Olga Sehnalová, IČ: 73630110, se sídlem Novohradská 1452/1, 370 01 České Budějovice, insolvenční správkyni dlužníka LEVEL TEN s.r.o., IČO: 27126463, se sídlem Květnice 111, 250 84 Sibřina,

o vyloučení movitých věcí z majetkové podstaty,

takto:

I. Ze soupisu majetkové podstaty úpadce LEVEL TEN s.r.o., se sídlem Květnice 111, 250 84, Sibřina, IČO 27126463 se v y l u č u j í movité věci a to lednice: True Western GDM 33, výr. č. 1511884, evid.č. CCHBC 55044106 Frigorex FV 1200, výr.č. RO120895751, evid. č. CCHBC 55071642 Retro cooler stříbrný, výr.č. 26247, evid. č. CCHBC 55020763 Norcool S-5, výr. č. 8355, evid.č. CCHBC55003857

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 2.500,-Kč za vynaložený soudní poplatek a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 4.7.2014 se žalobce Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., IČO: 41189698, se sídlem Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 (dále jen žalobce) domáhá, aby soud rozhodl, že movité věci a to lednice: True Western GDM 33, výr. č. 1511884, evid.č. CCHBC 55044106 Frigorex FV 1200, výr.č. RO120895751, evid. č. CCHBC 55071642 Retro cooler stříbrný, výr.č. 26247, evid. č. CCHBC 55020763 Norcool S-5, výr. č. 8355, evid.č. CCHBC55003857 (dále jen věci movité) se vylučují ze soupisu majetkové podstaty úpadce LEVEL TEN s.r.o., se sídlem Květnice 111, 250 84, Sibřina, IČO 27126463 (dále jen úpadce). Podanou žalobu odůvodnil tak, že rozhodnutím Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 40 INS 22102013-A-18 byl zjištěn úpadek úpadce, že byl na jeho majetek prohlášen konkurs, že insolvenční správkyní byla ustanovena soudem insolvenční správkyně JUDr. Olga Sehnalová(dále jen žalovaná), která následně zapsala předmětné movité věci do soupisu majetkové podstaty úpadce. Žalobce dále uvedl, že předmětné movité věci byly zapůjčeny na základě smlouvy o půjčce č. 0035945 ze dne 6.9.2012 úpadce a byly umístěny v provozovně U rybníčku , Na Ladech 414, Květnice.

Z důvodu ukončení provozu v této činnosti úpadcem, žalobce rozhodl úpadci vypovědět smlouvu, která nabyla účinnosti 1.2.2014, avšak movité věci žalobci nebyly vráceny a následně po prohlášení konkursu byly žalovanou zapsány do majetkové podstaty úpadce.

Žalovaná se k výzvě soudu vyjádřila písemně tak, že po předložení smlouvy o půjčce potvrzuje skutečnosti uváděné žalobcem, že nezpochybňuje vlastnické právo žalobce a navrhuje žalobě vyhovět a rozhodnout o vyloučení movitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty vedeným pod položkami č. 8, 74 a 113.

Soud na základě shodných tvrzení žalobce a žalované, že uplatněný návrh žalobce je oprávněný, provedl dokazování usnesením Krajského soudu v Praze čj. KSPH 40 INS 22102013-A-18, ze kterého zjistil, že na majetek úpadce byl prohlášen konkurs. Ze soupisu majetkové podstaty úpadce, že předmětné movité věci byly do tohoto soupisu zapsány pod položkami č. 8, 74 a 113. Ze smlouvy č. 0035945 ze dne 6.9.2012 uzavřené mezi žalobcem a úpadcem, že tyto movité věci byly zapůjčeny úpadci, který je umístil ve své provozovně. Z výpovědi této smlouvy soud zjistil, že tento smluvní vztah byl ukončen, avšak k vrácení movitých věcí žalobci již nedošlo.

Na základě tohoto dokazování pak soud učinil skutkový závěr takový, že výlučným vlastníkem movitých věcí je žalobce a že movité věci byly do soupisu majetkové podstaty úpadce zapsány nedůvodně.

Právě pak soud posoudil dle ust. § 225 a ust. § 226 insolvenčního zákona, kdy žalobce prokázal oprávněnost uplatněného návrhu a proto soud rozhodl, jak uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

Pokud jde o náklady tohoto řízení, soud postupoval dle ust. § 150 o.s.ř. a rozhodl, jak uvedeno ve výroku II. tohoto rozsudku. Pro daný případ nelze použít ust. § 202 insolvenčního zákona, neboť se nejedná o spor o pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek. Pokud jde o žalobce (byť žaloba byla podána důvodně) mohl na základě následných zjištění docílit zpětvzetím žaloby rozhodnutí soudu o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 4.000,-Kč, což však neučinil, a dále z důvodu, že v žalobním návrhu soudní náklady řízení nepožadoval. Žalovaná pak způsobila vyvolání tohoto sporu zapsáním movitých věcí do soupisu majetkové podstaty, aniž si předem ověřila důvodnost tohoto postupu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení m ů ž e p o d a t o d v o l á n í do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení pouze navrhovatel, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez zaručeného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.)

V Praze dne 21. srpna 2014

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Irena Tümerová