70 ICm 2144/2010
70 ICm 2144/2010-20 KSUL 70 INS 8684/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v právní věci žalobce Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 284, 285 a 286, v ulici Na Pěšině, v obci Děčín, se sídlem Děčín IX, Na Pěšině 284, PSČ 405 05, IČ 254 69 169, zastoupenému JUDr. Františkem Zaorálkem, AK 40502 Děčín IV., Tržní ul. č.p. 218/19 proti žalovanému Mgr. et Mgr. Milanu Svobodovi, sídlo kanceláře Na Hrázi 195/13a , Děčín VIII,PSČ 405 02, insolvenčnímu správci dlužnice Jany Kudrhaltové, nar. 27.2. 1975, bytem Děčín, Na Pěšině 286, PSČ 405 02, o určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky

takto: I. Určuje se, že žalobce Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 284, 285 a 286, v ulici Na pěšině, v obci Děčín, se sídlem Děčín IX, Na Pěšině 284, PSČ 405 05, IČ 254 69 169 má za dlužníkem Janou Kudrhaltovou, nar. 27.2. 1975, bytem Děčín, Na Pěšině 286, PSČ 405 02 nevykonatelnou pohledávku na ve výši 10.632,-Kč, kterou přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 70 INS 8684/2010 (přihláška číslo 2, věřitel číslo 2) z titulu náhrady nákladů oprávněného v exekučním řízení. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění Žalobou, doručenou soudu dne 28. 12. 2010, se žalobce domáhá určení pravosti pohledávky ve výši 10.632,-Kč, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 70 INS 8684/2010 z titulu nákladů oprávněného v exekučním řízení. Jedná se o náklady právního zastoupení oprávněného při podání návrhu Pokračování KSUL 70 INS 8684/2010

na provedení exekuce exekutorem. Žalobce argumentuje tím, že byl při podání tohoto návrhu úspěšným, Okresní soud v Děčíně pověřil provedením exekuce v usnesení o nařízení exekuce z 10. 02. 2010 č.j. 7 EXE 3289/2010-14 soudního exekutora Mgr. Zdeňka Pánka, který dne 20. 03. 2010 vydal exekuční příkaz 112 EX 338/10-6 k vymožení povinnosti dlužníků-manželů Kudrhaltových, zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 54.130,-Kč s úroky z prodlení, náhradu nákladů nalézacího řízení ve výši 22.530,90 Kč a povinnosti povinného hradit náklady oprávněného ve smyslu ustanovení § 87 odst. 2 z.č. 120/2001 Sb. a soudnímu exekutorovi náklady exekuce. Oprávněný byl návrhem na nařízení exekuce úspěšným a dle názoru žalobce ustanovení § 89 z.č. 120/2001 Sb. na daný spor nedopadá. Žalovaný insolvenční správce se o podané žalobě vyjádřil tak, že část přihlášené pohledávky žalobce popřel na základě výkladu exekučního řádu, s odkazem na ustanovení § 89 zákona číslo 120/2001 Sb. per analogiam, oprávněnému vzniká právo na náhradu nákladů exekučního řízení až vymožením jeho pohledávky. Mezi účastníky zůstala spornou pouze otázka existence či neexistence pohledávky oprávněného na nákladech řízení v exekučním řízení za situace, kdy v tomto řízení nebylo do doby zahájení insolvenčního řízení nic vymoženo. Vzhledem k tomu, že ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů (oba odkazují na obsah insolvenčního spisu včetně obsahu přihlášky číslo 2) a účastníci se práva účasti na projednání věci výslovně vzdali (č.l. 16, 17 spisu), soud ve věci jednání nenařizoval. Z důkazů předložených žalobcem k žalobě (vyrozumění o částečném popření pohledávky ze 14. 12. 2010-č.l. 3, návrh na provedení exekuce č. l. 4 až 6, exekuční příkaz č. l. 7 až 9), obsahu insolvenčního spisu 70 INS 8684/2010 včetně přihlášky č. 2 věřitele č. 2 má soud za prokázané následující: Návrhem na provedení exekuce exekutorem ze dne 28. 01. 2010 se žalobce prostřednictvím svého právního zástupce domáhal vydání usnesení o nařízení exekuce (č. l. 4 až 6 spisu) pro pohledávku povinných Zdeňka a Jany Kudrhaltových. Pohledávka je vykonatelná na základě pravomocného platebního rozkazu Okresního soudu v Děčíně č.j. 6 C 532/2009-9 za 22. 04. 2009 (právní moc 26. 8. 2009). Dne 20. 03. 2010 Exekutorský úřad v Děčíně, soudní exekutor Mgr. Zdeněk Pánek vydal pod č.j. 112 EX 338/10-6 exekuční příkaz k provedení exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, na základě usnesení Okresního soudu v Děčíně z 10. 02. 2010, č.j. 7 EXE 3289/2010-14 o nařízení exekuce k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněnému pohledávku ve výši 54.130,-Kč s příslušenstvím, nákladů soudního řízení ve výši 22.530,-Kč, k vymožení povinnosti povinného uhradit oprávněnému náklady oprávněného a povinnosti povinného uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce, jejíchž výše je stanovena v příkazu k úhradě nákladů exekuce (č. l. 4 až 9 spisu). Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením z 07. 09. 2010 č.j. 70 INS 8684/2010-9 zjistil úpadek dlužnice Jany Kudrhaltové, odmítl návrh na povolení oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, který bude projednáván jako nepatrný (zveřejněno v Pokračování KSUL 70 INS 8684/2010

insolvenčním rejstříku, oddíl A). K odvolání dlužnice pak Krajský soud v Ústí nad Labem po rozhodnutí Vrchního soudu v Praze usnesením ze 24. 11. 2009 č.j. 70 INS 8684/2010-17 povolil oddlužení a schválil jeho plnění splátkovým kalendářem (zveřejněno v insolvenčním rejstříku oddíl B). Dne 30. 08. 2010 přihlásil žalobce do tohoto insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 105.620,31 Kč. Na základě platebního rozkazu Okresního soudu v Děčíně 6C 532/2009 do výše 54.130,-Kč jako vykonatelnou (jistina), ve výši 67.332,83 Kč jako nevykonatelnou (příslušenství), které po doplnění přihlášky dne 15. 11. 2010 specifikoval na úroky z prodlení ve výši 14.007,41 Kč, náklady nalézacího řízení ve výši 22.530,90 Kč, na náklady exekučního řízení 10.632,-Kč a na náklady za sepis přihlášky ve výši 4.320,-Kč (obsah přihlášky číslo 2). Dne 23. 11. 2010 se u Krajského soudu v ústí nad Labem konalo zvláštní přezkumné jednání, na kterém tato přihlášená pohledávka žalobce byla přezkoumána správcem tak, že bylo uznáno 90.668,31 Kč, popřeno bylo 10 632,-Kč co do důvodu- neexistence pohledávky-nevzniklé náklady exekučního řízení, neboť dosud nic nebylo vymoženo, a dále vykonatelnost do výše 54.130,-Kč (vykonatelnost jistiny). Část pohledávky ve výši 4.320,-Kč správce nezařadil na přezkumné jednání s odkazem na ustanovení § 170i IZ. Zveřejněno v IR dne 24. 11. 2010, položka č. 17) Výzvou z 16. 12. 2010, doručenou žalobci dne 18. 12. 2010, žalovaný vyrozuměl žalobce o popření části pohledávky (zveřejněno v IR dne 10. 01. 2011, položka č. 19). Žalobce podal žalobu dne 28. 12. 2010, tady včas. (§ 198 IZ). Žalobce uhradil soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč kolkově (č. l. 1 spisu 70 ICm 2144/2010). Skutečnosti zde prokázané jsou rovněž mezi účastníky nesporné a na základě nich a po jejich zhodnocení soud došel k následujícím právním závěrům. V daném případě je spornou mezi stranami otázka, zda nárok na úhradu nákladů exekuce vzniká až po jejím skončení, kdy lze jednoznačně určit, zda byla exekuce úspěšná, či nikoliv. Podle § 87 odst. 1 exekutorského řádu patří mezi náklady exekuce odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátcem DPH, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. Podle § 87 odst. 3 téhož zákona hradí náklady exekuce exekutorovi povinný. Podle § 87 odst. 4 téhož zákona pak náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených v exekučním příkazu k provedení úkonů exekuce ukládající zaplacení peněžité částky. Pokračování KSUL 70 INS 8684/2010

Podle § 87 odst. 2 exekutorského řádu oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání nároku, náklady hradí oprávněnému povinný. Podle § 88 odst. 1EŘ platí, že náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému. Z odst. třetího téhož ustanovení vyplývá, že účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do osmi dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu (ustanovení § 45), který o námitkách rozhodne do patnácti dnů. Případné vyjádření k námitkám adresované soudu exekutor doručí také tomu, kdo námitky podal. Ustanovení § 89 EŘ pak určuje, že dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutora oprávněný. Pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně vynaložených výdajů. V právním hodnocení soud vychází z toho (s odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, například usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 5223/2007 z 10. 03. 2008, stanovisko Nejvyššího soudu-občanskoprávního a obchodního kolegia Cpjn 200/2005), že nařízení exekuce se vztahuje i na povinnost úhradě nákladů exekuce (§ 44 odst. 6 písm. e), § 87 odst. 1, 3EŘ) a nákladů oprávněného (§ 87 odst. 2 EŘ). Lze vyjít z toho, že oprávněný je procesní stranou, již svědčí plný úspěch ve věci (142 odst. 1 o.s.ř.), neboť nařízením exekuce bylo jeho návrhu vyhověno. V daném konkrétním případě se jedná o nárok oprávněného spočívající v uplatněných nárocích právního zástupce oprávněného. Nárok na náhradu nákladů řízení má základ v právu procesním a vzniká na základě pravomocného rozhodnutí, které má v tomto směru konstitutivní povahu. V dané věci soud přiznal pravomocně účastníku řízení právo na náhradu nákladů bez toho, aby zde byly náklady specifikovány (rozhodnutí o nařízení exekuce). Soudní exekutor příkazem k úhradě nákladů exekuce podle § 88 EŘ určuje pouze jejich konkrétní výši. Takovýto příkaz však dosud vydán nebyl (pokud by byl vydán, jednalo by se o pohledávku vykonatelnou). Insolvenční správce popřel projednávanou pohledávku co do důvodu, tedy že dosud nevznikla, výší se nezabýval. Soud uzavírá, že pohledávka vznikla, s ohledem na popření ze strany správce se však již její výši nezabýval. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 202 odst. 1IZ. Pokračování KSUL 70 INS 8684/2010

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§80 odst. 1 a §160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 17. 05. 2011

JUDr. Eva Sixtová, v. .r samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Tschertnerová