70 ICm 2029/2010
70 ICm 2029/2010-17 KSUL 70 INS 8684/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v právní věci žalobce Mgr. et Mgr. Milana Svobody, se sídlem kanceláře Na Hrázi 195/13a Děčín VIII, PSČ 405 02, insolvenčního správce dlužnice Jany Kudrhaltové nar. 27. 02. 1975, bytem Děčín, Na Pěšině 286, PSČ 405 02, proti žalovanému KV ADMIRAL PLUS,s.r.o. Husinecká 903/10, PSČ 130 00, IČ 276 71 083, právně zastoupenému JUDr. Jaroslavem Homolkou, se sídlem v Jihlavě, Na Dolech 4872/15, o určení pravosti popřené vykonatelné pohledávky takto: I. Žaloba na určení, že žalovaný KV ADMIRAL PLUS, s.r.o., Husinecká 903/10,PSČ 130 00, IČ 276 71 038 nemá vykonatelnou zajištěnou pohledávku ve výši 27.600,-Kč z titulu nákladů oprávněného v exekučním řízení, přihlášenou do insolvenčního řízení uvedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 70 INS 8684/2010 dlužnice Jany Kudrhaltové, nar. 27. 02. 1972, bytem Na Pěšině 286, 405 02 Děčín, se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhrady nákladů řízení.

Odůvodnění Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 14. 12. 2010 se žalobce-insolvenční správce domáhá určení, že vykonatelná pohledávka ve výši 27.600,-Kč, přihlášená do shora uvedeného insolvenčního řízení žalovaným, jako náklady právního zastoupení v exekučním řízení, dosud nevznikla, neboť v exekuci nebylo nic vymoženo. Žalovaný se k žalobě ve svém podání doručeném soudu dne 18. 01. 2011 vyjádřil tak, že s popřením pohledávky nesouhlasí, když oprávněný je procesní stranou, již svědčí plný úspěch ve věci, neboť na základě vykonatelného rozhodčího nálezu podal soudu Pokračování KSUL 70 INS 8684/2010

návrh na nařízení exekuce. Nárok na úhradu nákladů exekuce vzniklých oprávněnému v řízení o nařízení exekuce před soudem, vznikl okamžikem podání návrhu na nařízení exekuce, přičemž vykonatelnost nastane právní moci usnesení o nařízení exekuce. Pokud by byl přijat návrh žalobce, mohla by nastat situace, že vydáním příkazu k náhradě nákladů exekuce exekutorem po schválení plánu oddlužení, by povinnému vznikl peněžitý závazek, který by byl v případě, že by nebyl do třiceti dnů uhrazen, důvodem zrušení schváleného oddlužení ve smyslu § 418 odst. 1 písm. c) IZ. Vzhledem k tomu, že bylo možné věc rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů (oba odkazují na obsah insolvenčního spisu včetně obsahu přihlášky) a účastníci s rozhodnutím věci bez nařízení jednání výslovně souhlasili (č.l. 13 a 14 spisu), soud ve věci jednání nenařizoval. Mezi účastníky zůstala spornou pouze otázka existence či neexistence pohledávky oprávněného na nákladech řízení v exekuci za situace, kdy v tomto řízení nebylo do doby zahájení insolvenčního řízení nic vymoženo, dokonce byl pouze právním zástupcem oprávněného podán návrh na nařízení exekuce k soudu, aniž byla exekuce nařízena. Jedná se o náklady právního zastoupení spojené s podáním návrhu na nařízení exekuce. Ostatní skutečnosti, které lze zjistit z insolvenčního spisu a obsahu přihlášky, jsou mezi účastníky nesporné ve smyslu § 120 odst. 4 o.s.ř. Soud má tedy najisto postavené následující: -Dne 03. 08. 2010 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužnice Jany Kudrhaltové. V dané věci vydal Krajský soud v Ústí nad Labem dne 07. 09. 2010 pod č.j. 70 INS 8684/2010-9 usnesení o zjištění úpadku, odmítnutí návrhu na povolení odlužení, prohlášení konkursu, který bude projednáván jako nepatrný (zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 07. 09. 2010, oddíl A). -K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze dne 18. 10. 2010 pod č.j. 1 VSPH 946/2010-B-9 rozhodl tak, že vrátil věc k novému projednání soudu prvního stupně, když zrušil výrok o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení a k tomu navazující výroky o prohlášení konkursu (zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 18. 10. 2010 v oddíle B, č. l. 9). -Usnesením ze dne 23. 11. 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem povolil oddlužení, jako způsob řešení úpadku dlužnice a schválil způsob oddlužení splátkovým kalendářem (zveřejněno v insolvenčním rejstříku B-17). Insolvenční řízení dosud není skončeno. -Dne 31. 08. 2010 do tohoto insolvenčního řízení pod přihláškou č. 4, žalovaný jako věřitel č. 4, přihlásil svoji pohledávku v celkové výši 627.520,69 Kč, z toho na jistině 375.000,-Kč a na příslušenství pohledávky celkem 252.520,69 Kč. Příslušenství se skládá ze smluvního úroku 0,1 % denně z částky 375.000,-Kč od 11. 09. 2009 do 30. 08. 2010 ve výši 132.750,-Kč, zákonného úroku z prodlení ve výši 26.894,69 Kč, z nákladů rozhodčího řízení ve výši 65.276,-Kč a nákladů právního zastoupení v exekučním řízení ve výši 27.600,-Kč (obsah přihlášky).

-Pohledávky byly přihlášeny jako vykonatelné, a to na základě rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem Romanem Plavcem ze dne 15. 03. 2010, sp. zn. Ro 37/2009 a Pokračování KSUL 70 INS 8684/2010

zajištěné majetkem dlužnice, bytem zapsaným na LV č.855, 562335 Děčín, k.ú.625230 Bynov (přílohy k přihlášce). -Aktivní legitimaci k podání přihlášky žalovaný doložil smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou mezi ním a společností KV PLUS, s.r.o. IČ 28917448 z 26. 08. 2010. Původně se jednalo o pohledávku vzniklou ze smlouvy o půjčce číslo 1017/09 z 06. 08. 2009, kterou uzavřeli manželé Kudrhaltovi se společností KV PLUS s.r.o. Ke smlouvě o půjčce je rovněž doložena smlouva o rozhodci téhož data. Osoba rozhodce Romana Plavce je zde výslovně stranami dohodnuta (příloha k přihlášce). -Dne 15. 03. 2010 vydal dohodnutý rozhodce rozhodčí nález Ro 037/2009, ve kterém zavázal manželé Kudrhaltovy zaplatit společně a nerozdílně do tří dnů od doručení rozhodčího nálezu částku ve výši 375.000, Kč s úrokem ve výši 0, 1 % z částky 375.000,- Kč denně od 11. 09. 2009 o zaplacení, s úrokem z prodlení ve výši 8,5 % za částky 375 000,-Kč od 11. 10. 2009 do 31. 12. 2009, s úrokem z prodlení ve výši 8 % z částky 375 000,-Kě od 01. 01. 2010 do 15. 03. 2010 s úrokem z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou v každém kalendářním pololetí a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí zvýšené o 7 % bodů z částky 375.000,-Kč od 16. 03. 2010 do zaplacení. Dále žalovaným uložil povinnost zaplatit na nákladech řízení poplatek za rozhodčí řízení v částce 11.250,-Kč, náklady právního zastoupení v částce 54.026,-Kč (odměna za právní zastoupení podle vyhlášky 484/2000 Sb. činí 44 800Kč,+ 2 krát paušál po 300 Kč + 19% DPH t.j. 8.326,-Kč), na účet JUDr. Jaroslava Homolky. Rozhodčí nález nabyl právní moci 29. 03. 2010 (příloha k přihlášce). -Dne 28. 07. 2010 podal právní zástupce žalovaného návrh k Okresnímu soudu v Děčíně na nařízení exekuce na základě pravomocného rozhodčího nálezu shora uvedeného, ve kterém se domáhá vedle povinností stanovených rozhodčím nálezem i úhrady nákladů oprávněného vzniklých tímto výkonem rozhodnutí (příloha k přihlášce). -Na přezkumném jednání dne 23. 11. 2010 popřel insolvenční správce část vykonatelné pohledávky ve výši 27.600 Kč, tedy v částce nákladů oprávněného v exekučním řízení a to co do důvodu, neboť pohledávka nevznikla, když náklady mohou být uplatňovány až po skončení exekuce (protokol ze ZPJ, insolvenční rejstřík, oddíl B). -Žaloba byla podána dne 14. 12. 2010, tedy včas v souladu s ustanovením s § 199 odst.1 IZ. Podle § 87 odst. 1 exekutorského řádu patří mezi náklady exekuce odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku, a je-li exekutor nebo správce podniku plátcem DPH, je nákladem exekuce rovněž příslušná daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu. Podle § 87 odst. 3 téhož zákona hradí náklady exekuce exekutorovi povinný. Podle § 87 odst. 4 téhož zákona pak náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených v exekučním příkazu k provedení úkonů exekuce ukládající zaplacení peněžité částky. Podle § 87 odst. 2 exekutorského řádu oprávněný má právo na náhradu nákladů Pokračování KSUL 70 INS 8684/2010

účelně vynaložených k vymáhání nároku, náklady hradí oprávněnému povinný. Podle § 88 odst. 1EŘ platí, že náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému. Z odst. třetího téhož ustanovení vyplývá, že účastník řízení může podat u exekutora proti příkazu námitky do osmi dnů od doručení. Pokud exekutor v plném rozsahu námitkám nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu soudu (ustanovení § 45), který o námitkách rozhodne do patnácti dnů. Případné vyjádření k námitkám adresované soudu exekutor doručí také tomu, kdo námitky podal. Ustanovení § 89 EŘ pak určuje, že dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutora oprávněný. Pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně vynaložených výdajů. V právním hodnocení soud vychází z toho (s odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, například usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20 Cdo 5223/2007 z 10. 03. 2008, stanovisko Nejvyššího soudu-občanskoprávního a obchodního kolegia Cpjn 200/2005), že nařízení exekuce se vztahuje i na povinnost k úhradě nákladů exekuce (§ 44 odst. 6 písm. e), § 87 odst. 1, 3EŘ) a nákladů oprávněného (§ 87 odst. 2 EŘ). V daném konkrétním případě se jedná o nárok oprávněného spočívající v uplatněných nárocích právního zástupce oprávněného při podání návrhu na nařízení exekuce. Nárok byl uplatněn za situace, kdy soud dosud usnesení o nařízení exekuce nevydal a v mezidobí bylo zahájeno insolvenční řízení. Insolvenční správce popřel projednávanou pohledávku co do důvodu, tedy, že dosud nevznikla, výší se nezabýval. Soud uzavírá, že pohledávka vznikla, s ohledem na popření ze strany správce se však již její výši nezabýval. Jedná se však o pohledávku dosud nevykonatelnou, neboť právo na náhradu nákladů nebylo přiznáno pravomocně usnesením o nařízení exekuce a jejich výše stanovena příkazem exekutora k úhradě nákladů exekuce.(Analogicky se uplatní postup podle § 198/3 IZ). Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 202 odst. 1IZ. Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§80 odst. 1 a §160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 20. 05. 2011 JUDr. Eva Sixtová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Nikola Tschertnerová