70 ICm 1830/2015
70 ICm1830/2015-227 KSUL 70 INS 24413/2014-C1-39

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v právní věci

žalobce: Ing. Jasinský Richard, IČ: 73356093, sídlem Moskevská 215/32, 101 00 Praha 10, insolvenční správce dlužníků-manželů Rudinský anonymizovano , anonymizovano , bytem Smetanova 507, 403 17 Chabařovice a Rudinská anonymizovano , anonymizovano , bytem Smetanova 507, 403 17 Chabařovice, zastoupených advokátem JUDr. Tryznou Janem Ph.D., sídlem Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2 proti žalovaným: Rudinský Michal, narozen

Rudinská anonymizovano , narozená e, zastoupených advokátkou Mgr. et Bc. Ivou Jónovou, sídlem Masarykova 95, 400 01 Ústí nad Labem

o odpůrčí žalobě na neúčinnost právních jednání

takto:

I. Určuje se, že darovací smlouva z 26. 1. 2011 mezi dlužníky anonymizovano Rudinským, n anonymizovano a Ivetou Rudinskou, n anonymizovano a žalovanými, kterou bylo převedeno vlastnictví z dlužníků na žalované k nemovitostem zapsaným v k. ú. Chabařovice, LV 65 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem, je neúčinná. II. Žalobci soud přiznává nárok na náhradu nákladů řízení ve výši 14 954 Kč splatný do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám jeho právního zástupce. III. Žalovaní jsou povinni zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Ústí nad isir.justi ce.cz KSUL 70 INS 24413/2014

Labem částku 2 000 Kč na úhradu soudního poplatku za návrh na zahájení v incidenčním sporu do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobou, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 11. 5. 2015 se žalobce- insolvenční správce dlužníků-manželů anonymizovano (narozen 1963) a Ivety (narozená 1971) Rudinských domáhá určení, že darovací smlouva uzavřená dne 26. 1. 2011 mezi dlužníky jako dárci na straně jedné a oběma žalovanými, dcerou a synem jako obdarovanými na straně druhé, je právně neúčinná.

2. V žalobě uvedl, že dlužníci na základě této smlouvy darovali svým dětem, dceři (narozena 1991) a synovi (narozen 1992), nemovitosti zapsané na LV č. 65, k. ú. 650498 Chabařovice, zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem a to pozemek p. č. 885/1 (zahrada), p. č. 885/3 (zahrada), p. č. 886/1 (zahrada), p. č. 886/2 (zastavěná plocha a nádvoří), na němž stojí stavba bez č. p.), p. č. 887 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č. p. 507, rodinný dům, p. č. 1147/2 (zahrada), p. č. 1147/3 (zahrada). Dále uvedl, že v době uzavření darovací smlouvy měli dlužnici řadu závazků, splatných před uzavřením darovací smlouvy, které příkladmo uvedl v žalobě pod písmeny a) až i). Tvrdil, že dlužníci v rozhodné době byli v úpadku v obou jeho formách, jak ve formě platební neschopnosti, tak předlužení a u závazků, které souvisí s podnikatelskou činností dlužníků, byli ve formě hrozícího úpadku. Dlužníci i nadále nemovitost užívají jako svoji vlastní, cílem darování bylo vlastnictví formálně přenést na jiné osoby, aby se tato majetková hodnota dostala mimo dosah věřitelů pro účely úhrady dluhů dlužníků. Právní úkon, který je předmětem sporu, je formálně platný.

3. Žalovaní se prostřednictvím své právní zástupkyně k žalobě vyjádřili podáním z 19. 6. 2015 (č. l. 19 a násl.) tak, že žalobní nárok neuznávají. Dlužníci (dárci) nebyli v době uzavření smlouvy v úpadku, neboť dlužník anonymizovano Rudinský v té době mimo jiné vlastnil splatnou pohledávku ve výši 3 389 000 Kč a chtěl si koupit nový dům. Na převáděných nemovitostech pak vázlo zástavní právo banky k úvěru, který si vzali dlužníci. Ten obdarovaná dcera vyplatila prostřednictvím úvěru, který stále splácí. Vyplatila 800 000 Kč a dalších 750 000 Kč do získaných nemovitostí investovala. Nyní se hodnota nemovitostí pohybuje okolo 2 mil. Kč, v době darování byla nižší.

4. Právní zástupkyně dále uvedla, že žalovaným nebylo ničeho známo o majetkové situaci dlužníků, tedy o tom, zda by měli být v úpadku, resp. že by měli dluhy. Případný úpadek se musí zkoumat k lednu 2011, nikoli z dnešního pohledu. V lednu 2011 dlužník disponoval pohledávkou ve výši cca 3 900 000 Kč, která by nyní včetně jejího příslušenství pokryla všechny jeho dluhy. V době převodu existovaly na straně dlužníků dvě splatné pohledávky u věřitele Generali ve výši 10 183 Kč a VZP 53 712 Kč, dlužníci nebyli předluženi. Částka dluhů po splatnosti více než 30 dnů je zanedbatelná, dlužník nebyl v úpadku. K důkazu byla předložena smlouva o dílo ve fotokopii (č. l. 22-41, 43- 55), avšak téměř nečitelná.

5. V podání ze dne 1. 10. 2015 (č. l. 70) se žalobce dále vyjádřil k podáním žalovaných, když nařízené jednání na 22. 10. 2015 bylo pro omluvu účastníků odročeno. Uvedl, že pokud žalovaná 1) uplatila úvěr vůči spol. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., tak

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

předmětná darovací smlouva je neplatným právním úkonem, neboť se jedná o právní úkon simulovaný. Žalobce zahrne sporné nemovitosti do majetkové podstaty dlužníků (dárců) a vyrozumí je o možnosti podat žalobu na vyloučení nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty (spor je veden pod sp. zn. 70 ICM 3991/2015 u KS v Ústí nad Labem).

6. Žalobce dále reagoval na tvrzení, že dlužníci v době uzavření darovací smlouvy nebyli v úpadku, když měli vysokou splatnou pohledávku za jiným subjektem. Toto vyjádření bylo zcela bez skutkových tvrzení, pokaždé je uváděna jiná výše pohledávky. Mělo se jednat o pohledávku za Hanou Týlovou, jak žalobce sám zjistil, na kterou byl prohlášen konkurs dne 12. 12. 2012 KS v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS 12199/2012 a dlužníci do tohoto řízení žádnou pohledávku nepřihlásili. Toto insolvenční řízení bylo zahájeno dne 21. 5. 2012 k návrhu Hypoteční banky, a.s.

7. Dne 20. 11. 2015 došel soudu návrh žalobce na přerušení řízení dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř. do skončení řízení ve věci 70 ICm 3991/2015 (vylučovací žaloba). Žalovaný nesouhlasil. Usnesením ze dne 30. 3. 2016 soud řízení přerušil (č. l. 99).

8. Po opakovaných nařízených a odročených jednáních (v obou věcech) soud poprvé jednal 27. 4. 2017 a byly provedeny tyto listinné důkazy

-darovací smlouva z 26. 1. 2011 (č. l. 5 a následující)-bez připomínek,

-výpis z katastru nemovitostí pro obec 568007 Chabařovice, k. ú. 650498 Chabařovice, LV 65 (č. l. 9-10)-PZ žalovaných uvedl k důkazu, že zástavní právo smluvní pro Modrou pyramidu stavební spořitelnu, a.s. pro úvěr 800.000 Kč s příslušenstvím-zde uvedené jako třetí v pořadí-je právě tou pohledávkou, kterou uhradila anonymizovano Rudinská-dcera, za dlužníka, dcera v podstatě dluh převzala,

-právní zástupkyně (dále jen PZ) dlužníků předložila ke svému vyjádření k žalobě (č.l. 19 a následující ze dne 11. 5. 2015) soubor listinných důkazů založených na č. l. 22-41, které soud nečte, neboť jsou nečitelné. PZ předložila tyto listinné důkazy v lepší čitelné podobě a k dotazu soudu k jaké argumentaci tyto důkazy budou sloužit, uvedla, že slouží k prokázání toho, že v době, kdy se převáděla nemovitost na žalované, dlužník disponoval pohledávkou ze které, kdyby byla zaplacena, mohl uhradit veškeré dluhy a v podstatě veškeré dluhy pro které je nyní v úpadku, by ani nevznikly. Předložila smlouvu o dílo s Hanou Týlovou, IČO: 66407915-smlouva byla předložena ke čtení PZ žalobce, stejně tak mu byly předloženy faktury 2x ze 14. 12. 2010, fotografie stavby a zjišťovací protokol Všestudy bez data, zápis z 11. 10. 2010. Tyto doklady byly čteny a PZ žalobce byla poskytnuta přiměřená lhůta k tomu, aby se s nimi seznámil. PZ žalobce uvedl, že z předložených listin není zřejmé, zda tvrzená pohledávka žalobce skutečně vznikla a byla také splatnou. Poukazuje také na to, že do insolvenčního řízení vedeného vůči dlužnici Haně Týlové nebyla žádná pohledávka přihlášena. PZ žalovaných sdělil, že tato pohledávka vznikla a byla splatná, to bylo potvrzeno v řízení u Okresního soudu v Hodoníně vedené pod sp. zn. 2T 85/2012 v této věci. Dlužník pan anonymizovano Rudinský dal celou věc k vymáhání advokátní kanceláři Mgr. Pavla Jiřičky a zde opomenutím nebyla pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení, neboť na insolvenční řízení Hany Týlové se přišlo pozdě. PZ navrhl důkaz tímto trestním spisem. PZ žalobce uvedl, že tento důkazní návrh považuje za nadbytečný,

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

-potvrzení Modré pyramidy stavební spořitelna, a.s. z č. l. 58 z 21. 7. 2015-k tomu žalovaní uvádějí, že faktickou úhradu provedla dcera dlužníků anonymizovano Rudinská,

-návrh na vklad práva do katastru nemovitostí č. l. 58 zadní strana a č. l. 59 bez data a podpisu. K tomu PZ žalovaných zakládá do spisu smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru uzavřenou dne 20. 4. 2010 mezi žalovanými a Hypoteční bankou, a.s. Na základě této smlouvy byl žalovaným poskytnut úvěr ve výši 1 650 000 Kč za účelem: nákup nemovitostí, vypořádání úvěru na investice do nemovitostí, vypořádání půjčky na investice do nemovitostí. Jako objekt úvěru jsou označeny nemovitosti na LV 65 v k.ú. Chabařovice (sporné nemovitosti) a budova č. p. 187 s pozemkovou parcelou č. 83 rovněž v k. ú. Chabařovice. PZ žalovaných uvedla, že časové uzavření smlouvy svědčí o tom, že převedení nemovitosti a zaplacení dluhu za dlužníky nijak nesouvisí s insolvenčním řízením a s pohledávkami zjištěnými v insolvenčním řízení. PZ žalovaných k tomu dále uvedla, že podle čl. 5 této smlouvy bylo podmínkou čerpání úvěru předložení originálu kupní smlouvy k objektu úvěru a to budovy č. p. 187, pozemek parc. č. 83, dále to bylo předložení originálu zástavní smlouvy k nemovitostem, které jsou nyní předmětem darovací smlouvy, předložení dokladu k vinkulaci pojistného k nemovitostem na LV 65, předložení originálu smlouvy o půjčce č. 8/2011 ze dne 18. 3. 2011 mezi společností HPU REALITY, s.r.o., předání originálu potvrzení Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. o aktuální výši veškerého příslušenství jakož i smluvní pokuty za předčasné splacení úvěru. Podle tohoto písmene dlužnou částku uvedenou na tomto potvrzení uhradí dlužník z vlastních zdrojů za dalších podmínek zde uvedených. K dotazu soudu se k otázce vlastních zdrojů PZ žalovaných nedokázal vyjádřit. PZ žalobce bez vyjádření k tomuto důkazu. Smlouva mu byla předložena k podrobnému prostudování. K dotazu soudu kdy došlo k faktické úhradě dluhu manželů Rudinských u Modré pyramidy, stavební spořitelny, a.s. PZ žalovaných sdělil, že k tomu muselo dojít asi do měsíce po podpisu hypoteční smlouvy. Banka trvala na převodu vlastnického práva k nemovitostem na LV 65, jinak by žalovaní hypoteční úvěr nedostali.

-PZ žalovyných dále předložil sdělení Magistrátu města Ústí nad Labem ze dne 9. 10. 2015 ohledně vozidla Mercedes E200 o době jeho registrace a dále kupní smlouvu mezi městem Chabařovice a manželi Rudinskými (dlužníky) na prodej pozemkových parcel na LV č. 1 v k. ú. Chabařovice ze dne 24. 9. 2008, za kupní cenu 64 700 Kč. Smlouva a potvrzení čteny a předloženy PZ žalobce. PZ žalovaných uvedl, že tyto důkazy svědčí o tom, že dlužníci měli dostatek finančních prostředků, co se týká kupní smlouvy, tato svědčí o nákupu pozemku, na kterém měli dlužníci v úmyslu stavět dům,

-usnesení Krajského soudu v Praze 36 INS 12199/2012-A-25 ze dne 12. 12. 2012 (č. l. 72- 74) o úpadku Hany Týlové a prohlášení konkursu na její majetek-bez připomínek,

-další listiny z insolvenčního řízení Hany Týlové z č. l. 75-86 týkající se průběhu konkursního řízení a dostupné v insolvenčním rejstříku-bez připomínek,

-PZ žalovaných předložil list vlastnictví 10395 pro obec a k. ú. Ústí nad Labem o vlastnictví bytu dlužníků na Severní Terase, kdy jim svědčila každému z manželů 1/3, byt byl prodán v insolvenčním řízení dlužníků, PZ žalovaných uvedl, že tím prokazuje majetek dlužníků v té době. List vlastnictví se čte a předkládá k podrobnému seznámení PZ žalobce-bez připomínek.

9. Účastníci učinili nespornými veškeré listinné důkazy, které byly zveřejněny v IR pod sp. zn. KSUL 70 INS 24413/2014 včetně obsahu přihlášek. PZ žalovaných uvedl, že co

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

se týče bodu 4 písm. d), e) a h) žalobního návrhu, nesouhlasí s uvedenou splatností u ostatních zde citovaných přihlášek, žádá o jejich kontrolu.

10. Další jednání se konalo dne 2. 10. 2017, kdy bylo pokračováno v řízení. Žalobce uvedl, že předpokladem aplikace § 242 IZ není požadavek, aby šlo o právní úkon, který dlužník učinil v době úpadku nebo právní úkon, který vedl k úpadku, což je závěr Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 ICdo 44/2014. Před darováním byla na nemovitostech zástava Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., IČO 60192852, č.j. V-4146/2004, kterým byl zajištěn úvěr ve výši 800 000 Kč. Není známa dlužná částka úvěru ke dni darování, tj. 26. 1. 2011. Tuto skutečnost dává do kontextu toho, že po darování byly zřízeny dvě zástavy na nemovitosti, a to ve prospěch Hypoteční banky V-1717/2011 na hypoteční úvěr ve výši 1 650 000 Kč a další zástava ve prospěch HPU Reality, s.r.o. V-804/2012 na půjčku ve výši 381 000 Kč. Ze zřízených zástav měl za to, že nemovitosti ke dni darování měly hodnotu nejméně 2 000 000 Kč. Správce navrhl vyžádat zprávu Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. o výši dluhu úvěru ke dni uzavření darovací smlouvy, neboť odtud by mohl být učiněn závěr o hodnotě nemovitosti v této době. Proti tomu právní zástupkyně žalovaných namítla, že tímto důkazem, který je navrhován až po koncentraci, se nedá zjistit hodnota nemovitosti, která je k dnešnímu dni zrekonstruována anonymizovano Rudinskou. Právní zástupkyně argumentuje, že banka při poskytování úvěru požadovala převod vlastnictví nemovitosti na anonymizovano Rudinskou a považuje to za normální, když anonymizovano Rudinská obdržela peníze a na základě dohody s rodiči splatila úvěr a posléze investovala do rekonstrukce nemovitosti. Jestliže banka požadovala převod vlastnictví, tak je zcela normální, že se tak dělo darovací smlouvou, ona by postupovala stejně a neviděla by v tom žádný zkracující úkon věřitele, na to tehdy nikdo nemyslel. Byly to dvě samostatné dohody. Právní zástupkyně žalované si je vědoma vysokých dluhů dlužníků splácených ve splátkovém kalendáři, ale většina z nich vznikla právě díky nesplacené pohledávce ze strany paní Týlové. Ačkoliv dlužník na tuto pohledávku nic neobdržel, stát si přihlásil pohledávku na DPH a na dani z příjmů a to vše dlužník musí uhradit, aniž by peníze vydělal. Námitka, že tato pohledávka neexistuje, není na místě.

11. Žalobce uvedl, že jeho největší námitka spočívá v tom, že je tvrzeno, že anonymizovano Rudinská investovala do nemovitosti, dostala tedy darem nemovitost a v tom vidí právě zkracující úkon, ona dostala aktiva dlužníků, žalovaní dokonce tvrdí, že jako protislužbu za něco a ostatní nedostali ani korunu. Dále pak neví, proč dostal druhou polovinu syn. Právní zástupkyně žalovaných tvrdila, že takhle nelze situaci posuzovat, protože pohledávky, které jsou přihlášeny v insolvenci, s výjimkou dvou, v době převodu vůbec neexistovaly nebo nebyly splatné. V této době byly splatné pouze pohledávky dvou věřitelů v hodnotě celkem 60 000 Kč. Vzhledem k majetku dlužníků jsou to pohledávky zapodstatové. V té době dlužníci měli i jiný nemovitý majetek i auta. Žalobce uvedl, že co se týče splatnosti, odkazuje na žalobu článek 2, ods. 4, písm. d), e), h). Nad výše uvedené pak dodal, že na věc třeba nahlížet sumou závazků dlužníka, které vznikly před darováním, nebyly uhrazeny a bylo jasné, že jejich splatnost nadejde i po tom darování. Jak vyplývá ze žaloby, jsou zde specifikovány vysoké závazky, např. od České spořitelny, a.s. nebo pana Zemana a je třeba uvažovat v kontextu toho, že jejich splatnost nastane, když uhradit se musí. Právní zástupkyně pak poukázala na vyjádření žalovaných ze dne 11. 5. 2015, pokud se týká splatných pohledávek v době darování, to byla pouze Generali Pojišťovna, a. s. s částkou 10 000 Kč, která splatnost ani neuvedla a VZP s částkou 50 000 Kč. Nicméně musí se na to pohlížet také tím úhlem pohledu, že ke dni darování dlužník očekával zaplacení pohledávky kolem 3 500 000 Kč od paní Týlové, z čehož by uhradil všechny dluhy a ještě by mu zbylo.

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

12. Byly provedeny tyto listinné důkazy jejich čtením:

-přihlášky č. 1,2,4,7,9,12,13,10,21 z insolvenčního řízení 70 INS 24413/2014 s tím, že obě strany mohly osobně přihlášky prostudovat. Právní zástupkyně žalovaných bez připomínek, jen k tomu dodala, že do insolvenčního řízení dlužníků se např. přihlásil pan Kvída, s pohledávkou za práce, které byly prováděny za období do 31. 12. 2010 a v souvislosti s tím, že darovací smlouva byla uzavřena dne 26 1. 2011, chtěla poukázat, že zde v žádném případě nemůže být úmysl zkrátit tohoto dlužníka. Podle jejího názoru tato blízká časová souvislost svědčí o tom, že žalovaní ani dlužníci neměli v úmyslu zkracovat případné věřitele. Faktura byla vydána až opožděně a je to pohledávka, která vznikla dodavatelskými pracemi na stavbě Všestudy pro Hanu Týlovou. Poukázala na to, že pan Rudinský fakturoval paní Týlové fakturami ze dne 14. 12. 2010, smlouva darovací byla uzavřena 26. 1. 2011, uzavření smlouvy předcházelo delší časové jednání s bankou a je vyloučené, že by tato darovací smlouva byla uzavřena v důsledku možných problémů vzniklých neplacením od Hany Týlové v již v tomto období. Žalobce byl bez připomínek, jen konstatoval, že to koresponduje s údaji v žalobě. A ohledně situace s paní Týlovou si naopak myslí, že to může časově souviset, dlužník tam prováděl práce a věděl, že nedostane zaplaceno.

13. Poslední jednání se konalo dne 2. 1. 2018. Bylo přistoupeno k dokazování účastnickým výslechem Rudinské anonymizovano , . Sdělila, že s rodiči se bavili o tom, že by jí a bratrovi darovali dům na adrese Smetanova 507 v Chabařovicích, když oni sami si chtěli postavit nový dům na zahradě, když otec dokoupil pozemky od města Chabařovice. Dům měl sloužit jí i bratrovi, protože je dvoupatrový, chtěli si tam každý zřídit samostatné bydlení, ale pak měl otec problémy s úhradou faktur za práce, které prováděl, neví pro koho. Pak tedy neměl prostředky na novou stavbu a ona odjela do Anglie v roce 2015, kde pracuje již přes 2 roky. Rodiče zůstali bydlet v předmětném domě s bratrem, ona v domě bydlela, než odjela do Anglie a zařizovala rekonstrukci domu a to novou střechu, nová okna, nové topení, dům se zateploval ze zadní strany a prováděly se další vnitřní úpravy, lina, krb a vnitřní zařízení. Rodiče jim darovali dům snad v roce 2010, nepamatuje si to přesně, a oni se jich ptali, zda na nemovitosti vázne nějaký dluh a bylo tam 800 000 Kč od Modré pyramidy. Ona si vzala hypotéku asi 1 500 000 Kč od Hypoteční banky, a.s. s tím, že z úvěru uhradí těch 800 000 Kč a zbytek použije na rekonstrukci. Nic dalšího z tohoto úvěru nehradila. Modré pyramidě stavební spořitelně, a.s. uhradili 800 000 Kč. Když žalobce upřesnil svůj dotaz, že Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. poskytla v roce 2004 částku 800 000 Kč rodičům a zda tedy spláceli, uvedla, že vlastně neví, jakou částku poukázala Modré pyramidě stavební spořitelně, a.s., rodiče úvěr zřejmě spláceli. Hodnota nemovitostí byla v době darování, dle jejího názoru, 2 000 000-3 000 000 Kč. Při rekonstrukci stála střecha asi 150 000 Kč, dále nová okna 120 000 Kč, topení 100 000 Kč, zateplení domu ze zadní strany kolem 50 000 Kč a u vnitřních úprav neví přesnou částku. O problematické pohledávce s paní Týlovou se dozvěděla někdy v roce 2011, 2012, kdy otec začal být nervózní a začal shánět právní zastoupení. Měla by mít nějaký doklad o tom, kolik bylo uhrazeno Modré pyramidě. Rekonstrukce byla prováděna svépomocí a ona ji financovala. Rodiče sourozencům chtěli dům nechat, protože v něm vyrostli, ona má k němu vztah a chtěla zde zůstat, navíc rodiče měli představu něčeho menšího. V roce 2010 ohledně majetkových poměrů rodičů jí bylo známo, že vedle sporných nemovitostí vlastnili byt na Severní Terase, všichni čtyři členové rodiny měli vlastní auta a otec měl nějaká auta ve firmě. Dostala k 18. narozeninám Fabii v hodnotě něco přes 100 000 Kč, nebyla úplně nová. Zběžně věděla o tom, co rodiče dělají, ale žádné detaily nevěděla. Kdy se začalo jednat o uzavření darovací smlouvy nevěděla přesně, snad září nebo říjen 2010. V této souvislosti se obou rodičů ptala, zda mají nějaké dluhy. Řekli, že mají pouze těch 800 000 Kč váznoucích na domě, který jí chtěli darovat, to bylo nakonec zapsáno i v katastru nemovitostí a přes známou na soudě rovněž zjistila, že žádné dluhy nemají. O žádných věřitelích rodičů nevěděla. V souvislosti s tím rodiče rovněž uvažovali o koupi jiného domu pro sebe, ale vzhledem k tomu, že otec pracoval ve

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

stavebnictví, bylo levnější dům postavit. Při jednání s bankou o svém hypotečním úvěru byla od banky podmínka, že hypoteční úvěr může dostat pouze na svůj majetek, takže převod byl podmínkou. Bratr je rovněž účastníkem hypoteční smlouvy a úvěr splácí společně. Poté, co jí a bratrovi byly převedeny prostředky uhradila 800 000 Kč na účet Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. Jaká byla spojitost k HPÚ Reality s.r.o., si již nepamatovala, řešila to s otcem. Pak si vzpomněla, že jednatelem společnosti byl pan Kotlík a od něj si nejspíš půjčovali jistinu. Nic dalšího si nepamatuje, na co byla ta půjčka. Cenu darovaných nemovitostí uvedla odhadem, tak jak to slyšela, zda existoval v té době znalecký posudek, si není jista. Otec vlastnil v té době Mercedes, ale jestli ho prodal nebo jak ho dlouho měl, neví. Auta se u nich střídala a otec jich měl více. K dotazu žalobce, zda považuje za normální a standardní s ohledem na to co uvedla, že si na soudě ověřovala, zda rodiče nemají dluhy, uvedla, že to tak vyplynulo, když slyšela některé případy o převodu nemovitostí a následně bylo zjištěno, že tam váznou dluhy, takže se chtěla pouze informovat. Dělala to pro sebe, ne, že by rodičům nevěřila. Nedokáže si časově přesně uvědomit, kdy otec začal být nervózní z neuhrazených dluhů, bylo to někdy před Vánocemi, snad v roce 2011 a konkrétněji se o tom dozvěděla, až začalo probíhat trestní řízení.

14.Dále bylo přistoupeno k dokazování účastnickým výslechem Rudinského Michala, narozeného . Uvedl, že rodiče jemu a sestře darovali předmětný dům, protože v té době otec měl dobrou zakázku, nejdříve zvažoval koupi jiného domu pro sebe a pro mámu a pak se rozhodl pro stavbu malého domu na pozemku, který koupil za jejich zahradou. Nakonec se to tak neuskutečnilo, protože otec nedostal zakázku zaplacenu a tak on zůstal bydlet nahoře, rodiče zůstali dole a sestra pracuje v Anglii. Rodičů se ptal, zda na domě váznou nějaké dluhy a následně si to ověřoval se sestrou na katastru. Zjistili, že je tam 800 000 Kč, nevěděl, z jaké smlouvy ten dluh vznikl, sestra si následně vzala půjčku a z té byla zaplacena i tato částka. Zbytek částky byl použit na rekonstrukci. Kromě katastru si možné dluhy rodičů již nikde neověřoval. Firma HPÚ Reality s.r.o., mu něco říká, ale ostatní si již nepamatuje, protože všechno ohledně převodu vyřizoval taťka. Byl ve smluvním vztahu, ale tehdy byl ještě mladý a vyřizoval to táta. Kolik si tam půjčili, neví, nezajímal se o to. Ví, že je smluvní stranou u hypotečního úvěru, ten byl cca 1 500 000 Kč a stále splácí polovinu měsíční splátky. Celkem splátka činí 9 500 Kč. Myslí si, že hodnota před rekonstrukcí v době darování nemovitostí byla asi 3 500 000 Kč. Kolik stála rekonstrukce, neví přesně, odhaduje to na 700 000 Kč, jenom střecha stále kolem 200 000 Kč. Ohledně půjčky u HPÚ Reality s.r.o. se nedokáže vyjádřit, dluh vznikl v souvislosti s uzavřením smlouvy. Pamatuje si přesně těch 800 000 Kč, protože se se sestrou hodně bavili, byla to pro ně vysoká částka a oni nic neměli, žádné závazky, ale ani žádný majetek. O podnikání otce v podstatě nic neví, doma nic neřešil, mamka měla obchod a tam věděli, jak to chodí. O rekonstrukci domu se staral táta. Měl stavební firmu, takže věděl co a jak. O velké zakázce otce se dozvěděl snad v roce 2010, v souvislosti s tou darovací smlouvou. Má za to, že to bylo na podzim. Po uplynutí pár měsíců začal být otec nervózní a chodit po právnících a to bylo v souvislosti s těmi dluhy, které mu nebyly zaplaceny, a proto také nezačal stavět ten dům. K majetkovým poměrům v roce 2010 celé rodiny se vyjadřil tak, že on měl Octavii, sestra Fabii, máma Ford Mondeo, jaké auto měl táta, si nevybavuje, ale myslí si, že Mercedes. Vedle předmětných nemovitostí ještě měli byt na Severní Terase (1+1), odhaduje ho na 500 000- 600 000 Kč. Jinou nemovitost rodina neměla. Kdy se začalo s rodiči jednat o darovací smlouvě, si nepamatuje. V samotném insolvenčním řízení rodičům přispívá částkou 6 500 Kč měsíčně. Nevěděl o trestním řízení vedeném proti jeho otci, věděl jen, že se soudí o ty peníze, které nedostal.

15.Dále bylo přistoupeno k dokazování výslechem svědka Ivety Rudinské, anonymizovano , bytem Smetanova 507, Chabařovice. Svědkyně uvedla, že hodlali s manželem darovat sporný dům a pozemky dětem, které chtěly zůstat v Chabařovicích, kde vyrostly, a s manželem uvažovali o stavbě menšího domu na zahradě, když přikoupili pozemek někdy v roce 2008. Měli tenkrát

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

půjčku u Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., kterou spláceli, už si nepamatuje, z jakého roku byla, ale v době darování tam byl zůstatek kolem 800 000 Kč. Mysleli si, že budou takto všichni pohromadě a holka si pak po nějaké době vzala úvěr. K dotazu žalobce uvedla, že na ten nový domek, který chtěli stavět, žádný projekt v té době neexistoval. K motivaci darování svědkyně uvádí, že chtěli s manželem, aby děti měly svůj dům a o stavbu nového domu se staral výhradě manžel. Manžel se vlastně staral o všechno. Dům odhadla asi na 2 000 000 Kč, měli znalecký posudek a ten byl asi na 1 700 000 Kč, nepamatovala si přesně. V té době ještě měli dluh u České spořitelny, a.s. a ten vázl na bytě na Severní Terase. A ten spláceli. Půjčka od pana Zemana jí v podstatě nic neříká, ale slyšela to jméno v souvislosti s podnikáním manžela. Úvěr od Autoleasingu byl na její auto Ford Focus. Úvěr od společnosti ESSOX měli, ale pokud si pamatuje, ten byl dávno zaplacený. K půjčce od HPÚ Reality se neumí vyjádřit, staral se o to manžel. Tenkrát se brala jistina na dům. Neví to však přesně, o všechno se staral manžel. O rekonstrukci se starala dcera, měla peníze a vyplácela zakázky. Rekonstrukce se prováděla svépomocí, pomáhal jim pan Horák jako rodinný známý. Žalobce nastínil svědkyni údaj z probíhajícího insolvenčního řízení, kdy přihlášené dluhy činí cca 3 000 000 Kč a učinil dotaz, proč došlo k darování nemovitostí v hodnotě zhruba 2 000 000 Kč. A navíc v této době byla plánovaná výstavba nového domu. Právní zástupkyně žalovaných namítla, že dotaz je zavádějící, když k darování došlo v roce 2011, předpoklad uzavření smlouvy byl projednáván v roce 2010 v dubnu a insolvenční řízení zahájeno 2015. Na to reaguje žalobce tak, že přímo odkazuje na žalobní návrh, kde uvedené dluhy vznikly před uzavřením darovací smlouvy a jsou celkem více jak 1 500 000 Kč. Svědkyně uvedla, že manžel dostal velkou zakázku a měli předpoklad, že vše zvládnou. Manžel byl pořád v práci, i přes víkendy. Dále uvedla, že v té době podnikala, měla obchod, zpočátku šel dobře, pak tam obchodů bylo víc a ona chtěla jinou práci. Manžel rovněž podnikal a podle jejího názoru mu to šlo dobře, byl spokojený. V roce 2010 vlastnili sporný dům, měli auta, byt na Severní Terase, měsíční příjmy nevěděla, jaké byly, manžel peníze domů nosil a všechno platil. Co se týče hotovosti, ona mívala malou, jen co se týče obchodu, tam nakupovali i jídlo, manžel nějakou hotovost měl, ale kolik, to nevěděla. Co se týče vozidel, ona měla Mondeo v hodnotě kolem 140 000 Kč, manžel měl víc aut, ona potom měla Focuse, kluk jezdil černou Octavií, holka Fabií. Zda se jich děti ptaly na dluhy v době, kdy se rozhodli k darování, to neví, ale oni sami jim říkali o úvěru od Modré pyramidy. Co se týče hypotečního úvěru, který si vzali následně děti, nic konkrétního neví, protože to řešil manžel. K dotazu žalobce proč neuvedla dětem další dluhy, sděluje, že si to nepamatuje, asi v té době dluhy neměli.

16.Dále přistoupeno k dokazování výslechem svědka anonymizovano Rudinského, na anonymizovano , bytem Smetanova 507, Chabařovice. Svědek vypověděl, že v roce 1994 se sem přistěhovali z Moravy, od té doby žijí ve sporném domě v Chabařovicích. S manželkou podnikali a dařilo se jim, pak měl možnost odkoupit od města Chabařovice pozemek za jejich zahradou, který měli dříve v nájmu, tak to udělal a chtěl zde postavit malý dům pro něj a pro manželku, když jim přišlo velmi pěkné a praktické, že by děti zůstaly v jejich původním domě, kde jsou dvě bytové jednotky a budou jim tak na blízku. Chtěl stavět svépomocí, i když předtím zvažoval i koupi jiného domu, ale podnikal ve stavebnictví a v příbuzenstvu rovněž, takže stavba by vyšla rozhodně levněji. Tak o tom mluvil s manželkou a pak to nastínili dětem. Děti souhlasily, byly rády, hlavně dcera má k domu citový vztah, takže došlo k darování. Dcera pak chtěla dům rekonstruovat a chtěla si vzít hypotéku, takže musel být nejdříve uhrazen dluh náš, který si vzali v předchozí době a řádně jsme platili, ale vlastně pořád jenom úroky, takže jistina tam visela celá. To byla podmínka čerpání úvěru Hypoteční banky, a.s., aby původní dluh u Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. byl uhrazen. A Hypoteční banka, a.s. ty peníze převedla na účet Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. Bylo to i v podmínkách smlouvy. Byl si jistý, že dcera ty peníze neviděla, Hypoteční banka, a.s. to vyplácela přímo na Modrou pyramidu. Pamatuje si ještě, že si na jistinu půjčovali od HPÚ Reality s.r.o. Na rekonstrukci byly peníze na účtu banky a čerpaly se postupně. Svědek je přesvědčen, že částka 800 000 Kč byla hrazena z tohoto hypotečního úvěru.

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

Podmínkou čerpání úvěru byl právě převod nemovitosti na děti, a 2 roky byla podmínka na vyčerpání úvěru. Předmětem hypotečního úvěru dětí, je jako objekt úvěru v čl. II. této smlouvy uveden objekt budovy č. p. 507, o kterou je spor a dále budova č. p.187 rovněž v Chabařovicích. K tomu sdělil, že budova č. p. 187 je na náměstí v Chabařovicích a je ve vlastnictví dcery. Předmětný úvěr měl sloužit i na rekonstrukci domu č. p. 187, ale to není hotové, je to staveniště, nepokračuje se. Děti se ho ptaly na dluhy váznoucí na nemovitosti a on jim podal informaci o těch 800 000 Kč. Zároveň je informoval, že má velkou zakázku na 9 000 000 Kč a že nebude problém vše uhradit a postavit nový dům. Na rozjezd zakázky pak dal 400 000 Kč a následně fakturoval 2 430 000 Kč a 960 000 Kč, ale nedostal zaplaceno. A tak se dostal do problémů. V době, kdy začal jednat s dětmi o smlouvě, neměl žádné dluhy a dluhy se nabalily někdy v roce 2012 v souvislosti s tou zakázkou. Vše měl u soudu, ale nikdy peníze neviděl. V insolvenčním řízení jsou přihlášeny dluhy cca 3 000 000 Kč a většina z nich je právě z té zakázky a dluhy vznikly z té velké zakázky, smlouva byla uzavřena asi v květnu 2010 a v prosinci toho roku měli zaplatit první fakturu. Pořád to oddalovali a skončilo to u soudu v Hodoníně. Dělalo tam asi 5 jeho lidí a na subdodávkách asi 37 lidí. Paní Týlová nezaplatila, začali jezdit do Hodonína ke generálnímu dodavateli Meliorace Brno, pozvali si je asi šestkrát a nakonec na ně dali trestní oznámení, že tam vůbec nepracovali. Trestní stíhání skončilo zastavením. Do insolvenčního řízení Týlové ho měl přihlásit jeho právník Jiřička, avšak on toto opomenul. V době darování tam byl odhadce a odhad byl cca na 1 700 000 Kč. Ohledně motivace k darování sporných nemovitostí uvedl, že chtěl, aby děti byly ve svém a navíc ony si to taky přály a mají citový vztah k tomu domu, on měl dost peněz, aby si postavil nový dům, a považuje za normální, že takto rodiče darují dětem. Ze zakázky k paní Týlové měl být zisk 30%, pro něho zhruba 3 000 000 Kč. Celková zakázka byla za 9 000 000 Kč, ale prostavěno bylo 3 900 000 Kč a pak se to zastavilo. Přihlášené dluhy v insolvenčním řízení samozřejmě existují, ale kdyby se mu vrátilo alespoň těch vložených 400 000 Kč, v pohodě by platil. Ohledně HPÚ Reality dle hypotečního úvěru dětí, jednalo se o částku 380 000 Kč, které byly zaplaceny a zástavní právo bylo vloženo pro tuto firmu na obě nemovitosti v Chabařovicích, tedy jak na č. p. 507, tak na č. p. 187. Kupní cena za č. p. 187 se z tohoto úvěru nehradila. Na koupi existoval jiný úvěr a ten si brala rovněž dcera. Měly se tam vybudovat 3 byty a úvěr se měl hradit z nájmu, ale to už se nezvládlo. V roce 2010 a 2011 podnikala manželka i on. Manželka měla potraviny, on měl stavební firmu, vedle toho nakupoval automobily v zahraničí i v Čechách a zároveň prodával, sám dělal nové koupelny o sobotách a nedělích. V té době za rok vystřídal 16 aut. Koupil si nové, avšak již ojeté auto, za 14 dní ho třeba prodal. Měli se dobře. Dohromady dali minimálně 100 000 Kč pro svoji potřebu. Proto také chtěl kupovat další nemovitosti, aby děti byly zajištěné. Byt na Severní Terase kupovali snad v roce 2006 nebo 2008 za 650 000 Kč a 200 000 Kč byla i počáteční investice. Byt pronajímali příbuzným za částku 4 000 Kč nebo 6 000 Kč měsíčně včetně všeho. Měl částku zhruba 400 000 Kč v hotovosti, ale ta padla na zakázku ve Všestudech, bankovní účty neměl pro nedůvěru v bankovní instituce, doma měl trezor. Uvažovat o darování nemovitostí začal hned, jak koupil pozemek od města, v tom případě se tam udělalo krásné místo pro stavbu a hlavně 20 metrů od dětí a případných vnoučat. Podmínkou poskytnutí hypotečního úvěru dětem byl převod vlastnického práva k nemovitosti č. p. 507, ale že hypoteční úvěr neměl nic společného s darovací smlouvou, byli pevně rozhodnuti dům darovat.

17.Přistoupeno bylo k dokazování přečtením listinných důkazů: -rozsudek Okresního soudu v Hodoníně č.j. 2T 85/2012-643 ze dne 17. 7. 2013, který předložila právní zástupkyně žalovaných. Právní zástupkyně žalovaných netrvá na výslechu Marcely Křížové, pracovnice Hypoteční banky.

18.V závěrečném návrhu žalobce uvedl, že má za to, že žalobou bylo tvrzeno a prokázáno, že dlužníci převedli bezúplatně nemovitosti v době darování v hodnotě 2 000 000 Kč- 3 500 000 Kč, jak tady sami uvedli svědci, přičemž ke dni darování dlužníci měli dluh vůči Modré

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

pyramidě stavební spořitelně, a.s., dále dluh vůči České spořitelně, a.s. ve výši 600 000 Kč, vůči věřiteli č. 2-Zdeněk Zeman 200 000 Kč, věřiteli č. 4-Zdeněk Kvída 115 000 Kč, věřiteli č. 12- CCRB a.s. (právní předchůdce Autoleasing a.s.), věřiteli č. 21 ESSOX s.r.o. 260 000 Kč a dále závazek vůči ČSSZ a VZP ČR. Do insolvenčního řízení byly přihlášeny nároky celkem přes 3 000 000 Kč, přičemž jak bylo uvedeno dříve, před samotným darováním dluhy činily 2 500 000 Kč. K tomu dodal, že není důležité, zda dluhy byly po splatnosti, důležité je, že tyto dluhy měly být uhrazeny a uhrazeny nebyly. Při dokazování byl vyčíslován majetek dlužníků auty, které však mají značně proměnlivou hodnotu a dá se říct, že ani nebyly majetkem dlužníků, neboť byly brány na úvěr u Autoleasingu a Essoxu. Z účastnického výslechu dcery dlužníků anonymizovano Rudinské považuje za nevěrohodnou informaci o tom, že chodila a zjišťovala si dluhy rodičů u soudu. Ještě odkázal na rozhodnutí NS ČR 29Cdo 44/2014, že úmyslně zkracujícího právního úkonu se nevyžaduje, aby napadený právní úkon byl učiněn v době, kdy byl dlužník v úpadku, ač žalobce má za to, že právě darováním nemovitostí se do úpadku dostal, protože dluhy dlužníků činily 2 500 000 Kč a dlužníci se zbavili bezúplatně majetku, který by mohl krýt jejich dluhy. Žalobce navrhuje, aby bylo žalobě vyhověno v plném rozsahu a náklady řízení vyčíslí do 3 dnů.

19.Právní zástupce žalovaných uvedl, že provedenými svědeckými výpověďmi bylo prokázáno, že dlužníci v roce 2010, v době darování, nebyli v úpadku, nebylo prokázáno, že by došlo k úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu, že by žalovaní věděli, že uzavřením darovací smlouvy a převodem nemovitosti na své osoby se dopouští zkrácení jiných věřitelů, když bylo prokázáno, že žalovaní byli seznámeni s tím, že na ně mají být převedeny nemovitosti v roce 2010 za účelem darování a také kvůli vzetí hypotečního úvěru. V době kdy se měly nemovitosti převádět, se oba žalovaní dotazovali svých rodičů a také nahlíželi do katastru nemovitostí, žalovaná anonymizovano Rudinská se dokonce dotazovala své známé na soudu, takže se má za to, že byla vyvinuta náležitá pečlivost k tomu, aby zjistili skutečný stav věci, neboť právě v katastru nemovitostí by mohla být zapsána jiná případná exekuce, jiná půjčka, popřípadě na soudě by mohlo být vedeno jiné řízení. Ničeho takového se nedopátrali. Dále měl za to, že darování tohoto typu je běžným převodem v rámci rodiny, jakých je v naší zemi mnoho, jsou to tisíce převodů, kdy se nemovitosti převádí za života rodičů a je naprosto běžné, že u těchto převodů obdarovaní nemají žádné ponětí o dluzích dárců, ačkoliv vyvinuli náležitou pečlivost této znalosti. Oba obdarovaní vyvinuli náležitou pečlivost tím, že se dotazovali a že jim z běžného rodinného života žádné podezření na další dluhy než bylo předmětných 800 000 Kč, nevyplynulo. Poukázal na rozhodnutí NS ČR 21Cdo 1912/2000, které se v tom řízení může použít obdobně, kdy osoba dlužníkovi blízká se může ubránit odpůrčí žalobě, jestliže prokáže, že o dlužníkově úmyslu zkrátit odporovatelným úkonem věřitele nevěděla a ani nemohla vědět, přestože vyvinula náležitou pečlivost k poznání dlužníkova úmyslu. Přitom vynaložení náležité pečlivosti předpokládá, že osoba vyvinula s ohledem na okolnosti případu, s přihlédnutím k obsahu darování, takovou činnost nebo aktivitu, aby dlužníkův úmysl zkrátit věřitele, který tu měl být v době odporovatelného úkonu z jejich výsledků, poznala. Svědci prokázali, že oba žalovaní tuto činnost vyvinuli, a kdyby existoval úmysl zkrátit věřitele, tak jim nemohl býti znám a to i s ohledem na to, že se jednalo o převod v rodině a oba žalovaní rodičům věřili. Z výpovědí svědků dále vyplynulo, že v době darování byly majetkové poměry dlužníků dobré a převyšovaly i hodnotu dluhů v roce 2015, které v té době byly a z valné většiny vzniklé ze stavby ze Všestud. V roce 2010 byly po splatnosti pouze 2 dluhy v hodnotě přibližně 60 000 Kč, nicméně tyto dluhy byly dlužníci schopni plnit. Pokud zde bylo řečeno, že jejich vozidla byla brána na úvěry v roce 2010, pak to svědčí o tom, že tyto úvěry byli schopni splácet. Z toho vyplývá, že dlužníci v roce 2010 nebyli v úpadku, tak jak je definován insolvenčním zákonem. Soud by měl žalobu zamítnout a přiznat žalovaným náhradu nákladů řízení, které budou vyčísleny právní zástupkyní do 3 dnů. Závěrem je zdůrazňováno, že dlužníci se do úpadku dostali jedině z toho důvodu, že jim nebyly zaplaceny faktury ze stavby Všestudy a nejedná se z jejich strany o žádné podvodné jednání.

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

20. Rozsudek pak byl vyhlášen 8. 1. 2018, když byly provedeny všechny navržené důkazy.

21.Po provedeném dokazování soud došel k následujícím zjištěním o skutkovém stavu, přičemž zároveň vyšel z toho, že veškeré listinné důkazy jsou mezi stranami nespornými, spornými zůstala pouze skutečnost, zda žalovaní věděli nebo při náležité péči vědět mohli, o finanční situaci svých rodičů.

22.Darovací smlouvou ze dne 26. 1. 2011 darovali dlužníci, manželé anonymizovano Rudinský, narozený 1963 a anonymizovano Rudinská, narozená 1971 svým dětem dceři anonymizovano Rudinské, narozené 1991 a synovi Michalovi Rudinskému, narozenému 1992, nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem, v katastrálním území Chabařovice, LV 65. V čl. II. této smlouvy je výslovně uvedeno prohlášení dárců, že na nemovitostech vázne zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky a budoucí pohledávky s příslušenstvím ze smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 2 660 949 551 ve výši 800 000 Kč pro Modrou pyramidu, stavební spořitelnu, a.s., IČO 60192852. Dle protokolu o uznání písemných projevů vůle, právní účinky vkladu vznikly dnem 26. 1. 2011.

23.Ze Smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru, (dále jen Smlouva) která byla uzavřena dne 20.4. 2010 mezi Hypoteční bankou, a.s., IČO 13584324 na straně jedné a anonymizovano Rudinskou a jejím bratrem Michalem Rudinským, bylo zjištěno, že žalovaným byl poskytnut úvěr ve výši 1 650 000 Kč pro účely bydlení, a to na nákup nemovitosti, vypořádání úvěru na investice do nemovitosti a vypořádání půjčky na investice do nemovitosti. Podle článku II. Smlouvy je úvěr účelový a objektem smlouvy je budova č. p. 507 na pozemku parc. č. 887 a další nemovitosti zapsané na LV 65 v katastrálním území Chabařovice a dále budova č. p. 187 na parc. č. 83 rovněž v katastrálním území Chabařovice. V článku V. Smlouvy jsou vyjmenovány podmínky čerpání úvěru a další závazky. Jedná se o předložení originálu zástavní smlouvy k nemovitosti na LV 65 v k. ú. Chabařovice, dále o předložení originálu dokladu o vinkulaci pojistného plnění k nemovitostem zapsaných na LV 65 v katastrálním území Chabařovice, předložení originálu kupní smlouvy k objektu úvěru budovy č. 187 a pozemku p. č. 83, předložení originálu smlouvy o půjčce číslo 8/2011 ze dne 18. 3. 2011 mezi dlužníkem a společností HPU Reality s.r.o., IČ 28713273, předložení originálu potvrzení Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., IČ 60192850 o aktuální výši jistiny úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 2 660 949 551, a to ke dni předpokládaného čerpání úvěru. Rozdíl mezi touto výší a výší úvěru uhradí dlužník z vlastních zdrojů, což doloží originálem potvrzení Modré pyramidy stavební spořitelny a.s., předání originálu potvrzení Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., o aktuální výši veškerého příslušenství, jakož i smluvní pokuty za předčasné splacení úvěru, vyplývajících ze Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření, a to ke dni předpokládaného čerpání. Dlužnou částku uvedenou na tomto potvrzení uhradí dlužník z vlastních zdrojů, což doloží originálem potvrzení Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. předáním originálu potvrzení HPU Reality s.r.o., o aktuální výši jistiny úvěru a jejího příslušenství na základě Smlouvy o půjčce ze dne 18. 3. 2011, předložení dokladů prokazujících použití vlastních prostředků dlužníka, které je v souladu s účelem úvěru, a to ve výši 50 000 Kč nebo převedení této částky na běžný účet dlužníka vedený bankou, dále se dlužník zavazuje předat originál výpisu z katastru nemovitostí, ze kterého je zřejmé, že vklad vlastnického práva byl proveden, a to do 8. ledna 2012. Do stejného data se dlužník zavazuje zabezpečit výmaz zástavního práva ve prospěch Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s.

24.Dle výpisu z Katastru nemovitostí, LV 65, pro obec a katastrální území Chabařovice pořízeného dne 22. 4. 2015 (č. l. 9) je zřejmé, že v oddíle C je zapsáno zástavní právo smluvní s účinky vkladu dne 29. 2. 2012 pro smlouvu o půjčce na částku 381 000 Kč s příslušenstvím

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

pro společnost HPU Reality s.r.o., dále zástavní právo smluvní s účinky vkladu ke dni 20. 4. 2011 pro Hypoteční banku, a.s. a její úvěr ve výši 1 650 000 Kč a je zde vedeno stále zástavní právo smluvní s právními účinky vkladu ke dni 12. 10. 2004 k zajištění pohledávky a budoucí pohledávky s příslušenstvím vyplývají ze Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 2 660 939 551 na částku 800 000 Kč pro Modrou pyramidu stavební spořitelnu, a.s.

25.Dále se zjišťuje, že dlužník anonymizovano Rudinský uzavřel s Hanou Týlovou, bytem Cítov 40, smlouvu o dílo číslo 1/2010 na provedení díla Všestudy za částku 3 829 507 Kč, a to dne 17. 9. 2010.

26.Dne 21. 7. 2015 vystavila Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. potvrzení pro Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, ke smlouvě o úvěru číslo 2 660 949 551 s tím, že klient anonymizovano Rudinský splatil zcela úvěr ve výši 800 000 Kč a to včetně veškerého příslušenství. Splacením pohledávky zanikla i zástavní práva zřízená a zapsaná na LV 65. Návrh na výmaz zástavního práva byl podán dne 21. 7. 2015 (č. l. 58,59).

27.Z usnesení Krajského soudu v Praze 36 INS 12 99/2012-A-25 ze dne 12. 12. 2012 se zjišťuje, že byl zjištěn úpadek dlužníka Hany Týlové, ustanoven insolvenční správce a zároveň byl prohlášen na majetek dlužníka konkurs. Insolvenční řízení bylo zahájeno na návrh věřitele Hypoteční banka, a.s. Do tohoto insolvenčního řízení se přihlásilo 20 věřitelů s pohledávkami v celkové výši 5 272 615,37 Kč, avšak tvrzená pohledávka dlužníka anonymizovano Rudinského přihlášena nebyla (číslo listu 75 až 86).

28.Z výpisu z Katastru nemovitostí, LV 10395 pro obec a katastrální území Ústí nad Labem bylo zjištěno, že ve vlastnictví dlužníků a Radka Rudinského, u každého jednou třetinou, je vymezená bytová jednotka číslo 2783/7 v budově na Severní Terase č. p. 2782, 2783, 2784, bytový dům na LV 4024. Výpis byl pořízen 13. 4. 2014 a v oddíle C jsou četné zápisy k omezení vlastnického práva, ohledně dlužníka anonymizovano Rudinského jde o zástavní právo pro Českou spořitelnu, a.s. s účinky vkladu 26. 3. 2007 pro úvěr ve výši 709 500 Kč s příslušenstvím a další omezení z let 2012-2014 (č. l. 120-126).

29.Podle kupní smlouvy ze dne 24. 9. 2008 prodalo město Chabařovice manželům anonymizovano a Ivetě Rudinským pozemkové parcely 1147/2 a 1147/3 u Chabařovic za částku 64 700 Kč (č. l. 127 až 129).

30.Dle Magistrátu města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku, ze dne 19. 10. 2015 vozidlo Mercedes E 200 bylo na dlužníka anonymizovano Rudínského registrováno v období od 14. 9. 2009 do 5. 10. 2010 (č. l. 132).

31.Fakturou ze dne 10. 11. 2010 se splatností 11. 1. 2011 fakturuje dlužník anonymizovano Rudinský paní Haně Týlové za provedené práce ze smlouvy o dílo 957 376,80 Kč (č. l. 143). Fakturou ze dne 10. 10. 2010 splatnou 10. 12. 2010 fakturuje dlužník anonymizovano Rudinský paní Týlové za bourací práce dle smlouvy o dílo částku 2 372 708 Kč (č. l. 145).

32.Z rozsudku Okresního soudu v Hodoníně č.j. 2 T 85/2012-643 ze dne 17. července 2013 soud zjistil, že obžalovaný anonymizovano Rudin anonymizovano byl s ostatními obžalovanými zde uvedenými podle § 226 písm. b) trestního řádu zproštěn obžaloby pro skutek zde popsaný jako pokus zločinu podvodu podle § 21 odst. 1 TrZ a k § 209 odst. 1,4 písm. d) TrZ, neboť v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem. Součástí dokazování byla rovněž faktura na částku 2 372 708 Kč se zde uvedeným datem vystavení 10. 9. 2010. Po rozsáhlém dokazování soud uvedl, že není dostatečně jednoznačně přesvědčen o tom, že verze nabízená

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

obžalobou je verze odpovídající realitě, byť připouští, že by mohla být. Pochybnosti, jež jsou dalším dokazováním neodstranitelné, například i proto, že originály sporné listiny nejsou nikde k dispozici, jsou podle názoru soudu natolik závažné, že při ctění zásady in dubio pro reo bylo nutno všechny obžalované obžaloby v plném rozsahu zprostit, neboť nebylo prokázáno, že zažalované jednání je trestným činem. Není podle názoru soudu možno jednoznačně říci, že obžalovaní skutečně souhlas s proplacením předávali společnosti Meliorace s vědomím, že se jedná o padělaný dokument a že práce, které fakturovali, neodvedli, aby tak z nich podvodně vylákali proplacení faktury.

33.Z listin zveřejněných v insolvenčním rejstříku v insolvenční věci vedené pod sp.zn. 70 INS 24413/2014 pak bylo zjištěno, že insolvenční řízení dlužníků manželů anonymizovano a Ivety Rudinských bylo zahájeno k jejich návrhu dne 8. 9. 2014 (A-1). Usnesením ze dne 10. 12. 2014 (A-30), soud zjistil úpadek dlužníků a povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Do majetkové podstaty dlužníků byla sepsána pohledávka za Hanou Týlovou, dle sdělení dlužníka nevymahatelná, a spoluvlastnický podíl k vymezené bytové jednotce na Severní Terase v Ústí nad Labem (B-4). Splátkový kalendář pak byl schválen usnesením ze dne 28. 4. 2015 (B-8). Na přezkumném jednání byly přezkoumány přihlášky č. 1-29. Dlužníci ani insolvenční správce nepopřeli žádnou z přihlášených pohledávek, P1 je zajištěná, P7 je částečně zajištěná, P28 nebyla zařazena do seznamu přezkoumávaných přihlášek-byla odmítnuta pro opožděnost.

34.Dále bylo zjištěno, že dlužníci jsou manželé, jejich manželství trvá a nemají další vyživovací povinnosti k dětem. Manžel byl v té době zaměstnán u spol. CREDOX, spol. s r.o., IČ 60278544, se sídlem Libochovice, Kosmonautů 782, PSČ 41117 s průměrnou čistou mzdou 16 200 Kč, od září 2014 byl na nemocenské, kterou ukončil dne 21. 4. 2015. K tomu insolvenční správce uvedl, že prostřednictvím právního zástupce dlužníků obdržel přehled příjmů dlužníka za rok 2014 a tento v průměru činí cca 19 000 Kč. Manželka je zaměstnána u Ivony Volákové, IČO 49918044, místem podnikání Drahkov 81, 415 01 Modlany, s průměrnou čistou mzdou 13 350 Kč. Do oddlužení se zavázal přispívat jejich syn částkou 6 500 Kč. Vlastní nemovitost-podíl 2/3 na bytové jednotce č. 2783/7 v budově Severní Terasa č.p. 2782, 2783, 2784, zapsané na LV 4024 s podílem 351/36584 na společných částech domu, bytová jednotka zapsaná na LV 10395, k.ú. Severní Terasa, vázne na ní zástavní právo přihlášených věřitelů 1 a 7. Hodnota nemovitosti dle odhadu správce činí cca 320 000 Kč.

35.Správce při jednání uvedl, že dlužníci dne 26. 1. 2011 darovali nemovitost ve společném jmění svým dětem (dceři a synovi). V té době již měli závazky ve výši přes 2 000 000 Kč. Tyto závazky byly nyní přihlášeny do insolvenčního řízení pod P1-P4, P6, P9, P10, P12, P13, P18 a P25 a konstatoval, že bude podána odpůrčí žaloba.

36.Soud měl za prokázané, že celkové nezajištěné dluhy dlužníků činí částku 2 590 649,60 Kč, z toho 30 % činí částku 777 194,88 Kč. Výpočtem zabavitelné částky mzdy, která u dlužníka-manžela činí částku 5 700 Kč a u dlužníka-manželky 3 800 Kč, celkem tedy 9500 Kč + 6 500 Kč ze smlouvy darovací, tj. celkem 16 000 Kč je zřejmé, že za 60 měsíců jsou schopni uhradit 960 000 Kč, když z této částky 98 010 Kč připadne na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce (1 633,50 Kč * 60) a zbytek tedy 861 990 Kč na poměrné uspokojení věřitelů. Je tedy zřejmé, že věřitelé budou uspokojeni více jak 33,27 % z dlužných částek. S ohledem na to, že soud vyšel z nižšího příjmu dlužníka, než byl následně prezentován, lze předpokládat uspokojení o něco vyšší. Zajištění věřitelé budou uspokojeni z předmětu zajištění, pokud o to požádají. Zajištěné pohledávky činí celkem 716 811,73 Kč, celkem tedy do řízení bylo přihlášeno 3 307 461,33 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

37.Insolvenční řízení dosud neskončilo, dle poslední zprávy insolvenčního správce předložené dne 12. 10. 2017 (B-46) činí aktuální výše plnění 12,18% a očekávaná 25,19%. Z darovací smlouvy nebylo plněno od dubna do srpna 2017, v září poukázáno 4 500 Kč. Insolvenční správce však zatím deponuje 3* 6 000 Kč z důvodu nemožnosti jejich zařazení.

38.Z přihlášky číslo 1, číslo věřitele 1, Česká spořitelna a.s., bylo zjištěno, že přihlásil pohledávku z titulu hypotečního úvěru v celkové výši 598 629,83 Kč. Pohledávka je zajištěná a nevykonatelná, splatná od 13. 4. 2014.

39.Z přihlášky číslo 2, čísl. věřitele 2, Zeman Zdeněk bylo zjištěno, že věřitel přihlásil pohledávku v celkové výši 66 786 Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 19. 10. 2010 na částku 200 000 Kč se splatností 20. 11. 2010, jako vykonatelnou (rozhodčí nález č.j.R-635/2013 rozhodce Wiedermana z 24. 6. 2013), nezajištěnou, a nároky byly následně vymáhány v exekučním řízení, vedeným Mgr. Radkem Karafiátem, soudním exekutorem v Jihlavě, exekuční příkaz z 13. 12. 2013, 35 EX 789/13-19. Na půjčku bylo plněno pouze částečně.

40.Z přihlášky číslo 4, číslo věřitele 4, Kvída Zdeněk bylo zjištěno, že věřitel přihlásil vykonatelnou nezajištěnou pohledávku (Platební rozkaz OS UNL z 25. 4. 2014, č.j. 14C 211/2013, PM 22. 5. 2014) v celkové výši 114 940 Kč z titulu smlouvy o dílo. Na základě objednávky z 27. 9. 2010 byly provedeny zemní práce a fakturovány fakturou z 30. 9. 2010, se splatností 30. 11. 2010.

41.Z přihlášky číslo 7, číslo věřitele 7, ČSSZ, bylo zjištěno, že věřitel přihlásil pohledávku v celkové výši 125 430 Kč z titulu neuhrazeného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve třech dílčích pohledávkách, jako částečně zajištěnou (OS UNL č.j. 51 E 6/2012-18 z 14. 12. 2012 soudcovské zástavní právo na nemovitostech) vykonatelná dle § 104f odst. 1 z. č. 582/1991 Sb. Splatnost u dílčích pohledávek vyznačena 15. 11. 2011, 23. 11. 2011, 19. 12. 2012. Z předložených listin pak vyplynulo, že dle platebního výměru č. 1642/2011 z 11. 10. 2011 se jednalo o dlužné pojistné a penále za rok 2010 ve výši 31 549 Kč, dle výkazu nedoplatků z 23. 11. 2011 činila výše pohledávek od 13. 9. 2010 do 21. 11. 2011 částku 81 318 Kč a penále 9 949 Kč, neplaceno od 12. 9. 2010.

42.Z přihlášky číslo 9, číslo věřitele 9, Generali Pojišťovna a.s., IČO 61859869, bylo zjištěno, že věřitel přihlásil vykonatelnou nezajištěnou pohledávku (elektronický platební rozkaz OS UNL z 21. 5. 2014, č.j. 130 EC 242/2012-18) v celkové výši 18 433,44 Kč z titulu pojistné smlouvy pro produkt povinné ručení formou čtvrtletních splátek, splatná od 10. 11. 2009.

43.Z přihlášky číslo 12, číslo věřitele 12, CCRB a.s., IČO 24723576 bylo zjištěno, že věřitel přihlásil nevykonatelnou (dosud neskončené řízení u Obvodního soudu pro Prahu 8 26 C 162/2012-32), nezajištěnou pohledávku v celkové výši 549 100,55 Kč z titulu smlouvy o úvěru č. UDTA 10/3013495 z 30. 9. 2010, kterou dlužník uzavřel s právním předchůdcem věřitele Autoleasing, a.s. Dlužník neuhradil dvě za sebou jdoucí splátky dne 30. 10. 2010 a 30. 11. 2010 a úvěr se tak stal splatným celý.

44.Z přihlášky číslo 13, číslo věřitele 13, Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČO 60197609 bylo zjištěno, že věřitel přihlásil nevykonatelnou, nezajištěnou pohledávku v celkové výši 20 191 Kč z titulu smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření ke smlouvě o stavebním spoření č. 94-31935984/8060, zesplatnění pro neplnění splátek 26. 6. 2013, po opakovaných výzvách.

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

45.Z přihlášky číslo 18, číslo věřitele 10, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR bylo zjištěno, že věřitel přihlásil nevykonatelnou, nezajištěnou pohledávku v celkové výši 173 217 Kč z titulu dlužného pojistného a penále na základě platebních výměrů výkazů nedoplatků ve čtyřech dílčích pohledávkách se splatností 1. 4. 2009 (53 712 Kč), 24. 9. 2013 (90 356 Kč), 8. 12. 2014 (13 776 Kč), 9. 12. 2014 (15 373 Kč).

46.Z přihlášky číslo 25, číslo věřitele 21, ESSOX s.r.o., IČO 26764652, bylo zjištěno, že věřitel přihlásil nevykonatelnou, nezajištěnou pohledávku v celkové výši 261 806 Kč z titulu smlouvy o poskytnutí úvěru č. 90059550 ze dne 13. 9. 2010, splatné od 14. 12. 2012. Předmětem financování byl automobil Ford Focus combi, první splátka 13. 10. 2010. Dopisem z 14. 12. 2012 byla smlouva ukončena pro dlužné splátky ve výši 22 374 Kč.

47.Jak je zřejmé z protokolu o přezkumném jednání, všechny přihlášky byly insolvenčním správcem i dlužníky zcela uznány.

48.Svědecké výpovědi a účastnické výslechy soud hodnotí následovně: Ohledně listinných důkazů nebyly mezi stranami žádné rozpory či pochybnosti.

49.Je postaveno najisto, kdy byla darovací smlouva uzavřena. Ve vylíčení okolností, za kterých k uzavření smlouvy došlo, již lze najít rozpory. Dlužníci shodně potvrdili, že se rozhodli darovat dům s pozemky, kde celá rodina žila. Jako pohnutku k tomuto jednání uvedli snahu rodiny být si na blízku a blaho dětí a dále možnost postavit si vlastní menší dům na zakoupeném pozemku. Tomu odpovídají i předložené důkazy. Z výpovědi dlužnice Ivety Rudinské je zcela zřejmé, že se o vlastní průběh vyřizování převodu nijak nezajímala, potvrdila jen, že dětem sdělili, že na nemovitosti vázne zástavní právo Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., ovšem o převzetí dluhu nic nevěděla, uvedla jen, že dcera si vzala hypotéku a z té byl úvěr uhrazen. O manželově podnikání nic nevěděla, ani o jeho dluzích z podnikání, ani se o to nezajímala, manžel se o vše staral a vše platil. Dcera dlužníků potvrdila, že souhlasila s darováním, k nemovitostem má velký citový vztah, chtěla zde bydlet, rovněž se pak z hypotečního úvěru pustila do přestavby. O dluzích rodičů se informovala na katastru nemovitostí a přes známou u soudu, rodičům věřila. O podnikání otce nic nevěděla, měli se dobře. Časově si přesně nepamatovala ani datum uzavření smlouvy, ani okamžik, kdy se dozvěděla o otcových potížích se zakázkou ve Všestudech. Ona za rodiče zaplatila zbytek dluhu od Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. a zbytek hypotéky investovala do rekonstrukce domu. O půjčce se společností HPU Reality se nedokázala vyjádřit a ani k dalším podrobnostem smlouvy, kterou podepsala. Vyřizovala vše s otcem. Druhý žalovaný, syn dlužníků, o věci nic podstatného nevypověděl, jen že všechno vyřizoval taťka. Dlužník anonymizovano Rudinský obhajoval svoje právo darovat dětem, aby se měly lépe a tvrzení o tom, že v době darování neměli žádné dluhy vyjma hypotéky na dům, se kterými děti seznámili. Všechny další potíže vyvstaly až s problémem ze smlouvy o dílo, kterou uzavřel s paní Týlovou, když se mu nevrátily vložené peníze a nedostal zaplaceno, darování majetku dětem s tím nesouviselo, rovněž tak vyjednávání hypoteční smlouvy dětmi v roce 2010.

50.Soud uzavírá, že tyto výslechy zcela jasně potvrdily, že celou záležitost spojenou s darováním a uzavřením další hypoteční smlouvy organizoval a řídil dlužník anonymizovano Rudinský, částečně za spolupráce se svojí dcerou, která byla ve věci lépe orientována. Ostatní členové rodiny a účastníci smluvního vztahu se o jeho podnikání nezajímali. Tvrzení dcery o tom, že se zajímala o dluhy rodičů přes známou u soudu, nekoresponduje s žádným důkazem ani s dalšími údaji uvedenými v její výpovědi. Nebylo doloženo, kdy, kdo a kolik zaplatil dluh u Modré pyramidy stavební spořitelny. Dlužníkovi anonymizovano Rudinskému musel být stav jeho závazků znám před uzavřením smlouvy. Je otázkou, nakolik děti naléhaly, aby se tyto podrobnosti dozvěděly, dle názoru soudu

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

tak nečinily, měly se dobře, otec vše vyřizoval a ony získaly majetek a zastavením tohoto majetku další prostředky pro investování do této nemovitosti a do nemovitosti další.

51.Podle § 235 odst. 1 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Podle odstavce druhého neúčinnost právních úkonů dlužníka, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen odpůrčí žaloba ), není-li dále stanoveno jinak.

52.Podle § 236 odst. 1 IZ neúčinností právního úkonu není dotčena jeho platnost; v insolvenčním řízení však dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty. Podle odstavce druhého, není-li možné vydat do majetkové podstaty původní dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada.

53.Podle § 237 IZ, odstavec první, povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch.

54.Podle § 239 odst. 1 odporovat právním úkonu dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněním a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty. Podle odstavce čtvrtého, dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno.

55.Ust. § 240 až 242 vymezuje skutkové podstaty neúčinnosti a lhůty k podání žaloby.

56.Podle § 242 odst. 1 IZ lze odporovat rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. Podle odstavce druhého, má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám. Podle odstavce třetího úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních pěti letech před zahájením insolvenčního řízení.

57.Ohledně právního hodnocení soud uzavírá:

-žaloba byla podána včas (insolvenční řízení dlužníků Rudinských bylo zahájeno 8. 9. 2014, darovací smlouva uzavřena 26. 1. 2011),

-právní úpravou neúčinnosti ve smyslu ust. § 235 a následující IZ jsou postihovány pouze právní úkony dlužníka, nikoliv protiprávní úkony dlužníka. Uzavřenou darovací smlouvu soud hodnotí jako platnou, byla řádně uzavřena mezi dlužníky-rodiči a dcerou a synem a vložena do katastru nemovitostí. Tímto právním úkonem se smluvní strany nedopustily žádného protiprávního jednání. Zástavní právo ve prospěch Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. pro hypotéku dlužníků bylo ve smlouvě konstatováno a jako věcné právo v tento okamžik stále trvalo. Žádné ujednání o převzetí dluhy smlouva neobsahovala.

-smlouva byla uzavřena mezi osobami blízkými,

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

-ust. § 242 IZ je samostatnou úpravou úmyslně zkracujících právních úkonů dlužníka.

58.Posouzení, zda dlužník učinil v posledních pěti letech před zahájením insolvenčního řízení úmyslně zkracující právní úkon není závislé na zkoumání předpokladů obsažených v ust. § 240 IZ, který upravuje neúčinnost zkracujících právních úkonů, které dlužník učinil bez přiměřeného protiplnění. Není zde tedy požadavek, aby šlo o právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku nebo aby šlo o právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku.

59. Soud k návrhu žalobce provedl důkaz přihláškami P1, P2, P4, P7, P12, P13, P18, P25 (byť byly výslovně učiněny nespornými veškeré skutečnosti vyplývající z listinných důkazů insolvenčního a incidenčního spisu) a na základě těchto důkazů je prokázáno, že dlužníci v době uzavření darovací smlouvy dluhy měli. Je tak vyvráceno jejich tvrzení, že všechny dluhy vznikly až následně po uzavření darovací smlouvy (Potvrzeno zejména závazky z P2,4,7,9,12,18, kdy splatnost nastala před uzavřením darovací smlouvy a dva závazky výslovně uznali žalovaní). Nemovitý majetek byl zároveň v tomto okamžiku zatížen vysokými částkami z nesplacených hypotečních úvěrů.

60. Podle ust. § 242 odstavec 2, IZ pak platí vyvratitelná právní domněnka, pokud byl právní úkon napadený neúčinností učiněn ve prospěch osoby blízké a je tedy na osobách blízkých, aby prokázaly, že úmysl dlužníka zkrátit věřitele v době, kdy byl učiněn tento právní úkon, nemohly ani při náležité pečlivosti poznat.

61. Žalobce tak splnil svoji povinnost tvrdit a prokázat, že právní úkon napadený odpůrčí žalobou zkracuje uspokojení vymahatelných pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení, ale nemusel tvrdit ani prokazovat, že by žalovanému, jako osobě blízké, musel být znám úmysl dlužníka odporovaným právním úkonem zkrátit věřitele.

62. Soud tak při posuzování všech důkazů došel k závěru, že žalovaná strana neunesla důkazní břemeno a neprokázala, že s ohledem na všechny okolnosti případu jí nemohl být znám úmysl dlužníků zkrátit věřitele. Soud odhlédl pak od motivu, který byl stále zdůrazňován a to v tom směru, že darováním rodiče chtěli zabezpečit své děti a mít je blízko u sebe, když byla možnost postavit si dům na přilehlém pozemku a žít tak pohromadě a dále, že by vše bylo zvládnuto, nebýt nevyplacené zakázky ze smlouvy o dílo, když právě toto způsobilo vznik dluhů po uzavření darovací smlouvy. Motiv jednání není pro posouzení unesení důkazního břemene rozhodný. Naopak soud vyšel z nesporně zjištěných listinných důkazů a zhodnotil je zejména podle časového průběhu a samotného obsahu. Smlouva darovací byla uzavřena dne 26. 1. 2011. Byť svědecké a účastnické výpovědi nepřinesly do dokazování nic přesvědčivého a obsahovaly jen nejasná tvrzení, lze mít postaveno na jisto, že manželka a děti si všimly otcových starostí koncem roku 2010, začátkem roku 2011, otec se začal chovat nervózně, hledat právníky a velká zakázka, kterou rodině avizoval, zůstala neuhrazena. Předtím však již byl v roce 2010 vyjednáván úvěr u Hypoteční banky, a.s. pro žalované a smlouva byla uzavřena 20. 4. 2010, dle předloženého důkazu. Soud se domnívá, že datum uzavření smlouvy musel být v roce 2011, ne v roce 2010, když v podmínkách smlouvy je uloženo předložit např. smlouvu s HPU Reality s.r.o., IČO 28713273 z roku 2011. Na tuto skutečnost však nikdo z účastníků nepoukázal. Soud nemůže přisvědčit stálému tvrzení, že tyto dvě smlouvy spolu nesouvisely, když v článku V. smlouvy jsou nastaveny podmínky čerpání úvěru na vlastnictví žalovaných k nemovitostem na LV 65 a zřízení zástavního práva k nim. V dalším podmínky čerpání úvěru stanoví doložení těchto skutečností včetně potvrzení o výši úvěru a o příslušenství u Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., stejně ohledně půjčky od HPU Reality s.r.o. a další, jak shora podrobně popsáno. Žádný z těchto důkazů strana žalovaná nenabídla k důkazu, neprokázala, kdy byl úvěr čerpán. Dle smlouvy byl

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

termín čerpání stanoven do 8. 12. 2012. K čerpání uvěru ale nutně muselo dojít až po vkladu darovací smlouvy do katastru nemovitostí a splnění dalších podmínek. Vedle dluhů, plynoucích z některých přihlášek provedených k důkazu, k podpisu darovací smlouvy dochází za situace, kdy již cena za dílo je dlužníkem Rudinským fakturována a lhůta k jejich zaplacení vypršela a hrozí její neuhrazení. Pak je 20. 4. 2011(zřejmě) podepsána hypoteční smlouva pro žalované a vloženo týž den zástavní právo pro Hypoteční banku, a.s. na LV 65. Pro HPU Reality s.r.o. bylo zástavní právo vloženo do katastru nemovitostí až v roce 2012. Z toho soud činí závěr, že teprve uhrazením dluhu u Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. bylo zabráněno případné možnosti věřitelů dlužníků uspokojit své dluhy z tohoto majetku. V okamžiku darování žalovaní dluh nepřevzali, vázl na nemovitostech. Za takto nastavených rodinných vztahů, kdy je prezentována pospolitost rodiny, děti se nestarají o podnikání otce, ale všimnou si jeho starostí, lze těžko předpokládat, že byla vyvinuta veškerá bdělost ze strany žalovaných k tomu, aby nevěděli o dluzích z podnikání, které se začaly na tuto situaci logicky nabalovat. Převod tohoto majetku byl proveden minimálně za hrozícího úpadku, byť prokázání úpadku není podstatnou náležitostí skutkové podstaty, která je zde prokazována. Jako červená niť se zde vine narůstání dluhů a jejich postupné zvyšování, které vyústilo do zahájení insolvenčního řízení a snaha rodičů ochránit děti před touto situací. Sám dlužník Rudinský vše vyřizoval, včetně nového úvěru žalovaných u Hypoteční banky, a.s. Žalovaní měli nesprávně za to, že vyvinuli veškeré úsilí ke zjištění závazků jen tím, že věděli o dluhu, který vázl na převáděné nemovitosti. Náležitou péči zúžili na znalost závazku, který ostatně nemohli přehlédnout z listu vlastnictví. O ostatní dluhy z podnikání neprojevili vůbec žádný zájem.

63. Dle soudu se jedná o závažnou situaci. S ohledem na výši dluhů, přihlášených do insolvenčního řízení manželů Rudinských, s ohledem na jejich příjmy, nemajetnost a velkou závislost na příjmu ze smlouvy o důchodu, plnění z tohoto neúčinného právního úkonu podstatným způsobem zvýší uspokojení věřitelů, které se nyní pohybuje kolem hranice 30 %. Na druhou stranu soud činí velký zásah do poměrů rodiny. Soud zhodnotil provedené důkazy tak, že žalovaným mohl být znám úmysl dlužníků zkrátit věřitele, při vyvinutí dostatečného úsilí ve věku dospělých.

64. O nákladech řízení soud rozhodl podle § 163 IZ a podle § 142 odst. 1 o.s.ř. a přiznal úspěšnému žalobci náklady řízení v celkové výši 14 954 Kč, které se sestávají ze 4 úkonů právní služby (převzetí věcí, podání žaloby, replika k vyjádření žalovaných, účast na jednání 27. 4. 2017) po 3 100 Kč dle § 9/4písm. c) vyhl.177/1996 Sb., celkem 12 400 Kč, dále náhrada hotových výdajů za 4 úkony právní služby po 300 Kč, celkem 1 200 Kč, cestovné ve výši 954 Kč (spotřeba nafty 5,1 l, cena nafty 28,60 Kč, 178 km, Praha-Ústí nad Labem a zpět) a dále náhrada za ztrátu času za 4 půlhodiny, tedy 400 Kč. Registrace plátce DPH nebyla doložena.

65. Soud rozhodl o povinnosti žalovaných zaplatit soudní poplatek za návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu ve výši 2 000 Kč podle § 2 odst. 3 zákona č.549/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle něhož, je-li navrhovatel v řízení od soudního poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Insolvenční správce v postavení žalobce je od soudního poplatku osvobozen(§ 11/2 písm.n) o soudních poplatcích), ve věci měl plný úspěch, žalovaní jsou tudíž povinni poplatek zaplatit společně a nerozdílně. V tomto sporu není předmětem peněžité plnění a soudní poplatek činí 2 000 Kč podle položky 13 bodu 1 písm. d) sazeníku(výrok III.)

Poučení:

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dn doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel. KSUL 70 INS 24413/2014

Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, účastníků incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Ústí nad Labem 8. 1. 2018

JUDr. Eva Sixtová v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje David Havel.