70 ICm 1707/2015
č.j.: KSPH 70 ICm 1707/2015-65

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v právní věci žalobce: AROS-STAV s.r.o., IČ 62955977, se sídlem Mělnická 63, 277 11 Libiš práv. zastoupen Ing. Marcelou Kaulovou, jednatelkou společnosti proti žalovanému: JUDr. Pavel Čížkovský, insolvenční správce úpadce Vlastimil anonymizovano , anonymizovano , Havlíčkova 304/5, 276 01 Mělník, se sídlem Václavské náměstí 18, 110 00 Praha 1

o žalobě na určení pravosti pohledávky v celkové výši 332.161,-Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobcem AROS-STAV s.r.o., IČ 62955977 přihlášená pohledávka č. 58 ve výši 332.161 Kč přihlášená za dlužníkem anonymizovano Vlastimil, Havlíčkova 304/5 276 01 Mělník do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS 16402/2014 byla přihlášena po právu jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 22.4.2015 se žalobce AROS-STAV s.r.o., IČ 62955977, se sídlem Mělnická 63, 277 11 Libiš (dále jen žalobce) domáhal určení pravosti přihlášených pohledávek v celkové výši 332.161,-Kč do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze po sp. zn. 70 INS 16402/2014 ve věci úpadce anonymizovano Vlastimil, anonymizovano , isir.justi ce.cz

Havlíčkova 304/5, 276 01 Mělník, IČ 10234934 (dále jen úpadce) popřené insolvenčním správcem úpadce JUDr. Pavlem Čížkovským (dále jen žalovaný) co do pravosti výše uvedeného přihlášky byly žalobcem předloženy jako nezajištěné a nevykonatelné.

V podané žalobě pak žalobce uvedl, že do insolvenčního řízení vedeného ve věci úpadce přihlásil pohledávky v celkové výši 332.161,-Kč pod pořadovým č. 58 za dodávky a montáž sádrokartonářských konstrukcí na základě dohod s úpadcem v objektu Mercedes Chodov, Daimlerova 2296/2, 149 45 Praha 4-Chodov, v objektu Mepla s.r.o., Strážnická 1518, 276 01 Mělník, objektu Thinm obaly, k.s. U nádraží 498, 277 16 Všetaty a v objektu golfového areálu Golf Karlštejn a v rozsahu neuhrazených faktur:

FV 2013020 158.666,-Kč vyst. 31.3.13 spl. 29.4.13 cel. částka 381.846,-Kč FV 2013021 23.839,-Kč vyst. 30.4.13 spl. 16.5.13 cel. částka 28.088,-Kč FV 2014027 30.960,-Kč vyst. 28.5.14 spl. 11.6.14 cel. částka 30.960,-Kč FV 2014028 12.000,-Kč vyst. 28.5.14 spl. 11.6.14 cel částka 12.000,-Kč FV 2014029 86.216,-Kč vyst. 28.5.14 spl. 11.6.14 cel. částka 86.216,-Kč FV 2014030 20.480,-Kč vyst. 28.5.14 spl. 11.6.14 cel. částka 20.480,-Kč

Přihlášené pohledávky byly žalovaným poopřeny při přezkumném jednání co do pravosti a to z důvodu neprokázání existence nároku s tím, že žalobce byl vyzván dne 22.4.2015 k podání této žaloby na určení pravosti přihlášených pohledávek. Svůj nárok pak žalobce prokazoval níže uvedenými důkazy:

-usnesením KS v Praze č.j. KSPH 70 INS 16402/2014-A-17 z 24.7.2014 -přihláška pohledávky ze dne 5.9.2014 ve znění doplnění ze dne 9.10.2014 -protokol z přezkumného jednání -výzva na správce k podání žaloby z 20.4.2014 -faktura č. 2013020 na 158.666 Kč -faktura č. 2013021 na 23.839 Kč -faktura č.2014027 na 30.960 Kč -faktura č. 2014028 na 12.000 Kč -faktura č. 2014029 na 86.216 Kč -faktura č. 2014030 na 20.480 Kč

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby v celém rozsahu, neboť z provedených důkazů nelze jednoznačně dovodit existenci smluvního vztahu a případný rozsah provedených prací.

Na základě rozdílných stanovisek stran bylo soudem pokračováno v důkazním řízení výslechem svědků a to pana Radka Paulíka, který v rozhodné době vykonával funkci ekonoma u úpadce, pana Jaroslava Doležala, který v rozhodné době vykonával u úpadce funkci výrobního ředitele a kteří shodně potvrdili, že žalobce prováděl pro úpadce na shora již uvedených stavebních akcích dodávku a montáž sádrokartonů a to v rozsahu specifikovaném v podání žalobce ze dne 8.12.2015 a v cenách uvedených na shora již uvedených fakturách. Výše uvedené skutečnosti pak byly potvrzeny i výpovědí pana Miloslava Nývlta, který byl zaměstnán u úpadce ve funkci stavby vedoucího a realizaci dodávek prací žalobce rovněž nerozporoval.

2

Soud na základě výše uvedených důkazů učinil skutkový závěr takový, že mezi žalobcem a úpadcem byly uzavřeny ústní dohody na provedení a montáž sádrokartonů na shora uvedených akcí jako subdodávky pro úpadce, že tyto práce byly žalobcem provedeny a převzaty, avšak cena díla nebyla úpadcem v rozsahu vydaných faktur uhrazena. Opak nebyl nikterak prokázán.

Právně pak soud tento spor posoudil takto. Po zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek úpadce přihlásil žalobce do insolvenčního řízení postupem dle § 173 a IZ pohledávku v celkové výši 2.122.420,-Kč kterou žalovaný jako insolvenční správce přezkoumal postupem dle ust. § 189 IZ a na přezkumném jednání ji popřel co do pravosti dle ust. § 198 IZ a vyzval žalobce v případě s nesouhlasem s popřením, aby podal žalobu ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání, což žalobce v této lhůtě učinil, tedy že žaloba byla podána v lhůtě a je tedy projednatelná. Pokud jde o samotnou realizaci prací je třeba vycházet ze zákona č. 513/1991 Sb. ve znění platném do 31.12.2014 dále jen obch. zák. Soud považuje v tomto případě, že mezi stranami došlo k uzavření smlouvy na provedení prací na základě již výše uvedených objednávek.

Svým obsahem se pak jednalo o smlouvu o dílo, která je opravena v dílu IX smlouvy o dílo. Dle ust. § 536 odst. 1 a 3 Obch. zák. smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednavatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení s tím, že cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jeho určení, ledaže strany se shodně projeví vůli uzavřít smlouvu, bez tohoto oznění. Dle ust. § 548 Obch. zák. objednavatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou ve smlouvě a pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného vzniká nárok na cenu provedení díla a dle ust. § 544 Obch. zák. zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli na dohodnutém místě, jinak v místě stanoveném zákonem.

V tomto případě má soud za prokázané existenci smlouvy o dílo v ústní formě mezi žalobcem a úpadcem na základě kterých byla provedena dodávka a montáž sádrokartonů na stavbu již uvedených objektů v rozsahu vystavených faktur č. FV 2013020 na 158.666,-Kč, č. FV 2013021 na 23.839,-Kč, č. FV 20144027 na 30.960,-Kč, č. FV 2014028 na 12.000,-Kč, č. FV 2014029 na 86.216 Kč a č. FV 2014030 na 20.480,-Kč a v cenách za tyto práce v těchto fakturách uvedených s tím, že bylo prokázáno předání a převzetí těchto prací a odsouhlasení těchto faktur oprávněným pracovníkem úpadce. Soud na základě tohoto závěru rozhodl jak uvedeno ve výroku tohoto rozsudku, neboť nebyla prokázána úhrada uplatněné částky úpadcem.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který se věci úspěch neměl, ve spojení s ust. § 202 odst. 1 IZ věty první insolvenčního zákona, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Nárok na náhradu nákladů řízení má v tomto případě žalobce proti žalovanému v plné výši nicméně vzhledem k ust. § 202 IZ soud náhradu nákladů řízení žalobci proti insolvenčnímu správci nepřiznal.

3

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze, se sídlem Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

V Praze dne 25. února 2016

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Šťastná

4