70 ICm 1693/2016
Č.j.: KSPH 70 ICm 1693/2016-119 spis. zn. isn. spisu: KSPH 70 INS 8955/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl soudcem JUDr. Tomášem Malým v insolvenční věci žalobce: Jiří anonymizovano , anonymizovano bytem Mokropeská 2026, 252 28 Černošice zastoupen advokátem JUDr. Olgou Sovovou PhD. sídlem Bartákova 1109/34, 140 00 Praha 4-Krč proti žalovanému: Insolvenční v.o.s., IČO: 28860322 sídlem Obránců míru 331, 503 02 Předměřice nad Labem

o určení pořadí přihlášené pohledávky-práva na uspokojení pohledávky ze zajištění

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce č. P1 ve výši 2.263.983 Kč za dlužníkem Radkem anonymizovano , anonymizovano , bytem Tuchyně 7, 257 44 Netvořice, je co do pořadí v plné výši zajištěna zástavním právem na nemovitostech evidovaných na listu vlastnictví číslo 593 v katastrálním území Tuchyně, obci Netvořice a na listu vlastnictví číslo 2525 v katastrálním území Dolní Jirčany, obci Psáry.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: 1. Žalobou ze dne 18. 5. 2016 se žalobce Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Mokropeská 2026, 352 25 Černošice (dále jen žalobce) domáhal podanou žalobou proti žalované Insolvenční v.o.s., IČO: 28860322, sídlem Obránců míru 331, 503 02 Předměřice nad Labem, insolvenčního správce dlužníka Radek Herenčák, rč. 721007/0010, IČ: 66859301, bytem Tuchyně 7, 254 44 Netvořice (dále jen žalovaný) určení pořadí přihlášení pohledávky (práva na uspokojení pohledávky ze zajištěné) č. P1 ve výši 2.263.983 Kč v insolvenčním řízením vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS 8955/2015 ve věci dlužníka Radek Herenčák, rč. 721007/0010, IČ: 66859301, bytem Tuchyně 7, 254 44 Netvořice (dále jen dlužník) isir.justi ce.cz

2. V žalobě, která byla podána v souladu s příslušnými ustanovenými zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění (dále jen IZ) a je současně projednatelná žalobce uvedl, že rozhodnutím Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 8955/2015-A-21 ze dne 12.01.2016 byl zjištěn úpadek dlužníka a současně bylo rozhodnuto o řešení úpadku konkursem s tím, že insolvenčním správcem byla ustanovena žalovaná. Do insolvenčního řízení následně žalobce přihláškou ze dne 15. 04. 2015 ve znění ze dne 16. 07. 2015 a 01. 12. 2015 mimo jiné přihlásil pohledávku š. P1 ve výši 2.263.983 Kč jako pohledávku zajištěnou majetkem dlužníka a to nemovitostmi na LV 593 u K.U. Tuchyně, obec Netvořice a na LV 2525 v katastrálním území Dolní Jirčany, obci Psáry a to na základě exekutorského zástavního práva zřízeného exekučním příkazem č.j. 144 EX 2537/14 -30 ze dne 12.5.2014 vydaným soudním exekutorem JUDr. Miloslavem Zwiefelhoferen, exekutorský úřad Praha 3, pověření vedením exekuce podle vykonatelného notářského zápisu vydaného notářem JUDr. Romanem Hochmanem, č.j.. NZ 488/2013 N 550/2013 ze dne 25.09.2013 a na základě pověření OS v Benešově č.j. 23 EXE 481/2014-26 ze dne 26.03.2014.

3. Při přezkumném jednání dne 20. 04. 2016 byla přihlášena pohledávka č. P1 ve výši 2.263.983 Kč. Popřená žalobou co do pořadí z důvodu neexistence vykonatelného titulu a to konkrétně z důvodu padělaní plné moci a to konkrétně podpisu na plné moci manželky dlužníka. Dle stanoviska žalované je exekuční titul neplatným právním jednání dle ust. § 39 zákona č. 40/1964 Sb., neboť byl-li sepsán na základě neplatného právního jednání a tedy na jeho základě nelze zahájit exekuční řízení, ve kterém bylo zrušeno zástavní právo.

4. Žalobce byla podána v příslušné lhůtě a to na základě vyrozumění a popření pohledávky ze dne 29. 04. 2016 doručené žalobci dne 04. 05. 2016. V průběhu řízení pak strany sporu setrvaly na svých právních závěrech týkajících se důvodnosti popření přihlášené pohledávky.

5. Soud provedl dokazování níže uvedenými listinami -spis č.j. KSPH 70 INS 8955/2015 -usnesení č.j. KSPH 70 INS 8957/2015-A-21 ze dne 12.01.2016 -přihláška pohledávky-Jiří anonymizovano ze dne 15. 04. 2015 -notářský zápis NZ 488/2013, N 550/2013 z 25. 09. 2013 -plná moc ze dne 23. 09. 2013 k zastoupení -exekuční příkaz č.j. 144 EX 25/37/2014-30 z 12.05.2014 -protokol z přezkumného jednání z 20. 04. 2016 -seznam přihlášených pohledávek + přezkumné listy -návrh na zastavení exekuce č.j. 144 EX 2537/2014 z 26.04.2016 -popření exekuce přihlášené pohledávky věřitele Jiřího anonymizovano z 20. 04. 2016

6. Soud dále doplnil odkazování a výslech svědkyně Gabriely Harančakové, narozena 26. 4. 1974, bytem Štědřík 154, Psáry z jaké má soud za prokázané že v době kdy měla údajně vystavit shora již uvedenou plnou moc se s bývalým manželem nestýkala, že žili odděleně. Pokud jde o půjčku bývalého manžela, že o této skutečnosti se dozvěděla až na základě vydaného exekučního příkazu soudem. Pokud jde o podpis na listině ze dne 23. 09. 2013 (plná moc) že se nejedná o její podpis.

7. Soud dále doplnil odkazování o pravomocné usnesení OS v Benešově č.j. 23 EXE 481/2014- 164 ze dne 26.06.2017 o návrhu na zastavení exekuce, jejichž vedeném byl dne 26.03.2014 OS v Benešově pod sp. zn. 23 EXE 481/2014 pověřen soudní exekutorem JUDr. Miroslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha , kdy z tohoto rozhodnutí pak mimo jiné vyplývá, že ač ze znaleckého posudku soudního znalce ze dne 16.5.2017, že podpis Gabriely Herančakové, narozena 26.04.1974, že podpis na plné moci ze dne 23.09.2013 není její pravým podpisem dále, že předmětný notářský zápis slovo citovaný není neplatný, neboť dlužník svůj závazek uznal se

všemi záležitostmi dle ust. § 558 zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění ke dni uznání dluhu tj. k 31. 12. 2013 a je tedy dlužník z tohoto notářského zápisu zavázán.

8. Z tohoto rozhodnutí pak dále vyplývá, že v době vydání exekučního příkazu, kterým bylo zřízeno povinných jako manželů, a proto bylo možné zřídit k nim ohledem na ust. § 262a odst. 1 o.s.ř. ve znění účinném do 30. 06. 2015 exekutorské zástavní právo ve smyslu § 69a exekučního řádu. Vzhledem k tomu, že podle článku IV. přechodných ustanovení k zákonu č. 139/2015 Sb. se exekuce vedené zřízením exekutorského zástavního práva na základě exekučního příkazu vydaného před nabytím účinnosti novely, tj. před 01. 07. 2015 dokončí podle dosavadních právních předpisů, nezbývá než konstatovat, že toto exekuční právo bylo zřízeno po právu, neboť pro jeho nařízení byl rozhodující stav v době zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že paní Harenčáková má dosud nemovitost ve společném jmění manželů s dlužníkem, dospěl sodu k závěru, že exekuce je v tomto případě vedena oprávněně (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 20 Cdo 1905/2001, podle nějž Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí pro pohledávku, pro niž bylo zřízeno soudcovské zástavní právo, lze vést přímo nejen proti každému pozdějšímu vlastníku nemovitostí, který ji nabyl smluvně (§ 338d odst. 2 o.s.ř.), nýbrž i proti osobě, která v době zřízení soudcovského zástavního práva měla nemovitost ve společném jmění se svým manželem .

9. Soud na základě výše uvedených závěrů rozhodl, pak uvedeno ve výroku I tohoto rozhodnutí.

10. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. podle kterého účastníka, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl, ve spojení s ust. § 202 odst. 1 IZ věty první insolvenčního zákona, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Nárok na náhradu nákladů řízení má v tomto případě žalobce proti žalovanému v plné výši nicméně vzhledem k ust. § 202 IZ soud náhradu nákladů řízení žalobci insolvenčnímu správci nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze, se sídlem Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje vrchní soud v Praze.

Praha dne 29. listopadu 2017

JUDr. Tomáš Malý samosoudce