70 ICm 1369/2014
č.j.: KSPH 70 ICm 1369/2014-206

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze se sídlem Nám. Kinských 5, 159 75 Praha 5 rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v právní věci žalobce: Vladimir anonymizovano , anonymizovano , Unhošťská 598, 273 51 Unhošť, práv. zastoupen JUDr. Marina Machytková, advokátem se sídlem Dlouhá 16, 110 01 Praha 1 proti žalovanému: Ing. František anonymizovano , anonymizovano , Krásného 8, 162 00 Praha 6, práv. zastoupen JUDr. Sylvou Skočkovou, advokátem se sídlem Bredovský Dvůr, Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1

o vyloučení nemovitostí ze soupisu majetkové podstaty

takto:

I. Ze soupisu majetkové podstaty anonymizovano Jana anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , bytem Unhošťská 598, 273 51 Unhošť se vylučují níže uvedené nemovitosti -rodinný dům č. 598 na pozemku č. st. 604/1-pozemek parc. č. st. 604/1- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311 m2 a pozemek parc. č. 1619/9-zahrada o výměře 1767 m2, vše zapsané na listu vlastnictví pro katastrální území Unhošť obec Unhošť u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ.

II. Žalovaný Ing. František anonymizovano , anonymizovano , Krásného 8, 162 00 Praha 6 je povinen žalobci k rukám právního zástupce žalobce náklady za vynaložený soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, náklady právního zastoupení včetně 21 % DPH ve výši 20.570,-Kč to vše do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku. isir.justi ce.cz

III. Žalovaný je povinen do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku zaplatit České republice-Krajskému soudu v Praze zaplatit náhradu nákladů ve výši 700,-Kč v souvislosti s tlumočným dle faktury č. 37/2016 ze dne 22.4.2016.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 15.4.2014 se žalobce Vladimír anonymizovano , anonymizovano , Unhošťská 598, 27351 Unhošť (dále jen žalobce) domáhal touto žalobou vůči žalovanému Ing. František anonymizovano , anonymizovano , Krásného 8, 162 00 Praha 6 insolvenční správce anonymizovano Jana anonymizovano , anonymizovano (dále jen žalovaný) vyloučení nemovitostí: rodinný dům č. 598 na pozemku č. st. 604/1-pozemek parc. č. st. 604/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311 m2 a pozemek parc. č. 1619/9-zahrada o výměře 1767 m2, vše zapsané na listu vlastnictví pro katastrální území Unhošť obec Unhošť u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ (dále jen nemovitosti) zapsané do majetkové podstaty anonymizovano Jana anonymizovano anonymizovano (dále jen anonymizovano ). Podanou žalobu pak žalobce odůvodnil takto: Dne 27.2.2012 bylo u Krajského soudu v Praze zahájeno insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSPH 40 INS 4566/2012 ve věci shora již uvedeného anonymizovano , u které byl zjištěn úpadek a dne 14.8.2012 byl na jeho majetek prohlášen konkurs. Žalobu pak odůvodnil tak, že žaloba byla podána na základě vyrozumění o zapsání nemovitostí do soupisu majetkové podstaty anonymizovano postupem dle ust. § 225 zák. č. 182/20006 Sb. v platném znění (dále jen IZ) a to na základě stanoviska v tomto vyrozumění uvedeném s kterým nesouhlasí tj. zejména s ohledem na rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.11.2013, sp. zn. 34 T 7/2012-3803, kterým byl anonymizovano vinen pro zvlášť závažný zločin podvodu dle ust. § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku a s ohledem na dosavadní průběh řízení o určení vlastnického práva k nemovitostem vedeného proti panu Vladimíru anonymizovano u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 20 C 114/2011 a na průběh soudního řízení o určení vlastnického práva k nemovitostem vedeného proti paní Haně anonymizovano u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 16 C 163/2011, dle kterého dospěl insolvenční správce k závěru, že nemovitost, a to dům č.p. 598 stojící na stavební parc. č. 604/1-zastavěná plocha a nádvoří, st. parc. č. 604/1-zastavěná plocha a nádvoří, pozemková parc. č. 1616/9-zahrada, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u Krajského úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na LV č. 614 pro obec Unhošť, jsou ve vlastnictví anonymizovano , a z toho důvodu je zahrnul do majetkové podstaty. V předmětných řízeních bylo dle insolvenčního správce prokázáno, že převody majetku mezi manžely Hájkovými a manžely anonymizovano byly pouze fiktivními transakcemi, při nichž měly smluvní strany za cíl ukrýt majetek anonymizovano zkrátit tak pohledávky věřitelů. Tuto skutečnost má insolvenční správce za prokázanou s ohledem na účelové, nevěrohodné a vnitřně rozporné výslechy svědků a účastníků zejména při soudním jednání vedeném u Okresního soudu v Kladně dne 26.2.2014 a rovněž v rámci řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 T 7/2012-3803.

Insolvenční správce dále s ohledem na dosavadní průběh řízení došel k závěru, že nemovitost v Unhošti nemohla být platně nabyta posledními nabyvateli, manžely anonymizovano , a to jednak s ohledem na skutečnost, že nelze převést dál vlastnictví k nemovitosti, pokud nebylo převodcem platně nabyto vlastnické právo a dále s ohledem na skutečnost, že dobrá víra manželů anonymizovano neobstojí ve světle skutečností, že manželé věděli o dluzích anonymizovano , a ni přesto neučinili vše, co po nich lze rozumně požadovat, aby

2 byli v dobré víře o tom, že nabývají nemovitostí v Unhošti řádně od vlastníků s čímž žalobce rovněž nemůže souhlasit.

Žalobce se domnívá, že výše uvedený postup žalovaného je pouze účelový a spekulativní a nikoliv pro důvody uvedené ve vyrozumění ze dne 19.3.2014. Považuje za nesporné, že nemovitosti žalobce nebyly zapsány do majetkové podstaty v souladu se zákonem, neboť předmětné nemovitosti jsou ve vlastnictví žalobce, jak vyplývá z LV č. 614 pro katastrální území Unhošť, obec Unhošť vedeného u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno s tím, že v průběhu řízení nebyl opak tvrzený žalovaným nikterak prokázán ve prospěch tvrzení žalobce svědčí i další nepřímé důkazy a to zejména právní hodnocení uvedená v rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č.j. 34 T 7/2012-3803 ze dne 22.11.2013 ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci č.j. 4 To 10/2014-4018 z 29.4.2014, rozsudku Okresního soudu v Kladně č.j. 20 C 42/2011-117 ve spojení s rozhodnutím Krajského soudu v Praze č.j. 23 Co 113/2012-153 ze dne 24.4.2012, rozsudku Okresního soudu v Kladně č.j. 20 C 114/2011-1026 ze dne 8.4.2014 ve spojení s rozhodnutím Krajského soudu v Praze 30 Co 298/2014-1149 ze dne 25.9.2014 a dále z rozsudku Okresního soudu v Kladně č.j. 5 T 19/2015-755 ze dne 28.4.2015, které prokazují oprávněnost podané žaloby na vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty anonymizovano . K prokázání oprávněnosti žaloby pak žalobce navrhl provedení důkazů v žalobě uvedených. Na podané žalobě pak setrval i po provedeném dokazování.

Soud provedl dokazování těmito níže uvedenými listinami

-spis KS v Praze sp. zn. KSPH 40 INS 4566/2012 -vyrozumění o zahrnutí majetku do zápisu majetkové podstaty z 18.3.2014 -rozsudek KS v Ostravě 345/2012-3803 ze dne 22.11.2013 -rozsudek OS v Kladně čj. 20 C 42/2011-117 z 2.11.2011 -rozsudek KS v Praze čj. 23 Co 113/2011-153 ze dne 24.4.2012 -rozsudek OS v Kladně čj. 20 C 114/2011-1026 ze dne 8.4.2014 -rozsudek 30 Co 298/2014-1149 ze dne 25.9.2014-zastavení odvolacího řízení -výpis z katastru nemovitostí, katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno pro obec a katastrální pracoviště Unhošť, LV 614 ze dne 29.4.2014 -žaloba-žaloba V. anonymizovano žalovaná Hana anonymizovano nar. 9.3.1946 ze dne 18.3.2014 na zaplacení 21.340.000 Kč -rozsudek VS v Olomouci čj. 4To 10/2014-4018 ze dne 29.4.2014 -rozsudek OS v Kladně čj. 5T 19/2015-755 ze dne 28.4.2015 -protokol z jednání u OS v Kladně ze dne 26.2.2014 , 8.4.2014 ,6.11.2013 a 19.3.2014

Soud ze spisu Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 4566/2012 zjistil, že dne 27.2.2012 bylo u zdejšího soudu insolvenční řízení ve věci anonymizovano kdy usnesením č.j. KSPH 40 INS 4566/2012-A-18 ze dne 14.8.2012 bylo pravomocně rozhodnuto tak, že byl zjištěn úpadek anonymizovano , bylo rozhodnuto o řešení úpadku anonymizovano konkursem a byl ustanoven insolvenční správce Ing. František anonymizovano se sídlem Krásného 8, 162 00 Praha 6, který v tomto řízení vystupuje v pozici žalovaného s tím, že v době vydání tohoto rozsudku není toto řízení skončeno.

3

Z vyrozumění o zahrnutí majetku do soupisu majetkové podstaty anonymizovano ze dne 18.3.2014 že do soupisu majetkové podstaty anonymizovano pod položkou č. 4 byl zahrnut tento majetek: rodinný dům čp. 598 na pozemku parc. č. st. 604/1, pozemek parc. č. st. 604/1-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 311 m2, pozemek parc. č. 16/6/9-zahrada o výměře 1767 m2, vše zapsané na LV č. 614 pro katastrální území Unhošť, obec Unhošť, to vše zapsané v katastru nemovitostí ve prospěch žalobce, s odůvodněním již shora citovaným s poučením o možnosti se domáhat vyloučení nemovitostí zapsaných v soupisu majetkové podstaty žalobou proti insolvenčnímu správci ve lhůtě 30 dnů.

Z výpisu z katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno pro obec a Katastrální území Unhošť je na LV 614 ze dne 29.4.2014 a současně i v době vydání tohoto rozhodnutí je uveden jako vlastník nemovitosti Vladimir anonymizovano , r. č. 721222/3920-žalobce.

Z rozsudku Krajského soudu v Ostravě 34 T 7/2012-3803 ze dne 22.11.2013, že anonymizovano zvlášť závažný zločin podvodu dle ust. § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku dle ust. § 209 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku, tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil škodu na cizím majetku velkého rozsahu a byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 8 (osmi) roků se zařazením do věznice s ostrahou a současně k trestu propadnutí náhradní hodnoty a to peněžní částky ve výši 14.000,-Kč, 1 ks pánského zlatého prstenu a 1 ks pánských hodinek zn. Breitling s koženým řemínkem v.č. A-13356 a to s odůvodněním v tomto rozsudku uvedeném. V tomto rozsudku byla manželka anonymizovano Eva Hájková anonymizovano , anonymizovano zproštěna obžaloby zločinu podílnictví dle § 214 odst. 1 písm. b), odst. 4 písm. a) trestního zákoníku s tím, že podle § 101 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku byla zabrána bytová jednotka č. 381/8 situovaná v bytovém domě číslo popisné 381 na parcele č. 395/3, ul. Karmelitská 381/5 a související podíl jednotky na společných částech domu o velikosti 1280/13062, zapsané na listu vlastnictví č. 1659 pro katastrální území 727091 Malá Strana, vše ve vlastnictví Hany anonymizovano , nar. 9.3.1946, bytem Zlonice, Čechova 277, rodinný dům-budovy číslo popisné 100 situovaný na parcele číslo 132/1, a přináležejících parcel číslo 132/1 o výměře 1.090 m2, číslo 825/1 o výměře 3.011 m2, vše zapsané na listu vlastnictví číslo 272 pro katastrální území 717398 Páleč u Zlonic, vše ve vlastnictví Hany anonymizovano , nar. 9.3.1946, bytem Zlonice, Čechova 277 s tím, že podle § 104 odst. 1 tr. zákoníku obě zabrané věci připadají státu.

Z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci 4 To 10/2014-4018 ze dne 29.4.2014, že podle § 258 odst. 1 písm. d), písm. e), odst. 2 tr. ř. že tento v odsuzující části ve výroku o uloženém trestu o ochranném opatření ve vztahu k manželce anonymizovano byl zrušen, neboť o této věci má být rozhodnuto v rámci insolvenčního řízení vedeného ve věci anonymizovano a dále na základě skutečnosti, že předmětné nemovitosti byly zapsány do majetkové podstaty, neboť v insolvenčním řízení je možno se domoci případně alespoň částečného uspokojení nároků věřitelů anonymizovano .

Z pravomocného rozsudku Okresního soudu v Kladně č.j. 5 19/2015-755 ze dne 28.4.2015 soud zjistil, že obžalovaná Hana anonymizovano , nar. 9.3.2046 byla zproštěna z obžaloby která ji vinila ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti spáchaného společně se svým manželem Jiřím anonymizovano , anonymizovano , že v úmyslu lživě dokladovat skutečný původ finančních prostředků, které použili na nákup nemovitostí v obci Paleč u Zlonic uzavřením fingované smlouvy o půjčce ve výši 1.800.000,-Kč, čímž mělo dojit ke skutečnosti, že nákup nemovitostí byl financován anonymizovano pocházejících z jeho trestné činnosti za kterou byl odsouzen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě 345/2012-3803 ze dne

4

22.11.2013 ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci č.j. 4 To 10/2014-4018 ze dne 29.4.2014.

Z rozsudku Okresního soudu v Kladně č.j. 20 C 42/2011-117 ze dne 2.11.2013 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 23 Co113/2012-153 ze dne 24.4.2012, kterým se žalobce Jiří anonymizovano , anonymizovano domáhal proti žalovanému 1) Jiřímu anonymizovano , anonymizovano , žalované 2) Haně anonymizovano , nar. 9.3.1946 o neúčinnosti darovací smlouvy ze dne 31.10.1970, kterým Jan Hájek anonymizovano , anonymizovano a Eva Hájková anonymizovano , anonymizovano převedli na žalované nemovitosti, že tato žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta a to s odůvodněním v těchto rozsudcích uvedených.

Z rozsudku č.j. 20 C 114/2011-1026 ze dne 8.4.2014 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 30 Co 298/2014-1149 ze dne 25.9.2014 o určení vlastnického práva k nemovitostem k nároku žalobce Tomáše anonymizovano , anonymizovano a žalobce Břetislava anonymizovano , anonymizovano proti žalovaným a to žalobci, žalovanému, Evě anonymizovano , dříve Hájkové, anonymizovano a Haně anonymizovano , nar. 9.3.1946 bylo soudem rozhodnuto tak, že žaloba na určení, že nemovitosti, jejichž vyloučení ze soupisu majetkové podstaty anonymizovano , jsou v rámci společného jmění manželů Jan Hájek, anonymizovano a Evy anonymizovano , dříve Hájkové, anonymizovano byla pravomocně zamítnuta a to s odůvodněním v tomto rozsudku uvedeném.

Dále soud ze spisu zjistil, že žalobce podal dne 18.3.201? žalobu u Okresního soudu v Klaně (žaloba 20 C 22/2015 proti žalované Haně anonymizovano , nar. 9.3.1946 na zaplacení částky 21.340.000,-Kč a to v souvislosti s žalobou s již výše uvedenou pod sp. zn. 20 C 114/2014 s návrhem na přerušení řízení do pravomocného rozhodnutí tohoto sporu a to s odůvodněním v této žalobě uvedené a dále že dosud není ukončeno pravomocně řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 o určení neplatnosti darovací smlouvy mezi Janem Hájkem a Evou Hájkovou anonymizovano na straně jedné a Jiřím anonymizovano a Hanou anonymizovano o neúčinnosti darovací smlouvy týkající se nemovitostí zapsaných na LV č. 1550 a č. 1659, k. ú. Malá Strana, obec Praha.

Na základě provedených důkazů shora uvedených a dále na základě shodného prohlášení stran sporu učiněného na soudním jednání dne 18.4.2016, že netrvají na opakovaném provádění důkazů, které byly provedeny již soudem Okresním soudem v Kladně v rámci řízení vedeného pod sp. zn. 20 C 114/2014.

Žalovaný jako insolvenční správce anonymizovano navrhl žalobu i po provedeném dokazování zamítnout, setrval na svém tvrzení, že úmyslem stran smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti mezi manžely Hákovými a manžely anonymizovano bylo zkrácení pohledávek věřitelů a zašantročení majetku anonymizovano Jana anonymizovano . Právně pak z tohoto důvodu hodnotí uzavřenou smlouvu ze dne 31.10.2008 za absolutně neplatnou, neboť tento právní úkon je v rozporu s ust. § 39 občanského zákoníku ve znění platném v době rozhodné, v této souvislosti pak odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu v České republice sp. zn. 29 Cdo 3796/2009 ze dne 23.3.2010. Tyto skutečnosti jsou prokázány rozpornými výpověďmi jednotlivých účastníků řízení ve sporu sp. zn. 20 C 114/2011 vedeného u Okresního soudu v Kladně. Výpovědí anonymizovano citované v rozsudku Krajského soudu v Ostravě v řízení pod sp. zn. 34 T 7/2002 pokud jde o získání prostředků na koupi předmětné nemovitosti kdy úmysl zašantročit majetek vyplývá i z odůvodnění tohoto rozsudku. Pokud jde o vědomost o existenci závazků anonymizovano Evy Hákové anonymizovano žalovaný uvedl, že tuto skutečnost považuje za prokázanou odůvodněním a výpověďmi účastníků řízení vedeného u Okresního

5 soudu v Kladně pod sp. zn. 20 C 114/2011. Pokud jde o následnou nemovitost platně převedl vlastnické právo k nemovitostem od manželů anonymizovano na žalobce pak odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 30Cdo 5357/2014 ze dne 25.3.2015, rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 30 Cdo 2433/2013 týkajících se nemožnosti nabytí nemovitosti od nevlastníka nemovitosti a v případě zapsání nemovitostí do katastru nemovitostí pouze na základě dobré víry. Dále pak odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 30 Cdo 5357/2014 týkající se pasivity prověřovat skutečný stav věci při převodu nemovitostí žalobcem. Výše uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky dle stanoviska žalovaného plně dopadají na tento spor a vyvracejí oprávněnost podané žaloby, neboť v daném případě však nejen že se nejednalo o nevědomost o nedostatcích právního stavu, ale naopak žalobce si byl těchto nedostatků prokazatelně vědom a i přes takový nedostatek dobré víry o tom, že nemovitost nabývá skutečně po právu, na nabytí takové nemovitosti trval.

Soud učinil skutkový závěr takový, že žaloba na vyloučení nemovitosti z majetkové podstaty byla podána řádně a ve stanové lhůtě, dále že žaloba je projednatelná a že žalobce prokázal oprávněnost podané žaloby a to z hlediska splnění podmínek daných insolvenčním zákonem pro vyloučení majetku z majetkové podstaty do které byly nemovitosti zapsány. Soud naopak nemá za prokázané, že smlouva o převodu nemovitostí mezi manžely Hájkovými a manžely anonymizovano byly uzavřena za účelem zkrácení pohledávek věřitelů anonymizovano za účelem ukrytí majetku anonymizovano , stejně tak nebyla prokázána nemožnost platně převést vlastnické právo k nemovitostem v době uzavírání smlouvy o převodech nemovitosti a dále i si musel být vědom nedostatku právního stavu a i přes tuto skutečnost a nedostatek, že žalobce nemovitosti nabyl skutečně po právu s tím, že na nabytí nemovitostí trval.

Právně pak soud danou věc posoudil takto:

Dle ust. § 204 odst. 2 IZ se věřitelé, kteří se domáhají toho, aby věc, právo, pohledávky nebo jiná majetková hodnota byla vyloučena z majetkové podstaty, tak mohou učinit jen vylučovací žalobou podle tohoto zákona.

Dle ust. § 225 odst. 1 až 6 IZ: 1) Osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. 2) Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu. 3) Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl. 4) Od počátku běhu lhůty k podání žaloby podle odstavce 2 až do jejího skončení a po dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce. Ustanovení § 217 tím není dotčeno. 5) Před pravomocným skončením řízení o žalobě lze ke zpeněžení nebo jinému nakládání s majetkem podle odstavce 4 přistoupit, jestliže insolvenční soud v prvním stupni žalobu

6 zamítl, řízení o ní zastavil nebo ji odmítl. Z výtěžku zpeněžení nebo jiného nakládání s takovým majetkem mohou být věřitelé uspokojení až po pravomocném skončení řízení o žalobě. 6) Byla-li zpeněžena věc, který neměla být pojata do soupisu, má její vlastník právo na vydání výtěžku zpeněžení; jeho právo na náhradu škody tím není dotčeno.

Vyhovět žalobě o vyloučení majetku ze soupisu (excindační žalobě) lze při splnění následujících předpokladů: 1. správce zahrnul majetek do soupisu, 2. excindační žaloba byla podána včas, 3. excindační žaloba byla podána proti správci, 4. v době rozhodování soudu trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (zjištěním úpadku, prohlášením konkursu) a majetek je stále zapsán v soupisu (nebyl ze soupisu vyňat či vyloučen), 5. osoba žalobce odlišná od anonymizovano prokáže, že majetek neměl být do soupisu zahrnutý a zároveň že právo, pro které neměl být majetek zařazený do soupisu, svědčí jí, tedy osobě žalobce (dále, že jsou splněny všechny vyjmenované podmínky, tedy že žalovaný zapsal nemovitosti do soupisu, žalobci podali včas excindační žalobu proti správci, o zahrnutí nemovitostí do soupisu byli žalobci žalovaným vyrozuměni, že v době rozhodování zdejšího soudu probíhá nadále insolvenční řízení, v jehož rámci je řešen anonymizovano úpadek konkursem, a nemovitosti jsou stále zapsány do soupisu majetkové podstaty.

V tomto konkrétním případě na základě návrhu bylo dne 27.2.2012 zahájeno insolvenční řízení ve věci anonymizovano , soudem byl zjištěn úpadek anonymizovano a následně byl na jeho majetek prohlášen postupem ust. § 224 IZ konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný, který v průběhu řízení přípisem ze dne 19.3.2014 vyrozuměl žalobce o zapsané nemovitosti v jeho vlastnictví do majetkové podstaty anonymizovano s poučením o možnosti v případě nesouhlasu se zapsáním podat žalobu na vyloučení nemovitostí z této majetkové podstaty. Žalobce následně postupem dle ust. § 225 IZ podal ve lhůtě dle ust. § 225 odst. 2 IZ tuto žalobu, která obsahuje všechny potřebné náležitosti dané zákonem a soud tuto žalobu vyhodnotil jako projednatelnou. Dále se soud zabýval, zda jsou v tomto případě splněny předpoklady, dle kterých lze exendační žalobě vyhovět a dospěl k těmto závěrům. Je nepochybné, že žalovaný jako insolvenční správce zapsal nemovitosti do soupisu majetkové podstaty a to přípisem ze dne 18.3.2014, který byl doručen žalobci dne 19.3.2014. Z žaloby na vyloučení majetku majetkové podstaty ze dne 15.4.2014 doručená na zdejší soud dne 15.4.2014, vyplývá že žaloba byla podána ve lhůtě 30 dnů a současně dle ust. § 225 odst. 2 IZ byla podaná proti insolvenčnímu správci. Dále z průběhu řízení má soud za prokázané, že do dne vydání tohoto rozhodnutí jsou nemovitosti zapsány v soupisu majetkové podstaty. Dále soud má za prokázané z obsahu spisu, že osoba žalobce je osobou odlišnou od osoby anonymizovano a že mezi těmito osobami nebyl zjištěn žádný vztah, který by zakládal skutečnosti dané v hlavě VII díl 1. § 231-243 IZ týkající se ustanovení o neplatnosti právních úkonů. Pokud jde pak o prokázání, že nemovitosti neměly být zapsány do majetkové podstaty, soud učinil právní závěr takový, že tato podmínka byla žalobcem splněna a nedůvodnost zapsání nemovitosti do majetkové podstaty byla v průběhu řízení plně prokázána. K tomuto závěru pak soud dospěl na základě provedeného dokazování a těchto zjištění. Ve prospěch žalobce svědčí platné uzavření darovací smlouvy ze dne 31.10.2008, kterou byly předmětné nemovitosti převedeny anonymizovano a Evou Hájkovou, anonymizovano na Jiřího Svobodu, anonymizovano a na Hanu anonymizovano , nar. 9.3.1946. Uzavřená kupní smlouva ze dne 14.1.2011 mezi prodávajícími Jiřím anonymizovano anonymizovano , Hana anonymizovano , nar. 9.3.1946 a kupujícím Vladimírem anonymizovano , anonymizovano , kterou nabyl do vlastnictví předmětné nemovitosti což vyplývá i z výpisu z katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno pro obec a katastrální pracoviště Unhošť kdy na LV 614 je veden jako vlastník nemovitostí žalobce. Tato skutečnost pak svědčí ve

7 prospěch vlastnického práva k nemovitostem žalobce při splnění již všech výše uvedených předpokladů pro vyloučení nemovitostí zapsaných do majetkové podstaty anonymizovano . Pokud jde o tvrzení a skutečnosti uváděné žalovaným a to, že týkající se skutečnosti, že byl dán společný úmysl manželů anonymizovano a Hájkových zkrátit darováním nemovitostí věřitele anonymizovano a to zejména z důvodu, že k Okresní soud v Kladně byly podány a vedeny žaloby o neplatnost a neúčinnost darovací smlouvy ze dne 31.10.2008, o neplatnosti kupní smlouvy ze dne 14.1.2011. V těchto řízeních však nebyly zjištěny a ani prokázány skutečnosti, které by prokazovaly neúčinnost a neplatnost předmětných smluv. V této věci pak soud odkazuje na výroky níže uvedených rozsudků včetně odůvodnění těchto rozsudků a na provedené důkazy, které platí v plném rozsahu i pro tento spor o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty anonymizovano . Konkrétně pak na rozhodnutí Okresního soudu v Kladně o neúčinnost darovací smlouvy č.j. 20 C 42/2011-117 ze dne 2.11.2011 a rozhodnutí odvolacího soudu č.j. 23 Co 113/2012-153 ze dne 24.4.2012, kterým bylo potvrzeno zamítavé rozhodnutí soudu I. stupně, rozhodnutí Okresního soudu v Kladně o určení vlastnického práva k předmětným nemovitostem č.j. 20 C 114/2011-1026 ze dne 8.4.2014 a rozhodnutí odvolacího soudu č.j. 30 Co 298/2014-1149 ze dne 25. září, kterým rovněž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu I. stupně, kterým byla zamítnuta žaloba na určení, že vlastníky nemovitostí jsou v rámci společného jmění manželů anonymizovano Hájek, anonymizovano a Eva anonymizovano dříve Hájková, anonymizovano a to s odkazem na závěry v tomto rozhodnutí uvedené a na důkazy v tomto řízení provedené, které soud považuje za dostatečné i proto soudní řízení a jejich opětovné provedené považoval za nadbytečné.

Při posuzování uplatněného nároku touto žalobou soud přihlédl i na rozhodnutí ve věcech trestních a to konkrétně k rozhodnutí Okresního soudu v Kladně č.j. 5 T 19/2015-755 ze dne 28.4.2015, Okresního soudu v Kladně, kterým byla Hana anonymizovano , nar. 9.3.1946 zproštěna z obžaloby z legalizace výnosů z trestní činnosti v souvislosti s převodem nemovitosti ve vlastnictví anonymizovano a Evy anonymizovano dříve Hájkové, anonymizovano a to s odůvodněním v tomto rozsudku uvedených a které jsou platné i pro tuto žalobu pokud o závěry platnosti darovací smlouvy ze dne 31.10.2008 kupní smlouvy ze den 14.1.2011. Dále pak i z rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě č.j. 34 t 7/2012-3803 ze dne 22.11.2013 ve znění rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č.j. 4 To 10/2014-4018 ze dne 29.4.2014, kdy mimo jiné obžalovaná Eva anonymizovano dříve Hájková, anonymizovano byla zproštěna z obžaloby, která ji vinila ze zločinu podílnictví podle § 214 odst. 1 písm. b), odst. 4 písm. a) trestního zákoníku a to s odůvodněním v tomto rozhodnutí uvedeném. Na základě výše uvedeného pak soud zaujal závěr takový, že žalobce prokázal vlastnické právo k nemovitostem a že současně nebyl prokázán úmysl všech účastníků darovací smlouvy ze dne 31.10.2008 úmysl zkrátit věřitele anonymizovano , která by mohla být důvodem pro neplatnost darovací smlouvy ze dne 31.10.2008 a následné kupní smlouvy ze dne 14.1.2011.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 137 odst. 1 o.s.ř. za použití ust. § 142 odst. 1 os.ř., kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení k uplatňování práva nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch měl.

V daném případě pak žalobci náleží vůči neúspěšnému účastníku řízení náhradou za vynaložené náklady řízení a to 5.000,-Kč ze vynaložený soudní poplatek a náklady právního zastoupení za 5 právních úkonů po 3.100,-Kč a 5 rež. paušálů po 300,-Kč včetně 21 % DPH tj. celkově 20.570,-Kč včetně 21 % DPH.

8

Dále je žalovaný č. Ing. František anonymizovano , anonymizovano , Krásného 8, 162 00 Praha 6 povinen nahradit vynaložené náklady za tlumočení ve výši 700,-Kč tlumočnici Mgr. Angelině Červenkové, Petržílkova 2261, 158 00 Praha 58 dle vyúčtování fakturou č. 37/2016 ze dne 22.4.2016 České republice-Krajskému soudu v Praze na č. ú. 19-8729111/0710.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze v trojím vyhotovení.

V Praze dne 26. září 2016

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Šťastná

9