70 Cm 7/2009
70 Cm 7/2009-58 (KSUL 70 INS 3859/2009)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v právní věci žalobce Orgapol, akciová společnost, Podolí 78, PSČ 66403, IČ 00550485, zastoupeného JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem Křížová 18, 602 00 Brno, proti žalovanému SVOBODA-VRŠANSKÝ v.o.s., se sídlem Teplice, Husitská 692/3, PSČ 415 01, IČ 25466763, insolvenčnímu správci dlužníka Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, PSČ 400 01 o určení pravosti popřené pohledávky ve výši 8.732.159,68 Kč

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že jeho pohledávka za dlužníkem Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535/4, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 00830500, přihlášená do insolvenčního řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KUSL 70 INS 3859/2009 po právu jako nezajištěná a nevykonatelná ve výši 8.732.159,68 Kč z titulu neuhrazených dodávek léčiv a zdravotnického materiálu v období 9/1993- 12/1994, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 27.10.2009 (k poštovní přepravě 26.10.2009) se žalobce domáhá určení existence pohledávky ve výši 8.732.159,68 Kč, nevykonatelné a nezajištěné v insolvenčním řízení dlužníka Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace, které je vedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. (KSUL 70 INS 3859/2009)

KSUL 70INS 3859/2009. Přihlášku pohledávky podal do citovaného insolvenčního řízení dne 24.7.2009, uvedl, že na jistině přihlásil 6.955.455,68 Kč z titulu neuhrazených splatných cen dodávek léčiv a zdravotnického materiálu, na příslušenství, (úrok z prodlení) pak přihlásil 1.876.704,-Kč. Dne 12.10.2009 obdržel výzvu insolvenčního správce o popření co do pravosti, pohledávka zanikla. Důvod popření správce více nespecifikoval. Žalobce s popřením nesouhlasí a tvrdí, že pohledávka nezanikla. Právní předchůdce žalobce-společnost TAMDA a.s. dodávala žalovanému na základě jeho objednávek léčiva a zdravotnický materiál v období 9/1993 až 12/1994, ceny zboží byly průběžně fakturovány. Dne 22.9.1998 žalovaný uznal dluh co do důvodu a výše v celkové výši 6.955.455,68 Kč. Dne 22.9.2008 podal žalobce návrh k Okresnímu soudu Teplice o zaplacení přihlášené pohledávky. Řízení pod sp.zn. 27 C 159/2009, resp. 19 C 405/2009 u Okresního soudu Ústí nad Labem, kam byla věc postoupena, dosud není skončeno.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že na přezkumném jednání dne 14.9.2009 uplatňovanou pohledávku popřel v celé výši co do pravosti z důvodu promlčení. K tomu uvedl, že původním věřitelem byla společnost TAMDA a.s., která ji smlouvou z 31.3.2008 postoupila žalobci. Obchodně-závazkový právní vztah vznikl na základě dodávek léků a dalšího zboží do lékáren dlužníka za rok 1993 a 1994. Poslední splatná faktura k 14.12.1994. Obecná čtyřletá promlčecí lhůta dle obch. zák. by tedy skončila 14.12.1998. Dlužník však závazek uznal 22.9.1998 co do výše 6.955.455,68 Kč, od 23.9.1998 počala běžet nová 4letá promlčecí doba, jejíž konec by připadl na 22.9.2002. Dne 22.9.2008 byl podán návrh na vydání platebního rozkazu, o věci dosud není rozhodnuto. S odkazem na ust. § 408 obch. zák. pak platí, že závazek byl promlčen nejpozději 14.12.2004. Lhůty jsou počítány od nejzazší faktury z hlediska maximální jistoty, jinak samozřejmě běžela promlčecí doba pro každou fakturu zvlášť. Ve skutečnosti je právo promlčeno již od 22.9.2002.

Žalobce se následně vyjádřil dalším podáním a namítl, že žalovaný neuvedl při přezkumu jako důvod popření promlčení, ve vyrozumění o popření pohledávky je uvedeno, že pohledávka je popřena co do pravosti-zanikla, jedná se o nepřípustnou změnu důvodu popření. Dále uvedl, že právní vztahy mezi žalobcem, resp. právním předchůdcem žalobce a dlužníkem se řídily o.z., nikoli obchodním zákoníkem. Nejde o žádný vztah vyjmenovaný v ust. § 261 odst. 2 obch. z. , promlčení je tak nutné určit v intencích § 110 odst. 1 o.z. Žalobce přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení 24.7.2009, desetiletá promlčecí lhůta by uplynula, odvozena od uznání dluhu 22.9.2008, avšak žalobce podal dne 22.9.008 žalobu u okresního soudu, takže pohledávka promlčena není.

Žalobce zaplatil soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč, žaloba byla podána ve lhůtě. (Žaloba došla soudu 27.10.2009, přezkumné jednání konáno 14.9.2009, vyrozumění o popření doručeno 12.10.2009-§ 198/1 IZ).

Soud ve věci nařídil jednání na 13.7.2010. Žalobce trval na podané žalobě, upřesnil, že za jediné sporné považuje otázku, zda vztah mezi žalobcem a žalovaným se řídí o. z. či obch. z. a odtud by se pak odvíjela otázka promlčení, odkázal na zřizovací listinu dlužníka. Stejně se vyjádřil žalovaný, ten trval na tom, že pohledávka je promlčena, jedná se o obchodněprávní vztah, a to na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace. (KSUL 70 INS 3859/2009)

Žalobce a žalovaný při jednání učinili nespornými existenci pohledávky žalobce ve výši 6.955.455,68 Kč na jistině na základě uznání dluhu z 22.9.1998 s příslušenstvím v celkové přihlášené výši do insolvenčního řízení dlužníka 8.732.159,68 Kč, uplatnění přihlášky v řízení KSUL 70 INS 3859/2009 dne 24.7.2009 a její popření na přezkumném jednání dne 14.9.2009 co do pravosti z důvodu promlčení, nabytí pohledávky žalobcem smlouvou o postoupení pohledávky, včasnost podání žaloby incidenční.

Soud provedl dokazování sdělením obsahu listin-zřizovací listinou dlužníka z 16.12.1991, podle které je předmětem činnosti (mimo jiné) tohoto samostatného zdravotnického zařízení s právní subjektivitou zabezpečování samostatně hospodařících zdravotnických zařízení v okrese, dalších zdravotnických i ostatních zařízení v okrese i obyvatelstva okresu léky a zdravotnickými potřebami a dále poskytování kompletní lékárenské péče v návaznosti na další zdravotnická zařízení v okrese, spisem Okresního soudu v Ústí nad Labem 19 C 405/2009. Mezi žalobcem a žalovaným nebyla uzavřena písemná smlouva. Léky a další zboží byly dodávány na základě objednávek.

Za sporné účastníci označili tolik otázku posouzení závazkového vztahu dle o.z. či obch. zák. a otázku promlčení.

Po zhodnocení provedených důkazů dospěl soud k následujícím závěrům o skutkovém stavu.

Soud má tedy postaveno na jisto pohledávku žalobce ve výši 8.732.159,68 Kč. Jedná se o pohledávku nevykonatelnou. Právním titulem vzniku pohledávky byly dodávky léků a ostatního zboží do lékáren žalovaného splatné do 14.12.1994 (splatnost poslední faktury). Pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka 24.7.2009. Dle zřizovací listiny dlužníka z 16.12.1991, byl tento původně zřízen od 1.1.1992 Okresním úřadem v Teplicích jako samostatné zdravotnické zařízení s právní subjektivitou a v návaznosti na to mu byl bezplatně podle delimitačního protokolu z 20.12.1991 převeden majetek bývalého OÚNZ Teplice. V předmětu činnosti má na prvním místě uvedeno zabezpečování samostatně hospodařících zdravotnických zařízení v okrese, dalších zdravotnických i ostatních zařízení v okrese i obyvatelstva okresu léky a zdravotnickými potřebami, poskytování komplexní lékárenské péče v návaznosti na zdravotnická zařízení v okrese. Dále jsou v předmětu činnosti stanoveny kontrolní, konzultační, informační a dokumentační ( a další) činnosti v lékárenství. Samostatně jsou pak uvedeny oblasti podnikatelské činnosti-kontrola jakosti přípravků a výrobků z hlediska chemických a mikrobiálních vlastností, vyplývajících z lékárenské činnosti, výroba léčivých přípravků. Z důkazů vyplývá, že právní předchůdce žalobce TAMDA a.s. dodával na základě objednávek v roce 1993 a v roce 1994 léky a ostatní zboží do lékáren žalovaného. Žádná písemná smlouva mezi žalobcem (resp. jeho p. předchůdcem) a dlužníkem nebyla uzavřena.

Žalobce podal návrh na vydání platebního rozkazu u Okresního soudu Ústí nad Labem dne 22.9.2008, řízení dosud není skončeno. Mezi stranami bylo mimo jiné označeno za nesporné, že dne 22.9.1998 dlužník uznal svůj závazek do výše 6.955.455,-Kč Od toho dne počala běžet nová 4letá promlčecí doba, konec by připadl na 22.9.2002.

Podle § 261/2 obch. zák. se obchodním zákoníkem (část třetí, hlava I.) řídí rovněž závazkové vztahy mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb. K tomuto účelu se (KSUL 70 INS 3859/2009) za stát považují i státní organizace, jež nejsou podnikateli, při uzavírání smluv, z jejichž obsahu vyplývá, že jejich obsahem je uspokojování veřejných potřeb.

Podle § 408/1 obch. zák. bez ohledu na jiná ustanovení tohoto zákona skončí promlčecí doba nejpozději po uplynutí 10 let ode dne, kdy počala poprvé běžet.

Dlužník byl nepochybně (a to i v širších souvislostech) zřízen bývalým Okresním úřadem v Teplicích při rozpadu Okresního ústavu národního zdraví k komplexnímu zabezpečování lékárenské péče v okrese.

Byl zřízen jako příspěvková organizace-zdravotnické zařízení ( §31/1 z ČNR č. 576/1990 Sb.-zkráceně rozpočtová pravidla s odkazem na ust. § 39 z.č. 20/1996 Sb., tehdy platného), podle kterého takto zřízená zdravotnická zařízení jsou povinna poskytnout potřebné služby v mezích spádových území a to i obyvatelům ostatních okresů nebo krajů. Tomu odpovídal i předmět činnost , který byl rozčleněn na předmět sloužící k uspokojování veřejných potřeb a k podnikatelské činnosti, jak shora uvedeno. Zjednodušeně řečeno, po rozpadu OÚNZ součástí Lékárenské služby Teplice byly jednotlivé lékárny v okrese (než došlo k jejich postupné privatizaci), ty zásobovaly jednotlivá zdravotnická zařízení a obyvatelstvo v okrese léky a dalším zbožím. Pohledávka žalobce vznikla právě v tomto období, o čemž z důkazů není pochyb. Soud má za to, že vzniklé závazkové vztahy podléhají řízení obch. zák. právě z těchto důvodů, úprava je pak kogentní. Odtud se pak odvíjí promlčení a lze přisvědčit argumentací insolvenčního správce, že právo je promlčeno, když poprvé mohlo být vykonáno 15.12.1994 (závazky splatné nejpozději k 14.12.1994 dle splatnosti faktur), když samozřejmě jednotlivé faktury byly splatné dříve, je brán nejzazší termín, dle ust. § 408/1 obch. zák. je právo promlčeno nejpozději 15.12.2004. Ve skutečnosti však právo bylo promlčeno již 22.9.2002, neboť návrh na vydání platebního rozkazu byl podán až v roce 2008.

O nákladech řízení soud rozhodl výrokem II. Žalobce nebyl ve sporu úspěšný, avšak s ohledem na ust. § 202 IZ, jako ustanovení speciálního, platí, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proto insolvenčnímu správci, tedy bez ohledu na úspěch či neúspěch ve sporu. Žalovaný byl ve sporu úspěšný, avšak náklady řízení neúčtoval, byť se do protokolu z jednání vyjádřil, že tak učiní. V úvahu by přiházelo cestovné, to však soud bez doložení nemohl sám určit, a proto řádnému z účastníků právo na náhradu nákladů nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

V Ústí nad Labem dne 30.9.2010 JUDr. Eva Sixtová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Nikola Tschertnerová