70 Cm 6/2009
70 Cm 6/2009-37 (KSUL 70 INS 3859/2009)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v právní věci žalobce MUDr. Dušana anonymizovano , anonymizovano , bytem Hilleho 1, Brno, zastoupeného JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem Křížová 18, 602 00 Brno, proti žalovanému SVOBODA-VRŠANSKÝ v.o.s., se sídlem Teplice, Husitská 692/3, PSČ 415 01, IČ 25466763, insolvenčnímu správci dlužníka Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, PSČ 400 01 o určení pravosti popřené pohledávky ve výši 6.262.888,36 Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobce nemá za dlužníkem Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace se sídlem Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 00830500 pohledávku přiznanou mu vykonatelným platebním rozkazem Okresního soudu v Teplicích č.j. 8 C 351/97-20 z 20.8.1999, právní moc 17.9.1999.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 21.10.2009 (dáno k poštovní přepravě dne 20.10.2009), se žalobce domáhá určení existence pohledávky ve výši 6.262.888,36 Kč. Žalobce přihlásil tuto pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace jako nevykonatelnou a nezajištěnou. V žalobě uvedl, že nyní tvrdí, že pohledávka je vykonatelná a dokládá platební rozkaz Okresního soudu v Teplicích č.j. 8 C 351/97-20 z 20.8.1999 (PM 17.9.1999), když tuto skutečnost zjistil až po podání přihlášky a z tohoto důvodu ji považuje za oprávněně přihlášenou. (KSUL 70 INS 3859/2009)

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že na přezkumném jednání dne 14.9.2009 uplatňovanou pohledávku popřel v celé výši co do pravosti z důvodu promlčení. Nyní žalobce prokázal, že pohledávka je pohledávkou vykonatelnou a on je povinen prokázat důvod popření ( § 199 IZ). K tomu uvedl, že původním věřitelem byla společnost Pharmos CZ, a.s. (s odkazy na změnu obchodní firmy), která ji smlouvou z 28.6.2000 postoupila panu MVDr. Dušanu Novotnému. Obchodně-závazkový právní vztah vznikl na základě dodávek léků a dalšího zboží do mlékáren dlužníka za rok 1993 a 1994. Návrh na vydání platebního rozkazu byl podán dne 30.9.1994 původně u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Platební rozkaz OS Teplice 8 C 351/97-20 na částku 3.595.774,76 Kč a náklady řízení v částce 262.403,-Kč nabyl právní moci 17.9.1999. Platební rozkaz uznal závazky žalobce vzniklé nejpozději do 30.6.1994, kdy by poprvé počala běžet promlčecí doba. Neběžela pak v době od 1.10.1994 do 17.9.1999 (řízení u Okresního soudu Teplice o platebním rozkazu) a s odkazem na ust. § 408 obch. zák. je pohledávka promlčena, objektivní desetiletá promlčecí doba skončila 30.6.2004.

Žalobce se následně vyjádřil dalším podáním a namítl, že žalovaný neuvedl při přezkumu jako důvod popření promlčení, ve vyrozumění o popření pohledávky je uvedeno, že pohledávka je popřena co do pravosti-zanikla, jedná se o nepřípustnou změnu důvodu popření. Dále uvedl, že právní vztahy mezi žalobcem, resp. právním předchůdcem žalobce a dlužníkem se řídily o.z., nikoli obchodním zákoníkem. Nejde o žádný vztah vyjmenovaný v ust. § 261 odst. 2 obch. z. , promlčení je tak nutné určit v intencích § 110 odst. 1 o.z. Žalobce přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení 27.7.2009, desetiletá promlčecí lhůta by uplynula, odvozena od právní moci platebního rozkazu, 17.9.2009.

Žalobce zaplatil soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč, žaloba byla podána ve lhůtě. (Žaloba došla soudu 21.10.2009, přezkumné jednání konáno 14.9.2009, vyrozumění o popření doručeno 12.10.2009-§ 198/1 IZ).

Soud ve věci nařídil jednání na 13.7.2010. Žalobce trval na podané žalobě, upřesnil, že za jediné sporné považuje otázku, zda vztah mezi žalobcem a žalovaným se řídí o. z. či obch. z. a odtud by se pak odvíjela otázka promlčení. Stejně se vyjádřil žalovaný, ten trval na tom, že pohledávka je promlčena, jedná se o obchodněprávní vztah a to na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace.

Žalobce a žalovaný při jednání učinili nespornými existenci pohledávky žalobce ve výši 6.262.888,36 Kč, platební rozkaz Okresního soudu v Teplicích 8 C 351/97-20 z 20.8.1999, právní moc 17.9.1999, návrh podán 30.9.1994, uplatnění přihlášky v řízení KSUL 70 INS 3859/2009 dne 27.7.2009 a její popření na přezkumném jednání dne 14.9.2009 co do pravosti z důvodu promlčení, nabytí pohledávky žalobcem smlouvou o postoupení pohledávky, včasnost podání žaloby incidenční.

Soud provedl dokazování sdělením obsahu listin-návrhem na zahájení řízení o 3.595.774,76 Kč podaný dne 30.9.1997 (-dluh na odebrané zboží splatný do 30.6.1994 je ve výši žalované částky),-zřizovací listinou dlužníka z 16.12.1991, podle které je předmětem činnosti (mimo jiné) tohoto samostatného zdravotnického zařízení s právní subjektivitou zabezpečování samostatně hospodařících zdravotnických zařízení v okrese, dalších zdravotnických i ostatních zařízení v okrese i obyvatelstva okresu léky a zdravotnickými potřebami a dále poskytování kompletní lékárenské péče v návaznosti na další zdravotnická zařízení v okrese. (KSUL 70 INS 3859/2009)

Oba provedené důkazy předložil žalovaný. Při jednání dne 21.9.2010 pak byl proveden důkaz spisem Okresního soudu v Teplicích 8 C 351/97. Mezi žalobcem a žalovaným nebyla uzavřena písemná smlouva. Léky a další zboží byly dodávány na základě objednávek.

Po zhodnocení provedených důkazů dospěl soud k následujícím závěrům o skutkovém stavu.

Soud má tedy postaveno na jisto pohledávku žalobce ve výši 6.262.888,36 Kč. Jedná se o pohledávku vykonatelnou, a to na základě platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Teplicích, č.j. 8 C 351/97-20 z 20.8.1999, právní moc 17.9.1999. Právním titulem vzniku pohledávky byly dodávky léků a ostatního zboží do lékáren žalovaného splatné do 30.6.1994. Návrh na vydání platebního rozkazu byl podán právním předchůdcem dlužníka 30.9.1994. Pohledávka byla přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka 27.7.2009. Dle zřizovací listiny z 16.12.1991 byl dlužník původně zřízen od 1.1.1992 Okresním úřadem v Teplicích jako samostatné zdravotnické zařízení s právní subjektivitou a v návaznosti na to mu byl bezplatně podle delimitačního protokolu z 20.12.1991 převeden majetek bývalého OÚNZ Teplice. V předmětu činnosti má na prvním místě uvedeno zabezpečování samostatně hospodařících zdravotnických zařízení v okrese, dalších zdravotnických i ostatních zařízení v okrese i obyvatelstva okresu léky a zdravotnickými potřebami, poskytování komplexní lékárenské péče v návaznosti na zdravotnická zařízení v okrese. Dále jsou v předmětu činnosti stanoveny kontrolní, konzultační, informační a dokumentační ( a další) činnosti v lékárenství. Samostatně jsou pak uvedeny oblasti podnikatelské činnosti-kontrola jakosti přípravků a výrobků z hlediska chemických a mikrobiálních vlastností, vyplývajících z lékárenské činnosti, výroba léčivých přípravků. Z důkazů vyplývá, že právní předchůdce žalobce PHARMOS CZ, a.s. dodával na základě objednávek po celý rok 1993 a v roce 1994 léky a ostatní zboží do lékáren žalovaného. Žádná písemná smlouva mezi žalobcem (resp. jeho p. předchůdcem) a dlužníkem nebyla uzavřena.

Podle § 261/2 obch. zák. se obchodním zákoníkem (část třetí, hlava I.) řídí rovněž závazkové vztahy mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb. K tomuto účelu se za stát považují i státní organizace, jež nejsou podnikateli, při uzavírání smluv, z jejichž obsahu vyplývá, že jejich obsahem je uspokojování veřejných potřeb.

Podle § 408/1 obch. zák. bez ohledu na jiná ustanovení tohoto zákona skončí promlčecí doba nejpozději po uplynutí 10 let ode dne, kdy počala poprvé běžet.

Dlužník byl nepochybně (a to i v širších souvislostech) zřízen bývalým Okresním úřadem v Teplicích při rozpadu Okresního ústavu národního zdraví k komplexnímu zabezpečování lékárenské péče v okrese.

Byl zřízen jako příspěvková organizace-zdravotnické zařízení ( §31/1 z ČNR č. 576/1990 Sb.-zkráceně rozpočtová pravidla s odkazem na ust. § 39 z.č. 20/1996 Sb., tehdy platného), podle kterého takto zřízená zdravotnická zařízení jsou povinna poskytnout potřebné služby v mezích spádových území a to i obyvatelům ostatních okresů nebo krajů. Tomu odpovídal i předmět činnost , který byl rozčleněn na předmět sloužící k uspokojování veřejných potřeb a k podnikatelské činnosti, jak shora uvedeno. Zjednodušeně řečeno, po rozpadu OÚNZ součástí Lékárenské služby Teplice byly jednotlivé lékárny v okrese (než došlo k jejich postupné privatizaci), ty zásobovaly jednotlivá zdravotnická zařízení a (KSUL 70 INS 3859/2009) obyvatelstvo v okrese léky a dalším zbožím. Pohledávka žalobce vznikla právě v tomto období, o čemž z důkazů není pochyb. Soud má za to, že vzniklé závazkové vztahy podléhají řízení obch. zák. právě z těchto důvodů, úprava je pak kogentní. Odtud se pak odvíjí promlčení a lze přisvědčit argumentací insolvenčního správce, že právo je promlčeno, když poprvé mohlo být vykonáno 1.7.1994 (závazky splatné nejpozději k 30.6.1994 dle platebního rozkazu), když samozřejmě jednotlivé faktury byly splatné dříve, je brán nejzazší termín.

O nákladech řízení soud rozhodl výrokem II. Žalobce nebyl ve sporu úspěšný, avšak s ohledem na ust. § 202 IZ, jako ustanovení speciálního, platí, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proto insolvenčnímu správci, tedy bez ohledu na úspěch či neúspěch ve sporu. Žalovaný na kterého bylo dle 199 IZ přeneseno důkazní břemeno, byl na něm úspěšný, avšak náklady řízení neúčtoval, byť se do protokolu z jednání vyjádřil, že tak učiní. V úvahu by přicházelo cestovné, to však soud bez doložení nemohl sám určit, a proto žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů nepřiznal.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

V Ústí nad Labem dne 30.9.2010

JUDr. Eva Sixtová,v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Radka Volencová