6 Tz 14/2013
Datum rozhodnutí: 29.05.2013
Dotčené předpisy: § 275 odst. 3 tr. ř.6 Tz 14/2013 I - 70

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl ve veřejném zasedání dne 29. května 2013 v trestní věci obviněného J. P., podle § 275 odst. 3 tr. řádu per analogiam t a k t o :

Obviněný J. P. s e n e b e r e d o v a z b y .

O d ů v o d n ě n í :


Na podkladě stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného J. P. , proti pravomocnému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 4. 1. 2012, sp. zn. 14 To 348/2011, zrušil Nejvyšší soud toto rozhodnutí v celém rozsahu.

Obviněný v současné době vykonává souhrnný trest odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 3. 4. 2012, č. j. 2 To 65/2012-1336.

Ustanovení § 275 odst. 3 tr. řádu uvádí, že vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

Nejvyšší soud ze spisu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, sp. zn. 3 T 182/2011, zjistil, že v předmětné trestní věci byl obviněný stíhán a následně odsouzen, a to v souvislosti se stížností pro porušení zákona napadeným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 4. 1. 2012, sp. zn. 14 To 348/2011, k trestu odnětí svobody v trvání devíti měsíců, pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1, 2 tr. zákoníku. V trestní věci, která byla předmětem projednání stížnosti pro porušení zákona, nebyl obviněný ve vazbě. Dále Nejvyšší soud ze spisu a zprávy podané Centrální evidencí vězňů ČR zjistil, že ve věci vedené u Okresního soudu v Šumperku, sp. zn. 3 T 177/2011, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci, sp. zn. 2 To 65/2012, byl obviněnému uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání tří roků, který obviněný vykonává již od 17. 4. 2012, předpokládaný konec trestu byl stanoven na 17. 4. 2015. S ohledem na tyto skutečnosti dospěl Nejvyšší soud k závěru, že nejsou dány důvody, aby byl obviněný Nejvyšším soudem brán do vazby v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 3 T 182/2011.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný .

V Brně dne 29. května 2013


Předseda senátu:
JUDr. Jan Engelmann