6 Tdo 965/2003
Datum rozhodnutí: 30.10.2003
Dotčené předpisy:
6 Tdo 965/2003-I

U S N E S E N ÍPředseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 30. ledna 2004 v trestní věci obviněného Ing. M. D., vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tdo 965/2003, takto :

Podle § 131 odst. 1 věty první tr. ř. se vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2003, sp. zn. 6 Tdo 965/2003, opravuje tak, že v celém textu odůvodnění tohoto rozhodnutí se v označení osoby Ing. P. H. nahrazuje křestní jméno P. správným křestním jménem P. , a to v příslušném jeho slovním zakončení, dále na str. 6 rozhodnutí v posledním odstavci se v označení osoby obviněného jako Ing. J. D. nahrazuje křestní jméno J. správným křestním jménem M. .

O d ů v o d n ě n í :Shora citovaným usnesením Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2003, sp. zn. 6 Tdo 965/2003, bylo podle § 265i odst. 1 písm. f) tr. ř. odmítnuto dovolání obviněného Ing. M. D. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2003, sp. zn. 6 To 156/2003, jenž rozhodoval jako soud odvolací v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 2 T 101/2002.

Po vyhotovení předmětného usnesení a po rozeslání jeho opisů oprávněným osobám, upozornil obhájce obviněného JUDr. J. D. v přípise ze dne 30. 12. 2003, který byl Nejvyššímu soudu doručen dne 12. 1. 2004 na skutečnost, že v odůvodnění usnesení je poškozený Ing. P. H. nesprávně opakovaně označován jako Ing. P. H. a že obviněný Ing. M. D. je v jednom případě označen jako Ing. J. D. Rovněž požádal o odstranění těchto nedostatků vydáním opravného usnesení.

S ohledem na ustanovení § 131 odst. 1 věty první tr. ř. platí, že předseda senátu může zvláštním usnesením kdykoliv opravit písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení rozsudku a jeho opisech, tak, aby vyhotovení bylo v naprostém souladu s obsahem rozsudku, jak byl vyhlášen. S poukazem na ustanovení § 138 tr. ř. může tak učinit i v případě usnesení.

Předseda senátu Nejvyššího soudu proto usnesením opravil zřejmé shora uvedené nesprávnosti, ke kterým došlo v důsledku písařského pochybení, s tím, že opis usnesení o opravě bude ve smyslu § 131 odst. 2 tr. ř. doručen všem osobám, jimž byl doručen opis usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2003, sp. zn. 6 Tdo 965/2003, a poté bude provedena příslušná oprava jak ve vyhotovení tohoto usnesení, tak i v jeho opisech, které budou za tímto účelem vyžádány zpět od osob, jimž byly doručeny (§ 131 odst. 4 tr. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. ledna 2004

Předseda senátu:

JUDr. Jiří Horák