6 Tdo 716/2007
Datum rozhodnutí: 28.06.2007
Dotčené předpisy:
6 Tdo 716/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 28. června 2007 o dovolání obviněného J. L., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve V. V., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2007, č. j. 11 To 78/2007-106, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 4 T 169/2006, t a k t o :

Podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. se usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 11 To 78/2007, z r u š u j e .

Současně se zrušují další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Praze p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Nymburce ze dne 19. 12. 2006, č. j. 4 T 169/2006-89, byl obviněný J. L. se spoluobviněným J. S. - uznán vinným trestným činem porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1 tr. zák. a trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b) tr. zák. Za tyto trestné činy byl obviněnému J. L. uložen podle § 238 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. úhrnný trest odnětí svobody v trvání sedmi měsíců. Pro výkon tohoto trestu byl podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. a podle § 229 odst. 2 tr. ř. bylo rozhodnuto o nárocích poškozeného na náhradu škody.

Proti shora citovanému rozsudku podal obviněný J. L. odvolání. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2007, č. j. 11 To 78/2007-106, bylo podle § 253 odst. 1 tr. ř. odvolání obviněného zamítnuto, neboť bylo podáno opožděně.

Dovolání obviněný podal s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., neboť bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku uvedenému v § 265a odst. 2 tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí. Je přesvědčen, že byl zbaven přístupu k druhé (odvolací) instanci. Tvrdí, že dne 22. 1. 2007, tj. v poslední den lhůty k podání odvolání, jeho obhájkyně JUDr. A. M. podala u Okresního soudu v Nymburce blanketní odvolání s tím, že do pěti dnů bude odůvodněno. Doplnění odvolání (jeho odůvodnění) podatelna Okresního soudu v Nymburce převzala dne 29. 1. 2007. Obviněný nesouhlasí s výrokem odvolacího soudu, že odvolání podal opožděně. Jeho obhájkyně v podatelně Okresního soudu v Nymburce dne 22. 1. 2007 osobně podala blanketní odvolání, které dodatečně odůvodnila. Toto odůvodnění předala rovněž osobně obhájkyně obviněného na podatelně Okresního soudu v Nymburce, a to dne 29. 1. 2007. Krajský soud v Praze však vycházel pouze z toho, že obviněný podal odvolání dne 29. 1. 2007. Nevzal tedy v úvahu, že dne 22. 1. 2007 obviněný prostřednictvím své obhájkyně podal blanketní odvolání. Obviněný se domnívá, že z tohoto důvodu není správné rozhodnutí Krajského soudu v Praze, jímž bylo jeho odvolání zamítnuto. Má za to, že odvolání podal včas. Se zřetelem k těmto skutečnostem navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2007, č. j. 11 To 78/2007-106, zrušil, aby podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a aby podle § 265l odst. 1 tr. ř. věc přikázal Krajskému soudu v Praze k novému projednání a rozhodnutí.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství navrhl, aby Nejvyšší soud z podnětu dovolání obviněného zrušil podle § 265k odst. 1 tr. ř. usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 11 To 78/2007, a rovněž všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a dále aby podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal soudu druhého stupně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Jak státní zástupce uvedl, je zřejmé, že krajský soud dospěl k závěru, že odvolání obviněného bylo podáno opožděně bez kontextu s blanketním odvoláním, které bylo podáno dne 22. 1. 2007. Tvrzení dovolatele se tudíž zakládá na pravdě, neboť za daných okolností bylo odvolání obviněného podáno včas. Za této situace usnesení odvolacího soudu neodpovídá reálnému právnímu stavu věci. Pro případ, že by obviněný již vykonával trest odnětí svobody, státní zástupce navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl, že se obviněný do vazby nebere.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno obviněným jako osobou oprávněnou prostřednictvím obhájkyně [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.). Dovolání obsahuje i obligatorní náležitosti stanovené v § 265f odst. 1 tr. ř.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda obviněným vznesené námitky naplňují jím uplatněný zákonem stanovený dovolací důvod, jehož existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř. Obviněný opřel dovolání o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. obsahuje dvě varianty: první spočívá v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) a g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí, druhá je založena na tom, že v řízení předcházejícím rozhodnutí byl dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k). Nejvyšší soud shledal, že obviněný naplnil kvalifikovanými námitkami dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. v jeho první alternativě.

Tento dovolací důvod (v části první) má zajišťovat nápravu tam, kde soud druhého stupně měl v řádném opravném řízení přezkoumat určité rozhodnutí napadené řádným opravným prostředkem po věcné stránce, ale místo toho, aniž byly splněny procesní podmínky pro takový postup, opravný prostředek (odvolání nebo stížnost) zamítl nebo odmítl podle § 253 odst. 1 nebo odst. 3 tr. ř. (u odvolání), u stížnosti podle § 148 odst. 1 písm. a), b) tr. ř. Jinými slovy řečeno, obviněnému nesmí být odepřen přístup k soudu druhého stupně, jsou-li splněny podmínky pro meritorní přezkum napadeného rozhodnutí.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř. napadený rozsudek, jakož i předcházející řízení a shledal, že dovolání obviněného je důvodné.

Je pravdou, že Krajský soud v Praze zamítl odvolání obviněného s odůvodněním, že obviněný odvolání odůvodněné svojí obhájkyní předal soudu osobně až dne 29. 1. 2007, tedy po uplynutí zákonné lhůty k jeho podání.

Ze spisu Okresního soudu v Nymburce sp. zn. 4 T 169/2006 Nejvyšší soud zjistil, že obviněný převzal rozsudek soudu prvního stupně prostřednictvím Policie ČR dne 13. 1. 2007 (č. l. 97). Na č. l. 98 se nachází odůvodnění odvolání obviněného podané osobně obhájkyní obviněného dne 29. 1. 2007 na podatelně u Okresního soudu v Nymburce. Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 11 To 78/2007, se nachází na č. l. 106. Blanketní odvolání obviněného je založeno ve spise toliko v opise, který je přiložen k dovolání na č. l. 117.

Z uvedeného je zřejmé, že Krajský soud v Praze rozhodoval o odvolání obviněného, aniž by jiné podání obviněného měl k dispozici. Originál blanketního odvolání obviněného se totiž ve spise nenachází. Proto v daném okamžiku nelze odvolacímu soudu vytknout, že vydal usnesení, podle něhož odvolání obviněného zamítl podle § 253 odst. 1 tr. ř. jako opožděně podané. Uvedený nedostatek by bylo možno přičítat Okresnímu soudu v Nymburce, neboť podání obviněného ze dne 22. 1. 2007 do spisu nezaložil. Ověřenou fotokopii blanketního odvolání podaného dne 22. 1. 2007 u Okresního soudu v Nymburce připojila k dovolání obviněného až obhájkyně obviněného. Není tedy pochyb, že obviněný dne 22. 1. 2007 blanketní odvolání prostřednictvím své obhájkyně podal.

Na základě shora uvedených skutečností Nejvyšší soud dospěl k závěru, že usnesením Krajského soudu v Praze bylo skutečně rozhodnuto o zamítnutí odvolání obviněného podaného proti rozsudku Okresního soudu v Nymburce, aniž by byly splněny podmínky stanovené zákonem v § 253 odst. 1 tr. ř. pro takové rozhodnutí. Odvolání obviněného nebylo meritorně přezkoumáno. Za dané situace je třeba konstatovat, že obviněnému byl odepřen přístup k soudu druhé instance. Nadále je třeba vycházet z toho, že obviněnému byl rozsudek soudu prvního stupně doručen dne 13. 1. 2007. Vzhledem k tomu, že konec lhůty k podání odvolání připadl na neděli, bylo podle § 60 odst. 3 tr. ř. posledním dnem lhůty pondělí 22. 1. 2007. Není tudíž pochyb, že obviněný podal odvolání včas. Vada, která spočívá v tom, že odvolání obviněného nebylo věcně přezkoumáno, bude v dalším řízení před odvolacím soudem napravena.

Nejvyšší soud zrušil usnesení odvolacího soudu, což znamená, že věc se vrací do stadia řízení po podání odvolání obviněného, s jehož námitkami je třeba se v novém rozhodnutí náležitě vypořádat.

V současné době obviněný vykonává trest odnětí svobody z rozsudku Okresního soudu v Nymburku ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. 2 T 172/2006, v trvání 12 (dvanácti) měsíců. Výkon tohoto trestu obviněný nastoupil dne 27. 2. 2007. Za této situace nebylo zapotřebí, aby Nejvyšší soud ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodoval o vazbě obviněného.

V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. učinil Nejvyšší soud toto rozhodnutí v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 28. června 2007Předseda senátu:JUDr. Jan Engelmann