6 Tdo 712/2005
Datum rozhodnutí: 29.06.2005
Dotčené předpisy:
6 Tdo 712/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 29. června 2005 o dovolání obviněné A. Č., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2005, č. j. 8 To 134/2004-103, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 6 T 120/2003, t a k t o :

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. se usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2005, č. j. 8 To 134/2004-103, z r u š u j e .

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Městskému soudu v Praze p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněná A. Č. podala dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2005, č. j. 8 To 134/2004-103, jímž bylo podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítnuto její odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 3. 2. 2004, č. j. 6 T 120/2003-55. Tímto rozsudkem byla uznána vinnou trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. a podle § 250 odst. 2 tr. zák. jí byl uložen trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Podle § 58 odst. 1 tr. zák. a podle § 59 odst. 1 tr. zák. byl výkon tohoto trestu obviněné odložen na zkušební dobu v trvání osmnácti měsíců.

Dovolání opřela o dovolací důvod vymezený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř. Domnívá se, že v řízení o odvolání u Městského soudu v Praze došlo k porušení ustanovení o přítomnosti obviněného ve veřejném zasedání. Dne 17. 2. 2005 se na 13.00 h dostavila do místnosti 175/III. patro, kde se však v tuto dobu konalo jednání v jiné věci. V seznamu projednávaných věci nebyl uveden ani JUDr. S. jako předseda senátu. Pojala tedy přesvědčení, že veřejné zasedání bylo opětovně odročeno a bude konáno v jiný termín. Ovšem následně jí bylo poštou doručeno rozhodnutí odvolacího soudu s tím, že veřejné zasedání bylo konáno v její nepřítomnosti. Vzhledem k tomu navrhla Nejvyššímu soudu, aby podle § 265k odst. 1 tr. ř. rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání a shledal, že dovolání je ve smyslu § 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř. přípustné. Dovolání bylo podáno osobou oprávněnou ve smyslu § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř., prostřednictvím obhájce (§ 265d odst. 2 tr. ř.), přičemž lhůta k podání dovolání byla podle § 265e odst. 1 tr. ř. zachována. Dovolání obviněné obsahuje i obligatorní náležitosti stanovené v § 265f tr. ř.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství v rámci svého vyjádření k dovolání obviněné konstatoval, že při posuzování opodstatněnosti dovolání mohl vycházet toliko z nekompletních spisových materiálů, které mu umožnily formulovat toliko alternativní návrhy na rozhodnutí dovolacího soudu. Pokud tedy Nejvyšší soud ze spisových materiálů zjistí, že veřejné zasedání ve věci Městského soudu v Praze, sp. zn. 8 To 134/2004, proběhlo dne 17. 2. 2005 v čase a v místě, které jsou uvedeny v písemném vyrozumění o termínu a místě jeho konání, navrhl, aby dovolací soud dovolání obviněné A. Č. odmítl jako zjevně neopodstatněné podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. Za situace, kdy budou existovat pochybnosti o tom, že veřejné zasedání o odvolání obviněné proběhlo v jiné jednací místnosti, než kam byla obviněná písemně vyrozuměna, státní zástupce navrhl dovolání obviněné vyhovět a postupem podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušit napadené rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2005, sp. zn. 8 To 134/2004, jakož i další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázat Městskému soudu v Praze, aby věc znovu projednal a rozhodl. Pro případ, že by Nejvyšší soud dospěl k závěru, že je na místě rozhodnout jiným způsobem, než je specifikován v ustanovení § 265r odst. 1 písm. a) nebo b) tr. ř., vyjádřil státní zástupce podle § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř. souhlas s projednáním věci v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost výroků rozhodnutí, proti němuž bylo dovolání podáno, a shledal je důvodným.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř. spočívá v tom, že byla porušena ustanovení o přítomnosti obviněného v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání. Jak vyplývá z této zákonné formulace, uvedený dovolací důvod nemůže spočívat v jakékoliv nepřítomnosti obviněného u hlavního líčení nebo veřejného zasedání, ale jen v takové jeho nepřítomnosti, která je v rozporu s konkrétním zákonným ustanovením, s nímž je spojována bezpodmínečná přítomnost obviněného u hlavního líčení nebo veřejného zasedání. V případech, kdy v nepřítomnosti obviněného u hlavního líčení nebo veřejného zasedání bylo jednáno, ačkoliv měla být jeho přítomnost umožněna nebo zajištěna, dochází ke zkrácení práva obviněného, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti a mohl se tak vyjádřit ke všem prováděným důkazům ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Veřejné zasedání v konkrétní věci bylo nejprve nařízeno na den 17. 3. 2004 na 13.00 h do jednací síně č. dv. 175/III. poschodí. Obviněná se omluvila s tím, že utrpěla úraz a požádala o odročení veřejného zasedání zhruba na dobu jednoho měsíce. K omluvě obviněná připojila (i ve všech ostatních případech) potvrzení o pracovní neschopnosti. Veřejné zasedání bylo odročeno na den 20. 4. 2004 v 15.00 h do jednací síně č. dv. 175/III. posch. Dopisem ze dne 13. 4. 2004 obviněná s odkazem na svůj zdravotní stav opětovně požádala o odročení veřejného zasedání na konec května. Tehdy předseda senátu další veřejné zasedání nařídil na den 26. 5. 2004 ve 13.00 h do jednací síně č. dv. 175/III. posch. Přípisem ze dne 18. 5. 2004 obviněná soudu sdělila, že její léčení potrvá několik měsíců a schopna účasti u veřejného zasedání bude zřejmě až koncem roku 2004. U veřejného zasedání dne 26. 5. 2004 předseda senátu prohlásil usnesení, jímž za účelem opětovného předvolání obviněné odročil veřejné zasedání na 29. 6. 2004 ve 13.45 h do jednací síně č. dv. 175/III. posch. Současně požádal ošetřujícího praktického lékaře MUDr. A. Y. o sdělení, zda zdravotní stav obviněné umožňuje její účast při veřejném zasedání o odvolání u Městského soudu v Praze. Městskému soudu v Praze tato lékařka odpověděla, že obviněná byla dne 10. 6. 2004 předána do stavu pracovní neschopnosti psychiatrické ordinace MUDr. H. Š. Z tohoto důvodu bylo toto veřejné zasedání dne 29. 6. 2004 znovu odročeno, a to na den 25. 8. 2004 ve 13.00 h, č. dv. 175/III. posch. Tentokrát se obviněná k veřejnému zasedání osobně dostavila. Uvedla však, že je stále v pracovní neschopnosti, nedokáže se soustředit a požádala o odročení. Odvolací soud její žádosti vyhověl. Za účelem vyžádání lékařské zprávy odborného lékaře bylo veřejné zasedání odročeno na neurčito. Podle vyjádření MUDr. H. Š., které bylo odvolacímu soudu doručeno dne 7. 10. 2004, obviněná pro zhoršení zdravotního stavu není schopna účasti u veřejného zasedání o odvolání, zlepšení lze očekávat během dvou až tří měsíců. Další veřejné zasedání předseda senátu nařídil na 22. 12. 2004 ve 14.15 h, dv. č. 175/III. posch. Dne 15. 12. 2004 obviněná odvolacímu soudu zaslala zprávu, že má i nadále vážné zdravotní problémy, je v pracovní neschopnosti a požádala o odročení veřejného zasedání. Na dotaz předsedy senátu MUDr. H. Š. dne 4. 1. 2005 sdělila, že obviněná je nadále v pracovní neschopnosti. Nicméně vzhledem k tomu, že stav je dlouhodobý, obtížně reagující na léčbu, pokládá v této době účast obviněné u veřejného zasedání za možnou. Zároveň uvedla, že tento postoj rovněž sdílí pacientka a je schopna se k veřejnému zasedání dostavit. Na čl. 99 spisu se nachází pokyn předsedy senátu ze dne 25. 1. 2005 k nařízení veřejného zasedání na den 17. 2. 2005 ve 13.00 h, č. dv. 197/III. posch. O tomto termínu veřejného zasedání byla vyrozuměna jak obviněná, tak státní zástupce. Jak vyplývá z protokolu o veřejném zasedání ze dne 17. 2. 2005, obviněná se k němu nedostavila, doručení bylo vykázáno. Poté předseda senátu přečetl lékařskou zprávu ze dne 4. 1. 2005, nato bylo veřejné zasedání zahájeno a prohlášeno usnesení, že se veřejné zasedání bude konat v nepřítomnosti obviněné. Po závěrečné poradě vyhlásil předseda senátu usnesení, jímž bylo odvolání obviněné podle § 256 tr. ř. zamítnuto.

Jak vyplývá ze spisu, v průběhu roku byla veřejná zasedání z důvodu nemoci obviněné odročena celkem šestkrát, posedmé bylo jednáno v nepřítomnosti obviněné. V šesti případech bylo veřejné zasedání nařízeno do jednací síně č. dv. 175/III. posch., naposledy do jednací síně č. dv. 197/III. posch. Obviněná se hájí tím, že se dostavila na místo konání veřejného zasedání. Z přehledu projednávaní věcí však zjistila, že zde probíhá veřejné zasedání v jiné věci. Nejvyšší soud ve smyslu § 265o odst. 2 tr. ř. provedl potřebné šetření a zjistil následující. Obviněná byla vzorem č. 7a vyrozumění o veřejném zasedání (srov. Sdělení Ministerstva spravedlnosti ze dne 1. 2. 2002, č. j. 514/2001-org. o vydání vzorů tr. ř., o. s. ř., k. ř., d. ř. , doporučených pro použití v trestním a občanském soudním řízení) vyrozuměna o konání veřejného zasedání na den 17. 2. 2005 ve 13.00 h, v místnosti č. dv. 175/III. posch. Z pokynu předsedy senátu je zřejmé, že veřejné zasedání se konalo v jednací místnosti č. dv. 197/III. posch. Obviněná se dostavila do místnosti č. dv. 175/III. posch., tedy na místo určené a uvedené na vyrozumění o veřejném zasedání. Mohla se tudíž oprávněně domnívat, že veřejné zasedání bylo odročeno. Řízení o odvolání v její trestní věci probíhalo v jednací síni 197/III. posch., ačkoliv byla vyrozuměna o konání veřejného zasedání v jednací síni č. dv. 175/III. posch. Za této situace lze shrnout, že přítomnost obviněné nebyla řádně zajištěna, protože vyrozumění k veřejnému zasedání neobsahovalo veškeré údaje potřebné k tomu, aby se mohla na místo konání veřejného zasedání dostavit. Tím bylo porušeno právo obviněné zakotvené v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a zásady čl. 6 Úmluvy ochraně lidských práv a základních svobod. Nedostatky ve shora naznačeném směru nemohou být přičítány k tíži obviněné, proto Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno. Z tohoto důvodu je nezbytné řízení o odvolání provést znovu.

Přihlížeje ke všem shora uvedeným skutečnostem, Nejvyšší soud dospěl k závěru, že námitky obviněné uplatněné v rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. d) tr. ř. jsou opodstatněné, neboť postupem odvolacího soudu bylo porušeno zákonné ustanovení vztahující se k přítomnosti obviněné u veřejného zasedání. Za podmínek uvedených v § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. bylo o zrušení napadeného rozhodnutí rozhodnuto v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 29. června 2005

Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann