6 Tdo 622/2007
Datum rozhodnutí: 12.07.2007
Dotčené předpisy:
6 Tdo 622/2007-I.

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 12. července 2007 o dovolání nejvyšší státní zástupkyně podaném v neprospěch obviněného M. Š., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 10. 2006, č. j. 2 To 54/2006-148, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 7 T 5/2006, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. s e obviněný M. Š. n e b e r e d o v a z b y .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2006, č. j. 7 T 5/2006-113, byl obviněný M. Š. uznán vinným jednak trestným činem padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 věta první tr. zák. ve spojení s ustanovením § 143 tr. zák., jednak pokusem trestného činu podvodu podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 250 odst. 1, 2 tr. zák. Za tyto trestné činy mu byl podle § 140 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání pěti roků, přičemž pro výkon tohoto trestu byl podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Současně soud prvního stupně zrušil výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Kolíně ze dne 12. 3. 2004, sp. zn. 3 T 32/2004, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušený výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Proti tomuto rozsudku obviněný podal odvolání.

Uvedených trestných činů se obviněný podle učiněného skutkového zjištění měl dopustit tím, že dne 1. 12. 2003 v pobočce K. b. a. s. podal dva příkazy k úhradě znějící na částky 30.000,- Kč a 40.000,- Kč, které sám vyplnil a na kterých napodobil podpis J. D., a pokusil se tak převést z jeho bankovního účtu na svůj bankovní účet vedený u Č. a. s. celkovou částku 70.000,- Kč, k převodu finanční částky však nedošlo, neboť na účtu poškozeného nebyla dostatečná výše finančních prostředků k provedení platby a takovým jednáním se pokusil způsobit J. D. škodu ve výši 70.000,- Kč .

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 26. 10. 2006, č. j. 2 To 54/2006-148, podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek ve výroku o trestu a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněnému podle § 140 odst. 2 tr. zák., § 35 odst. 2 tr. zák. a § 40 odst. 1 tr. zák. uložil souhrnný tret odnětí svobody v trvání tří let. Pro výkon tohoto trestu byl obviněný podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s dozorem. Současně odvolací soud podle § 35 odst. 2 tr. zák. zrušil výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Kolíně ze dne 12. 3. 2004, č. j. 3 T 32/2004-67, a to včetně všech dalších rozhodnutí na tento výrok obsahově navazujících, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Toto rozhodnutí napadla dovoláním nejvyšší státní zástupkyně v neprospěch obviněného.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 12. 7. 2007, sp. zn. 6 Tdo 622/2007, podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 10. 2006, sp. zn. 2 To 54/2006, zrušil. Současně zrušil také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. Vrchnímu soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Protože obviněný M. Š. v současnosti vykonává trest odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2006, č. j. 7 T 5/2006-113, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 10. 2006, č. j. 2 To 54/2006-148, přičemž rozsudek Vrchního soudu v Praze byl usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2007, sp. zn. 6 Tdo 622/2007, zrušen, bylo nutno ve smyslu ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodnout zároveň o vazbě obviněného M. Š.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud z podnětu dovolání nejvyšší státní zástupkyně předmětné rozhodnutí odvolacího soudu zrušil, stal se další výkon trestu na podkladě shora citovaných rozhodnutí nepřípustným. Nejvyšší soud proto rozhodl ve smyslu citovaného ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. zároveň o vazbě. Přitom dospěl k závěru, že u jmenovaného obviněného již v současné době není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 tr. ř.

Vzhledem k tomu Nejvyšší soud rozhodl podle § 265l odst. 4 tr. ř., že se obviněný M. Š. do vazby nebere.P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. července 2007

Předseda senátu :

JUDr. Jan Engelmann