6 Tdo 598/2007
Datum rozhodnutí: 30.05.2007
Dotčené předpisy:
6 Tdo 598/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. května 2007 o dovolání, které podal obviněný P. M., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 25. 7. 2006, sp. zn. 55 To 323/2006, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 3 T 5/2006, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. se dovolání o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Přerově ze dne 4. 4. 2006, sp. zn. 3 T 5/2006, byl obviněný P. M. uznán vinným třemi trestnými činy výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a za to byl odsouzen podle § 202 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let. Podle § 72 odst. 2 písm. a) tr. zák. mu bylo uloženo ochranné sexuologické léčení v ambulantní formě. Naproti tomu byl obviněný podle § 226 písm. a) tr. ř. zproštěn obžaloby státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Přerově ze dne 3. 1. 2006, sp. zn. 1 ZT 150/2005, pro skutek v rozsudku uvedený.

O odvolání, které proti tomuto rozsudku podal obviněný, rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 25. 7. 2006, sp. zn. 55 To 323/2006, jímž toto odvolání jako nedůvodné podle § 256 tr. ř. zamítl.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně dovolání, přičemž uplatnil dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g), l) tr. ř.

Navrhl, aby dovolací soud jeho dovolání vyhověl a napadené usnesení zrušil. V samotném závěru uvedl, že podané dovolání bude odůvodněno do 31. 12. 2006.

Nejvyšší státní zástupkyně nevyužila práva vyjádření k uvedenému dovolání ve smyslu § 265h odst. 2 tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) především zkoumal, zda je výše uvedené dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má všechny obsahové a formální náležitosti a zda poskytuje podklad pro věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí či zda tu nejsou důvody pro odmítnutí dovolání. Přitom dospěl k následujícím závěrům:

Dovolání je z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř. přípustné, protože bylo rozhodnuto ve druhém stupni, dovolání napadá pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, přičemž směřuje proti rozhodnutí, jímž byl zamítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku, kterým byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest.

Obviněný je podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. osobou oprávněnou k podání dovolání (pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká). Dovolání podal prostřednictvím své obhájkyně, tedy v souladu s ustanovením § 265d odst. 2 tr. ř., ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1 tr. ř. a na místě určeném tímtéž zákonným ustanovením.

Předmětné dovolání je však zatíženo podstatnou vadou a neodpovídá požadavkům ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř., podle něhož v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 59 odst. 3 tr. ř. resp. nyní § 59 odst. 4 tr. ř.) podání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. nebo § 265b odst. 2 tr. ř., o které se dovolání opírá. Nejvyšší státní zástupce je povinen v dovolání uvést, zda je podává ve prospěch nebo v neprospěch obviněného. Konkrétně není v rozporu s ustanovením § 265f odst. 1 tr. ř. v předmětném dovolání uvedeno, z jakých důvodů dovolatel výše uvedené rozhodnutí napadá (v dovolání není uvedena žádná konkrétní argumentace).

V této souvislosti je třeba dále zmínit ustanovení § 265h odst. 1 tr. ř., podle něhož, nesplňuje-li dovolání nejvyššího státního zástupce nebo dovolání obviněného podané jeho obhájcem náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., vyzve je předseda senátu, aby vady odstranili ve lhůtě dvou týdnů, kterou jim zároveň stanoví, a upozorní je, že jinak bude dovolání odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř.

Nejvyšší soud ze spisu zjistil, že předsedkyně senátu (soudu prvního stupně) v souladu s citovaným ustanovením § 265h odst. 1 tr. ř. řádně vyzvala jak obviněného tak jeho obhájkyni k odstranění vad dovolání, přičemž je též poučila o důsledcích neodstranění jí označených vad (zejména absence odůvodnění dovolání). Přes tuto výzvu nebylo ve stanovené lhůtě (ostatně ani v době následující) předmětné dovolání uvedeno do stavu odpovídajícího požadavkům ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř. a nesplňuje tedy náležitosti obsahu dovolání.

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, nesplňuje-li náležitosti obsahu dovolání. S ohledem na shora uvedené důvody Nejvyšší soud v souladu s citovaným ustanovením zákona dovolání obviněného P. M. odmítl. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 30. května 2007

Předseda senátu :

JUDr. Vladimír Veselý