6 Tdo 597/2011
Datum rozhodnutí: 25.08.2011
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.6 Tdo 597/2011-I-29
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v rámci neveřejného zasedání konaného dne 25. srpna 2011 o dovolání, které podal nejvyšší státní zástupce v neprospěch obviněného R.H. , proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2010, sp. zn. 9 To 509/2010, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 3 T 67/2010, t a k t o :

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. se obviněný n e b e r e do vazby.
O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Kolíně ze dne 30. 6. 2010, sp. zn. 3 T 67/2010, byl obviněný R. H. uznán vinným přečinem zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 2, 3 písm. b) tr. zákoníku a byl odsouzen podle § 196 odst. 3 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání dvou let nepodmíněně, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazen do věznice s dozorem.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný R.H. odvolání.

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2010, sp. zn. 9 To 509/2010, byl podle § 258 odst. 1 písm. d) tr. ř. napadený rozsudek zrušen v celém rozsahu. S použitím § 259 odst. 3 tr. ř. odvolací soud znovu rozhodl a obviněného R. H. uznal vinným přečinem zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 2 tr. zákoníku, za který jej odsoudil podle § 196 odst. 2 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody ve výměře dvanácti měsíců nepodmíněně, pro jehož výkon obviněného podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařadil do věznice s dozorem.

Vůči citovanému rozsudku odvolacího soudu podal nejvyšší státní zástupce v neprospěch obviněného R. H.dovolání.

Usnesením Nejvyššího soudu z dnešního dne, sp. zn. 6 Tdo 597/2011, byl k dovolání nejvyššího státního zástupce podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. za použití § 265p odst. 1 tr. ř. zrušen rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 19. 11. 2010, sp. zn. 9 To 509/2010. Současně byla zrušena další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Dále bylo podle § 265 l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Praze přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Jelikož obviněný R. H. v současnosti vykonával trest odnětí svobody, který mu byl výše citovaným rozhodnutím uložen, přičemž toto rozhodnutí bylo v dovolacím řízení zrušeno, bylo nutno ve smyslu ustanovení § 265 l odst. 4 tr. ř. zároveň rozhodnout o vazbě. Protože Nejvyšší soud neshledal v současném stadiu řízení u obviněného žádný ze zákonných důvodů vazby, jak jsou zakotveny v § 67 písm. a), b), c) tr. ř., tak rozhodl, že se do vazby nebere.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není stížnost přípustná.

V Brně dne 25. srpna 2011

Předseda senátu:
JUDr. Jiří H o r á k