6 Tdo 589/2013
Datum rozhodnutí: 30.07.2013
Dotčené předpisy: § 265g odst. 2 tr. ř.6 Tdo 589/2013-28

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu dne 30. července 2013 o dovolání, které podala obviněná B. H. , proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. 3 To 311/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 88 T 91/2011, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se bere na vědomí, že obviněná vzala zpět dovolání, které podala proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. 3 To 311/2012.

O d ů v o d n ě n í :
Obviněná B. H. (dále jen obviněná ) byla rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 30. 3. 2012, sp. zn. 88 T 91/2011, uznána vinnou přečinem krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku a přečinem ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku. Za tyto přečiny byla podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku odsouzena k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců, pro jehož výkon byla podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazena do věznice s dozorem.

O odvolání, které proti tomuto rozsudku podala obviněná, rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Brně usnesením ze dne 5. 9. 2012, sp. zn. 3 To 311/2012, jímž podle § 256 tr. ř. toto odvolání zamítl.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Brně podala obviněná dovolání, přičemž uplatnila dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Poté, co byla věc předložena Nejvyššímu soudu, a dříve, než bylo o dovolání rozhodnuto, vzala obviněná - podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu soudu dne 12. 7. 2013 - dovolání výslovně zpět, a to v celém jeho rozsahu.

Podle § 265g odst. 1 věta prvá tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle § 265g odst. 2 věta prvá tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

Za popsaného stavu vzal předseda senátu Nejvyššího soudu podle § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání obviněné na vědomí, neboť neshledal překážek, které by mu v takovém postupu bránily.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. července 2013

Předseda senátu
JUDr. Vladimír Veselý