6 Tdo 56/2017
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.6 Tdo 56/2017-I.
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 28. února 2017 v řízení o dovolání, které podal nejvyšší státní zástupce v neprospěch obviněného V. B. N., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 9. 2016, sp. zn. 8 To 78/2016, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 45 T 5/2016, takto :

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. se obviněný V. B. N. bere do vazby z důvodu § 67 písm. a) tr. ř.

O d ů v o d n ě n í :


1. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2016, č. j. 45 T 5/2016-938 , byl obviněný V. B. N. (dále jen obviněný ) uznán vinným jednak pokusem zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 272 odst. 1, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku a přečinem nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku (ad 1) a jednak přečinem nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku (ad 2), jichž se podle jeho skutkových zjištění dopustil způsobem popsaným ve výroku rozsudku. Za tyto trestné činy odsouzen podle § 272 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 58 odst. 5 tr. zákoníku a § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání osmi let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku a § 70 odst. 4 tr. zákoníku mu byl dále uložen trest propadnutí věci, a to 200 ks pistolových kulových nábojů ráže 9 mm Luger a 50 ks pistolových kulových nábojů ráže 9 mm BROWNING zn. S & B.

2. O odvolání, které proti tomuto rozsudku podala v neprospěch obviněného státní zástupkyně, rozhodl Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 14. 9. 2016, č. j. 8 To 78/2016- 1016 , jímž podle § 256 odst. 2, 3 tr. ř. (správně § 259 odst. 2, 3 tr. ř.) výrok napadeného rozsudku doplnil tak, že podle § 229 odst. 1 tr. ř. poškozenou Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, regionální pobočku Praha, Praha 1, Na Perštýně 6 odkázal s nárokem na náhradu škodu na řízení ve věcech občanskoprávních.

3. Dovoláním podaným v neprospěch obviněného napadl citovaný rozsudek soudu druhého stupně nejvyšší státní zástupce. Svým mimořádným opravným prostředkem zpochybnil postup soudů nižších stupňů spočívající v uložení trestu odnětí svobody pod dolní hranicí zákonné trestní sazby za užití § 58 odst. 5 tr. zákoníku. Protože pro jeho aplikaci neshledával splněny zákonné podmínky, dožadoval se zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci odvolacímu soudu s tím, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

4. Nejvyšší soud se s námitkami, které dovolatel ve svém opravném prostředku uplatnil, ztotožnil a podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. napadený rozsudek, jakož všechna další rozhodnutí na něj obsahově navazující, pokud zrušením pozbyla podkladu, zrušil a podle § 265 l odst. 1 tr. ř. věc vrátil Vrchnímu soudu v Praze, aby ji znovu projednal a rozhodl. Zrušením tohoto rozhodnutí pozbyl výkon trestu, který byl obviněnému uložen, podkladu. Za této situace musel dovolací soud přistoupit k rozhodování, jež předpokládá ustanovení § 265 l odst. 4 tr. ř.

5. Podle citovaného ustanovení, resp. jeho první věty, [v]ykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

6. Jak bylo zjištěno, obviněný v současné době vykonává trest odnětí svobody v trvání osmi let, jenž mu byl uložen rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2016, č. j. 45 T 5/2016-938, ve spojení se zrušeným rozsudkem odvolacího soudu. Nejvyšší soud proto musel přistoupit k rozhodování o vazbě.

7. Obviněnému bylo umožněno, aby se k posuzované otázce vyjádřil, a to formou jeho výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení. V rámci tohoto výslechu prováděného podle § 111a tr. ř. obviněný ve shodě se svým písemným vyjádřením zmínil skutečnosti, za nichž se činu dopustil, a vyjádřil nad jeho spácháním lítost. Pro skutečnosti, které uvedl, požádal, aby mu byl uložen mírný trest.

8. Jak bylo zjištěno ze spisu, trestní stíhání obviněného bylo vedeno vazebním způsobem. Do vazby byl vzat počínaje dnem 26. 5. 2015 rozhodnutím soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 28. 5. 2015, sp. zn. 1 Nt 2021/2015, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. 7. 2015, sp. zn. 44 To 329/2015, z důvodu § 67 písm. a), písm. c) tr. ř. Týmž usnesením bylo rozhodnuto o nepřijetí písemného slibu obviněného a nabídky peněžité záruky ve výši jednoho a půl milionu Kč. Stejné důvody vazby u obviněného shledal jak týž soud, když opakovaně rozhodoval o jeho ponechání ve vazbě (usnesení ze dne 23. 9. 2015, sp. zn. 1 Nt 2328/2015 a ze dne 18. 12. 2015, sp. zn. 1 Nt 2335/2015), tak městský soud při rozhodování v řízení soudním.

9. Pokud jde o současný stav řízení, vzhledem k tomu, že rozhodnutím dovolacího soudu zůstala nezpochybněna otázka viny obviněného trestnými činy, jimiž byl pravomocně uznán vinným v původním řízení, tj. jeho trestně právní odpovědnost pokusem zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 272 odst. 1, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku a přečinem nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku (ad 1) a přečinem nedovoleného ozbrojování podle § 279 odst. 1 tr. zákoníku (ad 2), je zcela zřejmé, že není nutno řešit otázku důvodnosti podezření toho, zda obviněný spáchal trestný čin, pro který je stíhán. I když se obviněný v dřívějších stadiích řízení snažil prokázat dostatečné sociální ukotvení v České republice a vyvrátit tak obavu hrozby toho, že by se při propuštění na svobodu mohl vyhýbat svému trestnímu stíhání, resp. hrozícímu trestu (při vlastním výslechu dovolacím soudem se k uvedeným otázkám podrobněji nevyjádřil), již sama skutečnost, že obviněný je reálně ohrožen uložením vysokého trestu je dostačující pro závěr, že vazební důvod podle § 67 písm. a) tr. ř. je dán. Pokud i dřívější rozhodnutí o vazbě obviněného vyšla (s oporou o jimi citované rozhodnutí Ústavního soudu) z toho, že pro naplnění tohoto vazebního důvodu dostačuje, je-li obviněný reálně ohrožen trestem odnětí svobody v trvání osmi let, pak taková situace nastala v případě posuzovaném. Dovolací soud tím, že přisvědčil nejvyššímu státnímu zástupci v jeho názoru, že podmínky pro uložení trestu odnětí svobody v trvání osmi let nebyly splněny, vyjádřil to, že obviněný je reálně ohrožen uložením ještě přísnějšího trestu. Je tomu tak proto, že spodní hranice zákonné trestní sazby, v rámci níž je třeba pachateli pokusu zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení podle § 21 odst. 1 k § 272 odst. 1, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku trest uložit nejsou-li splněny podmínky pro mimořádné snížení trestu podle § 58 tr. zákoníku dány činí dvanáct let.

10. Nejvyšší soud proto rozhodl o vzetí obviněného do vazby z důvodu § 67 písm. a) tr. zákoníku, když neshledal podmínky pro to, aby vazba obviněného byla nahrazena jiným opatřením.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 28. února 2017 JUDr. Ivo Kouřil
předseda senátu