6 Tdo 515/2010
Datum rozhodnutí: 29.07.2010
Dotčené předpisy: § 187 odst. 1,2 písm. a) tr. zák., § 187 odst. 4 písm. c) tr. zák.U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v rámci neveřejného zasedání konaného dne 29. července 2010 o dovolání, které podal obviněný J. Ž. Ž. , proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 12. 2009, sp. zn. 11 To 82/2009, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 5 T 1/2009, t a k t o :

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. se obviněný n e b e r e do vazby.
O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 7. 2009, sp. zn. 5 T 1/2009, byl obviněný J. Ž. Ž. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. [v bodě I) výroku]. Za tento trestný čin byl odsouzen podle § 187 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání tří roků, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s dozorem.

Naproti tomu byl obviněný zproštěn obžaloby podle § 226 písm. a) tr. ř. pro skutek, kterým měl (podle obžaloby) spáchat trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák.

Tímtéž rozsudkem bylo rozhodnuto i o obžalobě obviněných P. K. a J. H.

Proti konstatovanému rozsudku podali odvolání jednak obvinění J. Ž. Ž. a P. K., jednak v neprospěch obviněného J. Ž. Ž. státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Plzni.

Rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 12. 2009, sp. zn. 11 To 82/2009, byl z podnětu odvolání státní zástupkyně podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek ohledně obviněného J. Ž. Ž. zrušen v celém rozsahu.

Za podmínek uvedených v § 259 odst. 3 tr. ř. odvolací soud ve zrušené části rozsudku nově rozhodl a obviněného uznal vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 písm. c) tr. zák. Podle § 187 odst. 4 tr. zák. obviněného odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání deseti let, pro jehož výkon jej podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařadil do věznice s ostrahou.

Podle § 256 tr. ř. byla odvolání obviněných J. Ž. Ž. a P. K. zamítnuta.

Vůči citovanému rozsudku odvolacího soudu podal obviněný J. Ž. Ž. prostřednictvím obhájkyně dovolání.

Usnesením Nejvyššího soudu z dnešního dne, sp. zn. 6 Tdo 515/2010, byl k dovolání obviněného J. Ž. Ž. podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušen rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 12. 2009, sp. zn. 11 To 82/2009, a to v části týkající se tohoto obviněného. Současně byla zrušena další rozhodnutí na zrušenou část rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Dále bylo podle § 265 l odst. 1 tr. ř. Vrchnímu soudu v Praze přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Jelikož obviněný J. Ž. Ž. v současnosti vykonával trest odnětí svobody, který mu byl výše citovaným rozhodnutím uložen, přičemž toto rozhodnutí bylo v dovolacím řízení ohledně jeho osoby zrušeno, bylo nutno ve smyslu ustanovení § 265 l odst. 4 tr. ř. zároveň rozhodnout o vazbě.

Z trestního spisu Nejvyšší soud zjistil, že v předmětné trestní věci byl obviněný J. Ž. Ž. ve vazbě od 12. 1. 2008 do 7. 12. 2009, a to nejprve z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. ř., přičemž k omezení jeho osobní svobody zadržením došlo 9. 1. 2008 (č. l. 2843 tr. spisu). Tyto důvody vazby trvaly celé přípravné řízení i řízení před Krajským soudem v Plzni. Po ukončení řízení před soudem prvního stupně byl usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 9. 2009, sp. zn. 11 To 82/2009, u obviněného shledán toliko důvod vazby podle § 67 písm. a) tr. ř. (3988-3990 tr. spisu). Nejvyšší soud ze spisového materiálu rovněž zjistil, že kromě skutku, který je obviněnému pod bodem I) kladen za vinu (v rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 7. 2009, sp. zn. 5 T 1/2009) neplynou k jeho osobě žádné negativní poznatky. Před zadržením pobýval na území České republiky několik let, má zde manželku, která se stará o dvě jeho malé děti (č. l. 3753 tr. spisu). Z výkonu vazby byl orgány vězeňské služby hodnocen příznivě. Udržoval styky s rodinou formou návštěvní, korespondenční a telefonickou (č. l. 3482 tr. spisu). Obviněný je stíhán pro poměrně závažnou trestnou činnost a výše zmíněným usnesením Vrchního soudu v Praze byl u jeho osoby shledán útěkový důvod vazby [§ 67 písm. a) tr. ř.]. Současně však Nejvyšší soud nemohl pominout kladné hodnocení života obviněného před pácháním trestné činnosti, jeho rodinné zázemí v České republice a nesporný výchovný vliv vykonané vazby a dosavadního trestu odnětí svobody v celkové délce více než dva a půl roku. Protože Nejvyšší soud neshledal v současném stadiu řízení u obviněného J. Ž. Ž. žádný ze zákonných důvodů vazby, jak jsou zakotveny v § 67 písm. a), b), c) tr. ř., tak rozhodl, že se do vazby nebere.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. července 2010

Předseda senátu:
JUDr. Jiří H o r á k