6 Tdo 305/2009
Datum rozhodnutí: 26.03.2009
Dotčené předpisy:
6 Tdo 305/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. března 2009 o dovolání obviněného M. K., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 8. 2008, č. j. 8 To 375/2008-334, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 1 T 261/2006, t a k t o :

Podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. se usnesení Krajského soudu v Brně dne 26. 8. 2008, č. j. 8 To 375/2008-334, z r u š u j e .

Současně se zrušují další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Brně p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Prostějově ze dne 1. 4. 2008, č. j. 1 T 261/2006-317, byl obviněný M. K. uznán vinným (společně s obviněným I. P.) trestným činem úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 3 tr. zák. spáchaném ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. a za tento trestný čin mu byl podle § 250b odst. 3 tr. zák. za použití § 35 odst. 2 tr. zák. uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 30 (třiceti) měsíců. Podle § 60a odst. 1, 2 tr. zák. byl obviněnému výkon uloženého trestu odnětí svobody podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání čtyř roků a současně nad ním vysloven dohled. Dále bylo podle § 60a odst. 3 tr. zák. obviněnému uloženo, aby během zkušební doby podle svých sil nahradil škodu, kterou trestným činem způsobil. Současně byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 11. 6. 2007, sp. zn. 3 T 231/2005, a výrok o trestu z rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 18. 1. 2007, sp. zn. 55 To 631/2006, kterým byl při nezměněném výroku o vině zrušen celý výrok o trestu včetně omezení podle § 59 odst. 2 tr. zák. z napadeného rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 25. 10. 2006, sp. zn. 3 T 39/2006, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Proti shora citovanému rozsudku podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně odvolání. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26. 8. 2008, č. j. 8 To 375/2008-334, bylo podle § 253 odst. 3 tr. ř. odvolání obviněného odmítnuto, protože nesplňovalo náležitosti obsahu odvolání.

Dovolání obviněný podal s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., neboť ve věci bylo rozhodnuto o odmítnutí řádného opravného prostředku, aniž by byly pro takové rozhodnutí splněny procesní podmínky stanovené zákonem. Uvedl, že dne 28. 4. 2008 podal blanketní odvolání. Výzva k odstranění vad obsahu odvolání byla soudem prvního stupně obhájkyni obviněného doručena dne 24. 6. 2008. Obviněný nesouhlasí s tím, že vady podaného odvolání nebyly odstraněny ve lhůtě pěti dnů. Je přesvědčen, že jeho obhájkyně odůvodněné odvolání předala k poštovní přepravě včas, tedy dne 30. 6. 2008 (tj. v poslední den pětidenní lhůty). Na důkaz toho přikládá k dovolání fotokopii knihy odeslané pošty a fotokopii doručenky. Má za to, že za dané situace nebyly splněny podmínky pro odmítnutí odvolání podle § 253 odst. 3 tr. ř. Z těchto důvodů obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 8. 2008, sp. zn. 8 To 375/2008, a přikázal Krajskému soudu v Brně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno obviněným jako osobou oprávněnou prostřednictvím obhájkyně [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.). Dovolání obsahuje i obligatorní náležitosti stanovené v § 265f odst. 1 tr. ř.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda obviněným vznesené námitky naplňují jím uplatněný zákonem stanovený dovolací důvod, jehož existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř. Obviněný opřel dovolání o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. obsahuje dvě varianty: první spočívá v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) a g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí, druhá je založena na tom, že v řízení předcházejícím rozhodnutí byl dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k). Obviněný uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. v jeho první alternativě.

Tento dovolací důvod (v části první) má zajišťovat nápravu tam, kde soud druhého stupně měl v řádném opravném řízení přezkoumat určité rozhodnutí napadené řádným opravným prostředkem po věcné stránce, ale místo toho, aniž byly splněny procesní podmínky pro takový postup, opravný prostředek (odvolání nebo stížnost) zamítl nebo odmítl podle § 253 odst. 1 nebo odst. 3 tr. ř. (u odvolání), u stížnosti podle § 148 odst. 1 písm. a), b) tr. ř. Jinými slovy řečeno, obviněnému nesmí být odepřen přístup k soudu druhého stupně, jsou-li splněny podmínky pro meritorní přezkum napadeného rozhodnutí.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř. napadené usnesení, jakož i předcházející řízení a shledal, že dovolání obviněného je důvodné.

Je pravdou, že Krajský soud v Brně odmítl odvolání obviněného s odůvodněním, že obviněný odvolání odůvodněné svojí obhájkyní předal soudu 1. 7. 2008, tedy po uplynutí zákonné lhůty k jeho podání.

Ze spisu Okresního soudu v Prostějově sp. zn. 1 T 261/2006 vyplývá, že dne 6. 6. 2008 předseda senátu soudu prvního stupně přípisem z téhož dne obhájkyni obviněného vyzývá aby odstranila vady obsahu odvolání, které bylo doručeno zdejšímu soudu dne 29. 4. 2008, neboť neobsahuje náležitosti stanovené § 249 odst. 1 tr. ř., a to ve lhůtě 5 dnů a poučil ji rovněž o tom, že nebudou-li vady v této lhůtě odstraněny, soud podané odvolání podle § 253 odst. 3 tr. ř. odmítne (č. l. 325). Tato výzva byla obhájkyni obviněného doručena dne 24. 6. 2008. Poněkud nelogicky se na č. l. 326 nachází další pokyn předsedy senátu, tentokrát s datem 16. 7. 2008 následujícího textu: Doruč obhájkyni JUDr. X. řádnou výzvu, tedy aby ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení výzvy doplnila své odvolání podané dne 29. 4. 2008 proti rozsudku z 1. 4. 2008 a uvedla, jaké vady jsou rozsudku nebo řízení, které mu předcházelo, vytýkány, jinak že bude odvolání odmítnuto podle § 253 odst. 3 tr. ř. , avšak k realizaci tohoto pokynu nedošlo (výzva nebyla ze soudu prvního stupně vypravena). Na č. l. 327 se nachází písemné odůvodnění odvolání obviněného podané prostřednictvím jeho obhájkyně, které podle podacího razítka podatelny bylo Okresnímu soudu v Prostějově doručeno dne 1. 7. 2008.

Nejvyššímu soudu obhájkyně obviněného předložila fotokopii knihy odeslané pošty a kopii doručenky skutečně potvrzující, že Okresnímu soudu v Prostějově byla zásilka obsahující odůvodnění odvolání obviněného doručena dne 1. 7. 2008. Z fotokopie knihy odeslané pošty je však patrné, že předmětná zásilka byla předána poštovní přepravě dne 30. 6. 2008. Odvolacímu soudu je třeba především vytknout, že aniž by se zabýval otázkou, zda bylo odůvodnění odvolání doručeno Okresnímu soudu v Prostějově osobně či doručováno prostřednictvím pošty (protože tato skutečnost nebyla na podacím razítku podatelny Okresního soudu v Prostějově nijak vyznačena), rozhodl o odmítnutí odvolání podle § 253 odst. 3 tr. ř., přestože mu nebyly známy veškeré okolnosti nezbytné pro takové rozhodnutí. V tomto případě se zcela jednoznačně jedná o závažné procesní pochybení a to i s ohledem na další skutečnost, totiž že ze spisu se podává, že soud prvního stupně zřejmě vědom si toho, že první výzva, která byla obhájkyni obviněného doručena, tato neměla požadované náležitosti, a proto koncipoval druhý text výzvy, paradoxně však až poté, co mu bylo již písemně odůvodněné odvolání obviněného doručeno. Ve výzvě k odstranění vad podaného odvolání je třeba uvést nejen zákonnou lhůtu pěti dnů, v níž je nutno zjištěné vady odstranit, ale současně též určit konkrétní událost (okamžik), která je pro počátek běhu této lhůty relevantní (např. může se za takovou událost stanovit den doručení takové výzvy). Jen za splnění těchto dvou předpokladů lze dospět k závěru, že lhůta pěti dnů byla v souladu se zákonem stanovena a jen za splnění těchto podmínek lze rozhodnout o odmítnutí odvolání podle § 253 odst. 3 tr. ř. (srov. č. 23/2005 Sb. rozh. tr.). Je mj. zřejmé, že pokud výzva zaslaná obhájkyni obviněného neobsahovala okamžik, od něhož počala lhůta k odstranění vad podaného odvolání plynout, nemohlo být odvolání obviněného odvolacím soudem odmítnuto podle § 253 odst. 3 tr. ř.

Na základě shora uvedených skutečností Nejvyšší soud dospěl k závěru, že usnesením Krajského soudu v Brně bylo rozhodnuto o odmítnutí odvolání obviněného podaného proti rozsudku Okresního soudu v Prostějově, aniž by byly splněny podmínky stanovené zákonem v § 253 odst. 3 tr. ř. pro takové rozhodnutí. Odvolání obviněného nebylo meritorně přezkoumáno. Za dané situace je třeba konstatovat, že obviněnému byl odepřen přístup k soudu druhé instance, protože je nutno vycházet z toho, že obviněný prostřednictvím své obhájkyně odvolání odůvodnil včas (výzva, byť s vadami byla doručena dne 24. 6. 2008, lhůta pěti dnů by uplynula dne 29. 6. 2008 neděle, odvolání bylo možno podat na poštu v pondělí 30. 6. 2008, což se ve skutečnosti stalo, avšak odvolací soud si toto neověřil, a spokojil se s razítkem konstatujícím podání dne 1. 7. 2008, aniž pro uvedený závěr měl hodnověrně ověřené podklady). Vadu, která spočívá v tom, že odvolání obviněného nebylo věcně přezkoumáno, bude v dalším řízení před odvolacím soudem nutno napravit.

Nejvyšší soud zrušil usnesení odvolacího soudu, což znamená, že věc se vrací do stadia řízení po podání odvolání obviněného, s jehož námitkami je třeba se v novém rozhodnutí náležitě vypořádat.

V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. učinil Nejvyšší soud toto rozhodnutí v neveřejném zasedání. Pokud jde o rozsah odůvodnění svého usnesení, odkazuje na § 265i odst. 2 tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 26. března 2009Předseda senátu:JUDr. Jan Engelmann