6 Tdo 292/2013
Datum rozhodnutí: 17.04.2013
Dotčené předpisy: § 173 odst. 1 tr. zákoník6 Tdo 292/2013-24

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 17. dubna 2013 o dovolání obviněného O. K. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2012, č. j. 7 To 444/2012-334, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 3 T 9/2012, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2012, č. j. 7 To 444/2012-334, byl k odvolání obviněného podle § 258 odst. 1 písm. b), d), e), odst. 2 tr. ř. zrušen ve výroku o vině pod bodem 2) a ve výrocích o trestu a náhradě škody rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 16. 8. 2012, č. j. 3 T 9/2012-293, kterým byl obviněný uznán vinným přečinem nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. a), b), c), d) tr. zákoníku a přečinem porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku [v bodě ad 1) výroku], zvlášť závažným zločinem loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku, přečinem vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem omezování osobní svobody podle § 171 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku [v bodě ad 2) výroku], a byl odsouzen podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti roků, když pro výkon trestu odnětí svobody byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou, o nároku poškozených bylo rozhodnuto podle § 228 odst. 1 tr. ř. a nově s přihlédnutím k § 259 odst. 3 tr. ř. bylo rozhodnuto tak, že obviněný byl uznán vinným přečinem vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku [v bodě ad 2) výroku] a zvlášť závažným zločinem loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku [v bodě ad 3) výroku] a byl odsouzen i za přečiny pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. a), b), c), d) tr. zákoníku a porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku [bod ad 1) napadeného rozsudku] zrušením nedotčené, podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří roků a šesti měsíců, když pro výkon trestu odnětí svobody byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou a o nároku poškozených bylo rozhodnuto podle § 228 odst. 1 tr. ř.

Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2012, č. j. 7 To 444/2012-334, ve spojení s rozsudkem soudu prvního stupně, podal obviněný prostřednictvím obhájce dovolání, ve kterém uplatnil dovolací důvod vymezený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., v jehož rámci namítá, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku. S ohledem na uplatněný dovolací důvod obviněný uvádí, že jeho jednání v bodě ad 3) výroku rozsudku bylo nesprávně kvalifikováno jako zvlášť závažný zločin loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku, neboť mělo být posuzováno pouze jako přečin nebezpečného vyhrožování podle § 354 tr. zákoníku, přičemž výtkou, že mu měl být přiměřeně snížen i uložený trest, napadá též výrok o trestu a jeho výkonu. Rovněž uvádí, že nespáchal skutek tak, jak je popsán v rozsudku nalézacího soudu, přičemž z výpovědi poškozené z přípravného řízení vyplývá, že okolnosti, za nichž se měl zmocnit jejího telefonu neodpovídají znakům skutkové podstaty zločinu loupeže. Rovněž odkazuje na své předešlé odsouzení trestním příkazem téhož obvodního soudu ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. 3 T 120/2010, kde bylo pouze jako přečin nebezpečného vyhrožování kvalifikováno jeho obdobné chování vůči téže poškozené a s odkazem na to vytýká, že byla porušena zásada jednotnosti rozhodování ve věcech vykazujících prakticky stejné znaky skutkové podstaty. Bez významu není podle mínění obviněného ani skutečnost, že jeho milostný vztah s poškozenou byl sice komplikovaný, nicméně dlouhodobý, a že to byla poškozená, která svým chováním vůči jeho osobě zavdala příčinu k jeho sice nevhodným, nicméně impulzivním reakcím ovlivněným jeho citovou závislostí na poškozené, které soud adekvátně posoudil jako přečiny nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. a), b), c), d) tr. zákoníku, porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku a vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku. Závěrem podaného dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadené rozhodnutí odvolacího soudu ohledně skutku podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku, jakož i výroky obsahově navazující, případně, aby rozhodl podle § 265m odst. 1 tr. ř. tak, že se trestného činu loupeže nedopustil a přiměřeně mu snížil trest.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř.], bylo podáno obviněným jako osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.). Dovolání obsahuje i obligatorní náležitosti stanovené v § 265f odst. 1 tr. ř.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda obviněným vznesené námitky naplňují jím uplatněný zákonem stanovený dovolací důvod, jehož existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství ve svém vyjádření k dovolání obviněného konstatuje, že shodné námitky uplatnil obviněný v rámci své obhajoby od samého počátku trestního řízení, vtělil je rovněž do svého řádného opravného prostředku a těmito se opakovaně zabývaly i soudy obou stupňů, na odůvodnění jejichž rozhodnutí lze plně odkázat. Současně podotýká, že odvolací soud s odkazem na příslušnou judikaturu rozlišil právní kvalifikaci jednání obviněného s tím, že vytržení mobilního telefonu z ruky poškozené v daném případě předcházely pohrůžky bezprostředního násilí, které obviněný vůči poškozené učinil v úmyslu se jejího mobilního telefonu zmocnit. Podle státní zástupkyně tudíž z charakteru a intenzity pohrůžky není pochyb o naplnění zákonných znaků skutkové podstaty zvlášť závažného zločinu loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku. Uvádí, že obviněný se svými námitkami domáhá pouze odlišného způsobu hodnocení základních důkazů, vykládá provedené důkazy jinak než soud a z tohoto odlišného posouzení vyvozuje odchylné skutkové odlišnosti, k nimž směřuje své námitky. Podle jejího mínění meritorní rozhodnutí není zatíženo takovou vadou, kterou by bylo nutno a možno napravit cestou dovolání, přičemž deklarované důvody dovolání naplněny nebyly. Navrhla tedy dovolání obviněného jako zjevně neopodstatněné podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítnout.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. [prostřednictvím dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.] lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. ř., ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek.

Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva ) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem - advokátem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

Nejvyšší soud musí předně uvést, že dovolací námitky obviněného jsou obsahově shodné s námitkami, se kterými se musel vypořádat jak soud prvního, tak zejména druhého stupně v odůvodnění svého rozhodnutí. Ve vztahu k takto koncipovanému okruhu námitek obviněného je nezbytné odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 86/2002, ze kterého mj. vyplývá: opakuje-li obviněný v dovolání v podstatě jen námitky uplatněné již v řízení před soudem prvního stupně a v odvolacím řízení, s kterými se soudy obou stupňů dostatečně a správně vypořádaly, jde zpravidla o dovolání zjevně neopodstatněné ve smyslu § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. (viz Soubor rozh. NS č. 408, sv. 17, C. H. Beck).

V souvislosti s podaným dovoláním nutno konstatovat, že pokud se obviněný v rámci uplatněných námitek mj. domáhá také změny výroku o vině a argumentuje tím, že soudy pochybily při závěrech o právní kvalifikaci jeho jednání jako zvlášť závažný zločin loupeže, kterým byl uznán vinným, zejména popírá použití násilí vůči poškozené L. K. v souvislosti s požadavkem na vydání jejího mobilního telefonu a jejíž výpověď v rozporu se skutkovými zjištěními zpochybňuje tvrzením, že ji uvedený den sice v hádce udeřil hřbetem ruky do obličeje, došlo k tomu však neúmyslně, a pokud jde o telefon, ten mu bez nátlaku dala, pak je potřebné uvést, že jak soud prvního stupně na str. 5-7 svého rozsudku, tak i soud odvolací v odůvodnění svého rozhodnutí na č. l. 5-7 rozvedly, proč považují výpověď poškozené z přípravného řízení i u hlavního líčení za pravdivou. Soudy argumentovaly tím, že odsouzení obviněného bylo vybudováno na výpovědi poškozené, která opakovaně, jednoznačně, podrobně a shodným způsobem popsala průběh události ze dne 4. 11. 2011. Soud druhého stupně poukázal na pohrůžky bezprostředního násilí, které podle poškozené vůči ní obviněný použil ... dělej, nebo tě zbiju a bude z tebe stříkat krev, aby následně opětovně požadoval mobilní telefon pod pohrůžkou bezprostředního násilí ... tak dej sem ten mobilní telefon, nebo tě zbiju jako psa . Shora uvedené pohrůžky bezprostředního násilí se také staly součástí skutkového zjištění, které bylo soudem druhého stupně kvalifikováno jako zvlášť závažný zločin loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku. Svým jednáním obviněný způsobil poškozené taktéž poranění - hematomy v oblasti obličeje. Nutno zdůraznit, že výpověď poškozené nebyla v rámci hodnocení důkazů osamocena, ale byla podpořena dalšími důkazy, když s touto pak korespondovala zejména výpověď svědků D. U. - sestry poškozené (č. l. 272-274 tr. spisu), M. W. C. (č. l. 243-245 tr. spisu), J. L. (č. l. 265-266 tr. spisu), V. H. (č. l. 272 tr. spisu) a je též podporována ostatními, zejména listinnými důkazy. V tomto směru lze zmínit především znalecký posudek z oboru zdravotnictví - odvětví psychiatrie (č. l. 161-172 tr. spisu) a z odvětví psychologie (č. l. 177-192, 289 tr. spisu), vyhodnocení telekomunikačního provozu (č. l. 149-156 tr. spisu), jakož i lékařské zprávy, resp. odborná vyjádření, které vyvrátily obhajobu obviněného, že poškozenou udeřil hřbetem ruky náhodou, čemuž však zranění v obličeji poškozené - pohmoždění hlavy vpravo a hematom pravé očnice, rozhodně neodpovídají (č. l. 143-148 tr. spisu). Pokud tedy obviněný v dovolacím řízení poukazuje na to, že soudy nebyla jeho vina uvedeným zločinem loupeže, kterým byl uznán vinným prokázána, pak jeho argumentace stojí zcela mimo dovolací důvod vymezený § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť se v rámci uplatněných námitek pouze domáhá změny skutkového zjištění, které by mělo podpořit jeho verzi skutkového děje. Jeho výhrady jsou tedy skutkového, nikoli právního charakteru. Pro úplnost Nejvyšší soud k námitkám obviněného ohledně jeho předchozího odsouzení výše zmiňovaným trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 8. 9. 2010, sp. zn. 3 T 120/2010 přečinem nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. b), c), d) tr. zákoníku ve shodě s argumentací odvolacího soudu dodává, že v nyní projednávané trestní věci vydání telefonu předcházely ze strany obviněného vůči poškozené výhrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se jejího mobilního telefonu.

V souvislosti s takto koncipovanými námitkami, jejichž podstata spočívá ve zpochybnění skutkového zjištění, je nutno zmínit rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 681/04, ze kterého mj. vyplývá, že právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny není možno vykládat tak, že garantuje úspěch v řízení či zaručuje právo na rozhodnutí, jež odpovídá představám obviněného. Uvedeným základním právem je pouze zajišťováno právo na spravedlivé soudní řízení, v němž se uplatní všechny zásady soudního rozhodování podle zákona v souladu s ústavními principy. To platí i pro dovolací řízení. Ve vztahu k formálnímu podání dovolání je potřebné také uvést, že Ústavní soud pod sp. zn. III. ÚS 78/05, ze dne 2. 6. 2005, mj. uvedl, že označení konkrétního dovolacího důvodu uvedeného v ustanovení § 265b tr. ř. přitom nemůže být pouze formální; Nejvyšší soud je povinen vždy nejdříve posoudit otázku, zda dovolatelem uplatněný dovolací důvod lze i podle jím vytýkaných vad podřadit pod některý ze specifických dovolacích důvodů uvedených v § 265b tr. ř., neboť pouze skutečná existence zákonného dovolacího důvodu, nikoli jen jeho označení, je zároveň zákonnou podmínkou i rámcem, v němž dochází k přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem.

Dále je třeba konstatovat, že: Námitky vůči druhu a výměře uloženého trestu s výjimkou trestu odnětí svobody na doživotí lze v dovolání úspěšně uplatnit jen v rámci zákonného důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. (který obviněný ani neuplatnil), tedy jen tehdy, jestliže byl obviněnému uložen druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou zákonem na trestný čin, jímž byl uznán vinným. Jiná pochybení soudu spočívající v nesprávném druhu či výměře uloženého trestu, zejména nesprávné vyhodnocení kritérií uvedených v § 31 až § 34 tr. zák. a v důsledku toho uložení nepřiměřeně přísného nebo naopak mírného trestu, nelze v dovolání namítat prostřednictvím tohoto ani jiného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 tr. ř. Za jiné nesprávné hmotně právní posouzení, na němž je založeno rozhodnutí ve smyslu důvodu uvedeného v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., je možno, pokud jde o výrok o trestu, považovat jen jiné vady tohoto výroku záležející v porušení hmotného práva, než jsou otázky druhu a výměry trestu, jako je např. pochybení soudu v právním závěru o tom, zda měl či neměl být uložen souhrnný trest nebo úhrnný trest, popř. společný trest za pokračování v trestném činu (viz rozhodnutí č. 22/2003 Sb. rozh. tr.).

V daných souvislostech považuje Nejvyšší soud za potřebné k dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. výslovně zmínit usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 5. 2008, sp. zn. III. ÚS 2866/07. V tomto rozhodnutí Ústavní soud připomíná, že s odkazem na uvedený dovolací důvod lze napadat toliko pochybení soudu, týkající se druhu a výměry uloženého trestu v jasně vymezených intencích, tzn. druh trestu musí být podle zákona nepřípustný anebo trest byl uložen mimo hranice příslušné trestní sazby, ať již nezákonným překročením její horní hranice, či nedůvodným prolomením její dolní hranice . S poukazem na citovaný dovolací důvod se nelze domáhat zrušení napadeného rozhodnutí pouze pro nepřiměřenou přísnost uloženého trestu, a to ani za situace, kdyby výrokem o trestu nebyla důsledně respektována ustanovení § 23 odst. 1 tr. zák. a § 31 odst. 1, 2 tr. zák., která definují účel trestu a stanoví obecné zásady pro jeho ukládání.

V návaznosti na uvedené skutečnosti nelze námitky obviněného, které směřují proti nepřiměřené přísnosti uloženého trestu, pod žádný z dovolacích důvodů podle § 265b tr. ř. podřadit. Nadto lze jen stručně dodat, že obviněnému byl ukládán úhrnný trest odnětí svobody a ten mu byl ukládán v rámci trestní sazby nejpřísněji trestného činu, kterým byl uznán vinným. Tímto byl zvlášť závažný zločin loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku, kde bylo možno obviněnému uložit trest odnětí svobody v trvání od dvou do deseti let, jehož skutková zjištění se v dovolání snažil obviněný zpochybnit a na toto zpochybnění právní kvalifikace vázal mj. také uložení, podle jeho mínění, nepřiměřeného trestu. Pokud soud v rámci § 43 odst. 1 tr. zákoníku uložil obviněnému úhrnný trest odnětí svobody v trvání tří roků a šesti měsíců nepodmíněně, nelze tento trest co do druhu a jeho výměry považovat za trest, který by byl uložen mimo trestní sazbu stanovenou v zákoně na trestný čin, jímž byl obviněný uznán vinným, ani se nejedná o druh trestu, který zákon nepřipouští [§ 265b odst. 1 písm. h) tr. ř.]. Obdobná je situace u zařazení obviněného do typu věznice, kdy odvolací soud obviněného podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařadil do věznice s ostrahou.

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl jako celek podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. Z toho důvodu Nejvyšší soud nemusel věc meritorně přezkoumávat podle § 265i odst. 3 tr. ř. V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. o odmítnutí dovolání rozhodl v neveřejném zasedání. Pokud jde o rozsah odůvodnění, odkazuje v tomto směru na znění § 265i odst. 2 tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimku obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).
V Brně dne 17. dubna 2013

Předseda senátu:
JUDr. Jan Engelmann