6 Tdo 229/2017
Datum rozhodnutí: 22.03.2017
Dotčené předpisy: § 337 odst. 1 tr. zákoníku6 Tdo 229/2017-31

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 22. března 2017 o dovolání, které podal obviněný A. P. , proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 5. 2016, č. j. 5 To 205/2016-249, jako soudu odvolacího, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 21 T 102/2014, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se bere na vědomí zpětvzetí dovolání , které podal obviněný proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 5. 2016, č. j. 5 To 205/2016-249.
O d ů v o d n ě n í :


Dne 20. 2. 2017 bylo Nejvyššímu soudu předloženo soudem prvního stupně dovolání A. P. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 5. 2016, č. j. 5 To 205/2016-249, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 21 T 102/2014.

Poté, co byla věc předložena Nejvyššímu soudu, a dříve, než bylo o dovolání rozhodnuto, vzal obviněný (prostřednictvím obhájce) podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu soudu 14. 3. 2017 dovolání výslovně zpět.

Podle § 265g odst. 1 věta prvá tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě. Podle § 265g odst. 2 věta prvá tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně.

Za popsaného stavu vzal předseda senátu Nejvyššího soudu podle § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání obviněného, který Nejvyššímu soudu mj. sdělil, že dovolání nechtěl podat, na vědomí, neboť neshledal překážek, které by mu v takovém postupu bránily.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. března 2017 JUDr. Jan Engelmann předseda senátu