6 Tdo 1548/2012
Datum rozhodnutí: 29.01.2013
Dotčené předpisy: § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoník6 Tdo 1548/2012-34

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 29. ledna 2013 o dovolání obviněného M. S. , proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, ze dne 11. 6. 2012, č. j. 68 To 161/2012-97, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 3 T 92/2011, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se bere na vědomí zpětvzetí dovolání obviněného M. S.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora uvedené trestní věci podal obviněný M. S. prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání.

Podáním ze dne 16. 1. 2013 doručeným Nejvyššímu soudu dne 17. 1. 2013 vzal obviněný M. S. své dovolání výslovně zpět.

Protože nebylo shledáno překážek, které by tomu bránily, bylo prohlášení obviněného o zpětvzetí dovolání vzato na vědomí ( § 265g odst. 2 tr. ř.).

Poučení : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
V Brně dne 29. ledna 2013


Předseda senátu:
JUDr. Jan Engelmann