6 Tdo 1471/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 147 odst. 1, 2 tr. zákoník6 Tdo 1471/2015-31 U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. prosince 2015 o dovolání obviněné M. Š. proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 6. 2015, č. j. 5 To 189/2015-323, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 2 T 183/2014, takto:

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se bere na vědomí zpětvzetí dovolání, které obviněná M. Š. podala proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 6. 2015, č. j. 5 To 189/2015-323.

O d ů v o d n ě n í :
Obviněná M. Š. byla rozsudkem Okresního soudu v Kroměříži ze dne 2. 3. 2015, sp. zn. 2 T 183/2014, uznána vinnou trestným činem těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku, kterého se dopustila skutkem popsaným ve výroku o vině v citovaném rozsudku.

Za tento trestný čin byla podle § 147 odst. 2 tr. zákoníku odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, jehož výkon jí byl podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání osmnácti měsíců. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. bylo rozhodnuto o náhradě škody.

Proti uvedenému rozsudku Okresního soudu v Kroměříži podala obviněná odvolání, na jehož podkladě rozhodl Krajský soud v Brně usnesením ze dne 3. 6. 2015, sp. zn. 5 To 189/2015 tak, že zamítnul obviněnou podané odvolání podle § 253 odst. 1 tr. ř. Proti zmíněnému rozsudku Okresního soudu v Kroměříži podal odvolání také státní zástupce, a to pouze do výroku o trestu. O tomto odvolání rozhodl rozsudkem Krajský soud v Brně dne 24. 6. 2015 pod č. j. 5 To 189/2015-323 tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), f) tr. ř. zrušil napadený rozsudek v celém rozsahu a nově podle § 259 odst. 3, 4 tr. ř. rozhodl tak, že obviněnou uznal vinnou přečinem těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1, 2 tr. zákoníku a odsoudil ji podle § 147 odst. 2 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, když výkon trestu odnětí svobody podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku obviněné podmíněně odložil na zkušební dobu osmnácti měsíců a o nároku poškozené na náhradu škody rozhodl podle § 228 odst. 1 tr. ř. a § 229 odst. 2 tr. ř.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 9. 12. 2015 pod sp. zn. 6 Tdo 1470/2015, k dovolání obviněné podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 6. 2015, sp. zn. 5 To 189/2015, a dále zrušil také obsahově navazující rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 5 To 189/2015, a všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a podle § 265 l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Brně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

S ohledem na shora uvedenou skutečnost, tj. že bylo jako obsahově navazující zrušeno také rozhodnutí Krajského soudu v Brně rozsudek ze dne 24. 6. 2015, č. j. 5 To 189/2015-323, bylo Nejvyššímu soudu doručeno sdělení obviněné, ve kterém výslovně bere zpět podané dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 6. 2015, č. j. 5 To 189/2015-323.

Podle § 265g odst. 1 věta první tr. ř. osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě .

Podle § 265g odst. 2 věta první tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně .

Vzhledem k tomu, že obviněná je jako dovolatelka oprávněna nakládat se svým mimořádným opravným prostředkem i tak, že je na základě výslovného prohlášení vezme zpět, bylo zhodnoceno, zda se nevyskytují nějaké překážky, které by bránily tomu, aby toto zpětvzetí bylo předsedou senátu Nejvyššího soudu vzato na vědomí. Z obsahu spisu je nepochybné, že obviněná své dovolání podala řádně prostřednictvím obhájce. Prostřednictvím obhájce pak dovolacímu soudu zaslala i své zpětvzetí tohoto dovolání (zpětvzetí dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. června 2015, č. j. 5 To 189/2015-323).

Protože nevznikly žádné pochybnosti o projevené vůli dovolatelky, nebyla zjištěna žádná překážka, která by bránila tomu, aby bylo rozhodnuto tak, že zpětvzetí dovolání obviněné se bere na vědomí.

Závěrem je potřebné uvést, že v důsledku zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 6. 2015, sp. zn. 5 To 189/2015, a jako obsahově navazujícího také rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. června 2015, č. j. 5 To 189/2015-323, vrací se věc obviněné soudu druhého stupně k rozhodnutí o opravných prostředcích, které byly podány proti rozsudku Okresního soudu v Kroměříži ze dne 2. 3. 2015, č. j. 2 T 183/2014-231.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 16. prosince 2015
JUDr. Jan Engelmann
předseda senátu