6 Tdo 1437/2013
Datum rozhodnutí: 21.01.2014
Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.6 Tdo 1437/2013-II.-33

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. ledna 2014 ve věci dovolání podaného obviněným V. N. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 8. 2013, sp. zn. 4 To 233/2013, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 2 T 200/2012, t a k t o :

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. se obviněný V. N. nebere do vazby .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 7. 5. 2013, č. j. 2 T 200/2012-413 , byl obviněný V. N. uznán vinným jednak zločinem neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 3 alinea prvá zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen tr. zákoník ), jednak přečinem podvodu podle § 209 odst. 3 tr. zákoníku ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, kterých se dle skutkových zjištění uvedeného soudu dopustil způsobem popsaným v jeho výroku. Za to byl obviněný odsouzen podle § 234 odst. 3 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou.

O odvolání obviněného proti tomuto rozsudku rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Brně , který usnesením ze dne 20. 8. 2013, č. j. 4 To 233/2013-442 , podle § 256 tr. ř. toto odvolání zamítl.

Trest odnětí svobody, citovanými rozhodnutími obviněnému pravomocně uložený, vykonává tento v současné době ve Věznici K.

Proti citovanému usnesení odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím své obhájkyně dovolání , na jehož podkladě Nejvyšší soud zrušil jak rozhodnutí soudu druhého stupně, tak jemu předcházející rozsudek soudu prvního stupně (včetně všech dalších rozhodnutí na ně obsahově navazující, pokud jejich zrušením pozbyla podkladu) a věc vrátil Městskému soudu v Brně k novému projednání a rozhodnutí.

Podle § 265 l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

Protože taková situace nastala v důsledku zrušení označených rozhodnutí soudů nižších stupňů v případě obviněného V. N., posoudil dovolací soud na podkladě spisu otázku případného omezení jeho osobní svobody vazbou. Dospěl přitom k závěru, že nenastaly zákonné podmínky k tomu, aby byl obviněný vzat do vazby. Jeho trestní stíhání v označené věci probíhalo, aniž by bylo nutno přistoupit k omezení osobní svobody obviněného jeho vzetím do vazby. Nebyl-li orgány činným v trestním řízení shledán důvod k tomuto procesnímu řešení v původním řízení, pak důvody ke vzetí obviněného do vazby nevystávají ani v důsledku zrušení rozhodnutí, na jejichž podkladě je na něm do současnosti vykonáván trest odnětí svobody. Proto bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.


P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 21. ledna 2014 Předseda senátu: JUDr. Ivo Kouřil