6 Tdo 1433/2005
Datum rozhodnutí: 10.11.2005
Dotčené předpisy:
6 Tdo 1433/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. listopadu 2005 o dovolání obviněného R. P., t. č. ve výkonu trestu ve V. H., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 10. 2001, sp. zn. 2 To 107/2001, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 2 T 11/2000, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 10. 2001, sp. zn. 2 To 107/2001, byl z podnětu odvolání obviněného podle § 258 odst. 1 písm. b), písm. d) tr. ř. zrušen v celém rozsahu rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 3. 10. 2000, č. j. 2 T 11/2000-1367, a podle § 259 odst. 3 tr. ř. bylo odvolacím soudem nově rozhodnuto tak, že obviněný R. P. byl uznán vinným pomocí k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k § 148 odst. 1, 3 tr. zák., ve znění účinném do 31. 12. 1997. Za uvedenou trestnou činnost mu byl podle § 148 odst. 3 tr. zák., ve znění účinném do 31. 12. 1997, uložen trest odnětí svobody v trvání šesti let, když pro výkon uloženého trestu odnětí svobody byl podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Dále byl obviněnému podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. uložen trest zákazu činnosti v trvání pěti let (podrobněji specifikován v rozsudku odvolacího soudu) a dále bylo podle § 229 odst. 1, 3 tr. ř. rozhodnuto o nároku poškozených.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal R. P. prostřednictvím obhájce dovolání, ve kterém uplatnil dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Naplnění uvedeného dovolacího důvodu spatřuje mj. v tom, že v době spáchání, tj. v roce 1995, nebylo možné podle tehdy platného a účinného znění ustanovení § 148 tr. zák. trestně postihnout vylákání nadměrného odpočtu DPH, když toto jednání se stalo trestně postižitelné až v rámci novely citovaného ustanovení trestního zákona, provedené zákonem č. 253/1997 Sb. nově zavedený odst. 2 s účinností od 1. 1. 1998. Je přesvědčen, že jeho jednáním nebyly naplněny ani znaky trestného činu podvodu podle § 250 tr. zák. a soudy bylo postupováno v rozporu s ustanovením § 16 odst. 1 tr. zák. a čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod.

Nejvyšší soud shledal, že v posuzované věci není dovolání přípustné.

Dovolání jako mimořádný opravný prostředek bylo nově do trestního řádu začleněno novelou účinnou od 1. 1. 2002 (zákon č. 265/2001 Sb.). Časová působnost trestního řádu se řídí zásadou, že trestní řízení se koná podle zákona účinného v době řízení. V době do 1. 1. 2002 bylo možno pravomocné rozhodnutí napadnout pouze stížností pro porušení zákona nebo návrhem na povolení obnovy řízení. Jestliže dovolání bylo zavedeno s účinností od 1. 1. 2002, znamená to, že tento mimořádný opravný prostředek lze podat jen tehdy, nastanou-li podmínky pro jeho podání až po 1. 1. 2002, tj. za účinnosti zákona č. 265/2001 Sb. Pro shora uvedený závěr, tj. že dovolání lze podat jen proti rozhodnutím, která nabyla právní moci v době od 1. 1. 2002 svědčí i ta okolnost, že přechodná ustanovení zákona č. 265/2001 Sb. neupravují možnost podat dovolání proti rozhodnutím, která nabyla právní moci před účinností tohoto zákona (shodně viz rozhodnutí Ústavního soudu III. ÚS 298/02).

Z výše uvedeného pak vyplývá, že dovoláním byl napaden rozsudek, který nabyl právní moci dne 29. 10. 2001, tudíž proti němu nelze podat dovolání, neboť tento nový mimořádný opravný prostředek byl zaveden do trestního řádu až s účinností od 1. 1. 2002.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl jako nepřípustné, aniž z jeho podnětu přezkoumal napadený rozsudek a jemu předcházející řízení ve smyslu § 265i odst. 3, 4 tr. ř. O odmítnutí dovolání bylo rozhodnuto v souladu se zněním § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. Pokud jde o rozsah odůvodnění tohoto usnesení, bylo postupováno podle ustanovení § 265i odst. 2 tr. ř.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 10. listopadu 2005

Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann