6 Tdo 1420/2005
Datum rozhodnutí: 10.11.2005
Dotčené předpisy:
6 Tdo 1420/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. listopadu 2005 o dovolání obviněného M. H., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2005, č. j. 12 To 487/2004-181, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 2 T 152/2003, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Rakovníku ze dne 7. 10. 2004, č. j. 2 T 152/2003-154, byl obviněný M. H. uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák. a odsouzen podle § 248 odst. 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců, když výkon trestu odnětí svobody mu byl podle § 58 odst. 1 tr. ř. a § 59 odst. 1 tr. ř. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří let. O nároku poškozených bylo rozhodnuto podle § 228 odst. 1 tr. ř. a § 229 odst. 2 tr. ř. Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání, které bylo Krajským soudem v Praze dne 24. 3. 2005, č. j. 12 To 487/2004-181, podle § 256 tr. ř. zamítnuto.

Obviněný prostřednictvím obhájce podal proti uvedenému usnesení Krajského soudu v Praze dovolání, ve kterém uplatnil dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. b), g) tr. ř. Naplnění uvedených dovolacích důvodů spatřuje v tom, že ve věci rozhodl vyloučený orgán, a protože rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku a dalším nesprávném hmotně právním posouzení .

Státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství v Brně ve svém vyjádření k dovolání obviněného navrhl odmítnout dovolání podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno obviněným jako osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.).

Podle zjištění Nejvyššího soudu však je podané dovolání zatíženo vadami a neodpovídá požadavkům ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř., podle něhož v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 59 odst. 3 tr. ř., resp. nyní § 59 odst. 4 tr. ř.) podání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých důvodů napadá a čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. nebo § 265b odst. 2 tr. ř., o které se dovolání opírá.

Konkrétně je v rozporu s ustanovením § 265f odst. 1 tr. ř., pokud není zcela přesně formulováno, proti rozhodnutí kterého soudu je podáváno. V podaném dovolání je uvedeno, že je podáno proti rozsudku T 152/2003 (správně již dále uváděno 2 T 152/2003 jedná se však o rozsudek soudu prvního stupně). V další pasáži se obviněný zmiňuje o způsobu rozhodnutí odvolacím soudem a uvádí i spisovou značku předmětného rozhodnutí, aby závěrem uvedl, že toto dovolání směřuje do všech výroků obou výše uvedených soudních rozhodnutí . Při širším výkladu lze uvést, že bylo podáno proti rozhodnutí soudu druhého stupně, kterým byl zamítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku soudu prvního stupně, kterým byl obviněný uznán vinným, a byl mu uložen trest /§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř./. Dovolání obviněného však již není dále rozvedeno, odkazuje pouze na znění dovolacích důvodů. Obviněný vědom si této skutečnosti i toho, že dovolání neobsahuje konkretizaci důvodů, pro které je dovolání podáno, že neobsahuje ani to, čeho se dovolatel domáhá, včetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení, stanovil si sám lhůtu tří týdnů k podrobnému doplnění. Nutno podotknout, že dovolání bylo okresnímu soudu doručeno dne 2. 8. 2005.

Okresní soud uvedené nedostatky dovolání zjistil a vyzval obhájce obviněného k jejich odstranění, neboť nesplňovalo náležitosti dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř. Ve výzvě rovněž předseda senátu stanovil lhůtu k odstranění vad dovolání a upozornil na to, že pokud nebudou ve lhůtě dvou týdnů vady odstraněny, bude dovolání podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. odmítnuto. Toto upozornění s výzvou bylo obhájci doručeno 8. 8. 2005. Ve lhůtě, která byla stanovena soudem k odstranění vad (stanovena zákonem v § 265h odst. 1 tr. ř.), ale ani ve lhůtě, kterou si sám dovolatel stanovil, vady podaného dovolání odstraněny nebyly; (pozn. k odstranění vad podaného dovolání nedošlo do dne konání neveřejného zasedání před dovolacím soudem). Je na místě konstatovat, že v napadeném rozhodnutí bylo dáno řádné poučení o dovolání podle § 125 odst. 3 tr. ř. se zřetelem k ustanovení § 138 tr. ř.

Od věci pak není poznamenat, že význam obsahových náležitostí dovolání spočívá především ve skutečnosti, že dovoláním vymezuje dovolatel obsah a rozsah přezkumné činnosti Nejvyššího soudu. Zároveň se od obsahu podaného dovolání odvíjí možné rozhodnutí Nejvyššího soudu, které lze na jeho podkladě učinit. Dovolací soud tedy musí mít dostatečně kvalifikovaný podklad, aby mohl přezkoumávat napadené rozhodnutí a popřípadě prolomit jeho právní moc.Podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, nesplňuje-li náležitosti obsahu dovolání. Jelikož Nejvyšší soud v posuzované věci shledal, že dovolání nemá (i přes řádné poučení o dovolání podle § 125 odst. 3 tr. ř. se zřetelem k ustanovení § 138 tr. ř. a výzvu podle § 265h odst. 1 tr. ř.) zákonem (§ 265f odst. 1 tr. ř.) stanovené obsahové náležitosti, rozhodl v souladu s ustanovením § 265i odst. 1 písm. d) tr. ř. o jeho odmítnutí bez věcného přezkoumání. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání. Pokud jde o rozsah odůvodnění tohoto usnesení, odkazuje Nejvyšší soud na znění § 265i odst. 2 tr. ř.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 10. listopadu 2005

Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann