6 Tdo 1381/2013
Datum rozhodnutí: 30.01.2014
Dotčené předpisy: § 266a odst. 2 tr. ř., § 23 odst. 3 tr. ř.6 Tdo 1381/2013-21

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 30. ledna 2014 v trestní věci obviněného P. Z. , v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podala ministryně spravedlnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2013, sp. zn. 5 To 171/2013, a v řízení o dovolání, které podal obviněný P. Z. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2013, sp. zn. 5 To 171/2013, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10, pod sp. zn. 3 T 51/2012, takto:

Podle § 266a odst. 2 tr. ř., § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam se spojují ke společnému projednání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tdo 1381/2013 a sp. zn. 6 Tz 64/2013.

Obě věci budou nadále vedeny pod sp. zn. 6 Tz 64/2013.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2013, sp. zn. 5 To 171/2013, byl k odvolání obviněného P. Z. podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. zrušen pouze ve výroku o uloženém trestu propadnutí věci rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 11. 3. 2013, sp. zn. 3 T 51/2012, kterým byl obviněný uznán vinným trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. c) tr. zák. a byl odsouzen podle § 148 odst. 3 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání dvou roků a pro výkon tohoto trestu byl podle § 39a odst. 2 písm. b) tr. zák. zařazen do věznice s dozorem, podle § 49 odst. 1 tr. zák. mu byl uložen také trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu řídících a kontrolních funkcí v obchodních společnostech a družstvech na dobu pěti roků; /podle § 55 odst. 1 písm. c) tr. zák. k trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty za užití § 56a tr. zák. náhradní hodnoty peněžních částek 41.137,43 Kč, 10,53 USD a 750,40 EUR a části majetkového podílu na bytu v bytovém domě č. p. ......, č. j. ... a na garáži v bytovém domě č. p. ....., č. jednotky ....., v okrese H. m. P., obci P., katastrální území V., na listu vlastnictví ....., jehož jediným vlastníkem je obžalovaný, to vše v celkové výši 3.600.000 Kč/, ve výroku o vině, uloženém trestu odnětí svobody, způsobu jeho výkonu a uloženém trestu zákazu činnosti, zůstal napadený rozsudek nezměněn.

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2013, sp. zn. 5 To 171/2013, podala ministryně spravedlnosti ve smyslu § 266 tr. ř. stížnost pro porušení zákona, a to v neprospěch obviněného. V souladu s Rozvrhem práce Nejvyššího soudu byla věc přidělena senátu č. 6 pod sp. zn. 6 Tz 64/2013. Součástí spisu bylo také dovolání, které proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2013, sp. zn. 5 To 171/2013, podal obviněný P. Z. prostřednictvím obhájce, a to s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Uvedené dovolání bylo přiděleno senátu č. 6 pod sp. zn. 6 Tdo 1381/2013.

I když ve věci obviněného P. Z. byly podány dva odlišné mimořádné opravné prostředky, je nicméně ze shora uvedeného zřejmé, že jsou dány podmínky pro konání společného řízení.

Podle § 266a odst. 2 tr. ř. platí, že Stížnost pro porušení zákona a dovolání v téže věci projedná Nejvyšší soud ve společném řízení. To nevylučuje postup podle § 23.

Z důvodu shora uvedeného, jakož i s přihlédnutím k obsahu obou mimořádných opravných prostředků, jejich vzájemné souvislosti Nejvyšší soud rozhodl podle § 266a odst. 2, § 23 odst. 3 tr. ř. per analogiam o spojení obou uvedených věcí ke společnému projednání a rozhodnutí s tím, že nadále budou vedeny pod sp. zn. 6 Tz 64/2013.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 30. ledna 2014

Předseda senátu:
JUDr. Jan Engelmann