6 Tdo 1159/2010
Datum rozhodnutí: 27.10.2010
Dotčené předpisy: § 253 odst. 1 tr. ř.6 Tdo 1159/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. října 2010 dovolání, které podala nejvyšší státní zástupkyně v neprospěch obviněného L. S. , proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 2 To 238/2010, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 3 T 29/2010, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. se usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 2 To 238/2010, z r u š u j e . Současně se zrušují také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265 l odst. 1 tr. ř. se Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Šumperku ze dne 14. 6. 2010, sp. zn. 3 T 29/2010, byl obviněný L. S. uznán vinným přečinem podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku a byl odsouzen podle § 213 odst. 2 tr. zák., § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří roků. Podle § 59 odst. 2 tr. zák. byla obviněnému uložena povinnost řádně platit běžné výživné a dle svých sil a možností splácet dlužné výživné.

Současně byl podle § 35 odst. 2 tr. zák. zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Šumperku ze dne 30. 11. 2009, sp. zn. 2 T 225/2009, který byl obviněnému doručen dne 17. 2. 2010, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost nahradit škodu P. F. s. r. o., ve výši 45.000,- Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byla tato společnost se zbytkem svého nároku na náhradu škody odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti tomuto rozsudku podala státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Šumperku v neprospěch obviněného L. S. odvolání, které bylo usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 2 To 238/2010, podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítnuto.

Vůči citovanému rozhodnutí odvolacího soudu, a to výroku, jímž bylo zamítnuto odvolání státní zástupkyně, podala nejvyšší státní zástupkyně (dále též dovolatelka ) v neprospěch obviněného L. S. dovolání. Podle jejího názoru je dán dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l ) tr. ř., neboť napadeným usnesením bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí. Současně uvedla, jak ve věci rozhodly soudy obou stupňů.

Dovolatelka připomněla, že Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci v odůvodnění usnesení konstatoval, že s ohledem na zjištění, že rozsudek byl do datové schránky Okresního státního zastupitelství v Šumperku dodán dne 15. 6. 2010 v 15.47 hod., tj. těsně po skončení pracovní doby (pozn.: pracovní doba zmíněného státního zastupitelství v uvedený den končila v 15.30 hod.), by bylo možno připustit, že osoba, která má k datové schránce přístup, ho mohla vyzvednout až 16. 6. 2010 s tím, že v takovém případě by osmidenní lhůta k podání odvolání uplynula dnem 24. 6. 2010. V posuzovaném případě bylo odvolání státní zástupkyně doručeno soudu osobně až 25. 6. 2010, tedy jeden den po uplynutí (takto krajským soudem vypočtené) zákonné lhůty k podání odvolání. Na základě toho odvolací soud shledal, že odvolání státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Šumperku bylo podáno opožděně, a proto je zamítl podle § 253 odst. 1 tr. ř.

Pokud se jedná o způsob doručení rozhodnutí soudu prvního stupně orgánům státního zastupitelství dovolatelka podotkla, že Okresní soud v Šumperku nezasílá rozhodnutí Okresnímu státnímu zastupitelství v Šumperku do datové schránky, nýbrž je doručuje přímo na místě v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb. Upozornila, že rozsudek prvostupňového soudu byl v předmětné trestní věci doručen přímo v místě dne 21. 6. 2010, což je patrné z doručenky, jež je obsahem trestního spisu Okresního soudu v Šumperku, sp. zn. 3 T 29/2010. Z toho vyplývá, že pokud byl rozsudek v dané trestní věci Okresnímu státnímu zastupitelství v Šumperku doručen dne 21. 6. 2010 a následně státní zástupkyní u něho činnou bylo podáno odvolání dne 25. 6. 2010, stalo se tak v zákonné osmidenní lhůtě stanovené v § 248 odst. 1 tr. ř., tj. včas.

Dále dovolatelka zdůraznila, že krajským soudem uváděné údajné doručení do datové schránky Okresního státního zastupitelství v Šumperku se týká jiného adresáta, a to společnosti P. F. s. r. o., což dokládá v trestním spisu založené Potvrzení o doručení do DS . Uvedený doklad potvrzení o doručení do datové schránky odvolacím soudem přiřčený Okresnímu státnímu zastupitelství v Šumperku jako adresátu, se tudíž týká zcela jiného subjektu a nikoli jmenovaného státního zastupitelství.

V předmětné věci byl proto naplněn dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l ) tr. ř. v jeho první alternativě, který se uplatní v případě, došlo-li k zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku z procesních důvodů a oprávněné procesní straně byl v podstatě nesprávným procesním postupem soudu podle § 253 odst. 1 tr. ř (§ 253 odst. 3 tr. ř.) odepřen přístup k odvolací instanci, když odvolací soud takto rozhodl, aniž napadené rozhodnutí meritorně přezkoumal.

Závěrem dovolání nejvyšší státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud rozhodl:
- podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 2 To 238/2010, a zrušil i další rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu,
- podle § 265 l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, aby věc v potřebném rozsahu projednal a rozhodl,
- za podmínek ustanovení § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. dovolání projednal v neveřejném zasedání.
Rovněž vyslovila souhlas [§ 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.] s konáním neveřejného zasedání i pro případ jiného rozhodnutí.

Obviněný se ve smyslu ustanovení § 265h odst. 2 věty první tr. ř. k dovolání nevyjádřil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) při posuzování mimořádného opravného prostředku předně shledal, že dovolání nejvyšší státní zástupkyně je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno oprávněnou osobou [§ 265d odst. 1 písm. a) tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1 tr. ř.).

Protože dovolání je možné podat pouze z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené nejvyšší státní zástupkyní naplňují jí uplatněný zákonem stanovený dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l ) tr. ř., který lze aplikovat, pokud bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k).

Citovaný důvod dovolání má dvě alternativy. První jeho alternativa bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí má zajišťovat nápravu tam, kde soud druhého stupně měl v řádném opravném řízení přezkoumat určité rozhodnutí napadené řádným opravným prostředkem po věcné stránce, ale místo toho, aniž byly splněny procesní podmínky pro takový postup, řádný opravný prostředek v případě odvolání zamítl podle § 253 odst. 1 tr. ř. nebo odmítl podle § 253 odst. 3 tr. ř. a v případě stížnosti zamítl podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. ř. nebo podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. Druhá jeho alternativa je vymezena slovy nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k) .

Námitky nejvyšší státní zástupkyně svým charakterem obsahově naplňují důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l ) tr. ř. v jeho první alternativě.

Jelikož Nejvyšší soud neshledal některý z důvodů pro odmítnutí dovolání podle § 265i odst. 1 tr. ř., přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost výroku napadeného usnesení, proti němuž bylo dovolání podáno, v rozsahu a z důvodů uvedených v dovolání, jakož i řízení napadenému rozhodnutí předcházející, přičemž dospěl k následujícím závěrům.

Ze spisu Okresního soudu v Šumperku protokolu o hlavním líčení v předmětné trestní věci ze dne 14. 6. 2010 vyplývá, že po vyhlášení rozsudku soudem prvního stupně a po poučení o opravném prostředku se obviněný L. S. vzdal práva odvolání, státní zástupkyně se nevyjádřila (č. l. 196 tr. spisu). Dne 21. 6. 2010 Okresní státní zastupitelství v Šumperku převzalo opis rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne 14. 6. 2010, sp. zn. 3 T 29/2010, jak je patrné z příslušné doručenky (č. l. 201 tr. spisu). Je potřebné poznamenat, že Okresní soud v Šumperku nezasílá rozhodnutí Okresnímu státnímu zastupitelství v Šumperku do datové schránky, nýbrž je doručuje přímo na místě v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., jak důvodně tvrdí i nejvyšší státní zástupkyně v dovolání. Dále bylo zjištěno, že odvolání státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Šumperku bylo na podatelnu Okresního soudu v Šumperku osobně doručeno dne 25. 6. 2010 ve 13.30 hod., což je zřejmé z podacího razítka jmenovaného soudu (č. l. 202 tr. spisu). Do datové schránky byl rozsudek soudu prvního stupně doručován společnosti P. F. s. r. o. (č. l. 201 tr. spisu), přičemž v odůvodnění napadeného usnesení bylo toto doručení odvolacím soudem, a to očividně omylem, přiřazeno jako doručení Okresnímu státnímu zastupitelství v Šumperku. Tato chybně zjištěná skutečnost následně vedla soud druhého stupně k nesprávné úvaze ohledně uplynutí lhůty pro podání odvolání státní zástupkyní a v konečném důsledku znamenala vadné rozhodnutí.

Z popsaných skutečností je zjevné, že odvolání státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Šumperku bylo podáno včas , a to v zákonné osmidenní lhůtě zakotvené v § 248 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud konstatuje, že pokud Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci jako soud odvolací rozhodl tak, že odvolání podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítl (shledal je podaným opožděně), tak rozhodl o zamítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku Okresního soudu v Šumperku ze dne ze dne 14. 6. 2010, sp. zn. 3 T 29/2010, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí. V důsledku toho byl straně trestního řízení odepřen přístup k soudu druhé instance, neboť k předmětnému odvolání nebyl rozsudek prvostupňového soudu věcně přezkoumán, což bude nutno napravit.

Vzhledem k popsaným skutečnostem Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno důvodně. Proto podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. a za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 tr. ř. (dovolání podala nejvyšší státní zástupkyně v neprospěch obviněného) zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 21. 7. 2010, sp. zn. 2 To 238/2010. Současně zrušil také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Dále podle § 265 l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. Nejvyšší soud učinil toto rozhodnutí v neveřejném zasedání, neboť zjištěnou vadu napadeného usnesení nebylo možno odstranit ve veřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 27. října 2010

Předseda senátu:
JUDr. Jiří H o r á k