6 Tdo 1133/2010
Datum rozhodnutí: 26.10.2010
Dotčené předpisy: § 148 odst. 1 tr. zák., § 148 odst. 3 tr. zák.6 Tdo 1133/2010 I. - 86

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl dne 26. října 2010 předsedou senátu o dovolání obviněného P. H., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 11. 2007, č. j. 3 To 44/2007-1022, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 1 T 28/99, t a k t o :

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. předseda senátu Nejvyššího soudu b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí dovolání podané obviněným P. H. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 11. 2007, č. j. 3 To 44/2007-1022.


O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 8. 2006, č . j. 1 T 28/99-917, byli obvinění MUDr. K. G., P. H. a J. M. (ještě společně s dalšími obviněnými) uznáni vinnými trestným činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 3 písm. a), c) tr. zák., ve znění zákona č. 265/2001 Sb. Za tento trestný čin byl obviněnému MUDr. K. G. uložen podle § 148 odst. 3 tr. zák. trest odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon mu byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a podle § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání dvou let. Dále mu byl podle § 53 odst. 1 tr. zák. a podle § 54 odst. 1 tr. zák. uložen peněžitý trest ve výši 40.000,- Kč a podle § 53 odst. 4 tr. zák. stanoveny měsíční splátky peněžitého trestu ve výši 4.000,- Kč. Pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, mu byl stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání tří měsíců. Obviněnému P. H. byl podle § 148 odst. 3 tr. zák. uložen trest odnětí svobody v trvání dvou let a výkon tohoto trestu mu byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a podle § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání čtyř let. Podle § 53 odst. 1 tr. zák. a podle § 54 odst. 1 tr. zák. mu byl uložen peněžitý trest ve výši 80.000,- Kč. Podle § 53 odst. 4 tr. zák. mu byly stanoveny měsíční splátky peněžitého trestu ve výši 4.000,- Kč. Podle § 54 odst. 3 tr. zák. pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl tento peněžitý trest vykonán, mu byl podle § 54 odst. 3 tr. zák. stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Obviněný J. M. byl podle § 148 odst. 3 tr. zák. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců. Výkon tohoto trestu mu byl podle § 58 odst. 1 tr. zák. a podle § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří let. Současně mu byl uložen podle § 53 odst. 1 tr. zák. a podle § 54 odst. 1 tr. zák. peněžitý trest ve výši 60.000,- Kč a podle § 53 odst. 4 tr. zák. stanoveny měsíční splátky peněžitého trestu ve výši 3.000,- Kč. Podle § 54 odst. 3 tr. zák. pro případ, že peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, byl mu stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání čtyř měsíců.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 11. 2007, č. j. 3 To 44/2007-1022, byl podle § 258 odst. 1, 2 tr. ř. napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. ř. ohledně obviněného J. R. v celém rozsahu zrušen a podle § 259 odst. 1 tr. ř. věc vrácena soudu prvního stupně. Podle § 258 odst. 1 písm. e) tr. ř. u obviněných P. H., J. M. a MUDr. K. G. byly zrušeny výroky o peněžitých trestech a výroky s těmito tresty souvisejícími.

Obviněný P. H. podal proti shora uvedenému usnesení Vrchního soudu v Praze dovolání, které opřel o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Na č. l. 1137 trestního spisu Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. 1 T 28/99, se nachází výslovné prohlášení obviněného ze dne 26. 3. 2008, že dovolání podané dne 10. 3. 2008 prostřednictvím obhájce JUDr. J. C. bere zpět.

Podle § 265g odst. 2 věta první tr. ř. zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně. Předseda senátu Nejvyššího soudu postupoval podle tohoto ustanovení a vzal zpětvzetí dovolání obviněného P. H. na vědomí, neboť neshledal překážek, které by mu v takovém postupu bránily.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. října 2010

Předseda senátu: JUDr. Jan Engelmann