č. j. 6 Azs 93/2006-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: V. V . , proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 7. 2005, č. j. 60 Az 209/2004-16,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. OAM-3223/VL-10-11-2004 ze dne 22. 11. 2004 zamítnuta; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který mu byl doručen dne 29. 8. 2005, v zákonné lhůtě kasační stížnost, která byla stěžovatelem podána osobně u krajského soudu dne 6. 9. 2005.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 1. 2006, č. j. 60 Az 209/2004-36, byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc advokáta, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a prostřednictvím svého zástupce z řad advokátů doplnil údaj o tom, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a uvedl důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a to po té, kdy byl tímto usnesením zamítnut jeho návrh na ustanovení zástupce z důvodu, že stěžovatel k výzvě soudu neprokázal své majetkové a osobní poměry, tedy to, zda splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, což je jedním z předpokladů pro ustanovení zástupce z řad advokátů účastníku řízení. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto.

Usnesení v překladu do rodného jazyka stěžovatele bylo doručováno na adresu uvedenou v kasační stížnosti: Č. 36, P. 9. Jak vyplývá z poštovní relace, tato písemnost byla na základě předchozí výzvy uložena na poště dne 3. 2. 2006, a protože si ji adresát nevyzvedl, považuje se den 6. 2. 2006 za den doručení (bylo postupováno v souladu s ustanovením § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, podle kterého nebyl-li adresát písemnosti zastižen, ačkoli se v místě doručení zdržuje, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.). Ve stanovené lhůtě, a ani později, stěžovatel na uvedenou výzvu nereagoval.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Také Nejvyšší správní soud v poučení o složení senátu ze dne 29. 1. 2007 upozornil stěžovatele, že pokud nedojde k odstranění vytýkaných vad a k předložení plné moci advokáta, bude řízení o kasační stížnosti odmítnuto. Rovněž na tuto výzvu stěžovatel ve stanovené lhůtě nereagoval. Nepředložení plné moci udělené advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout. Za těchto okolností pozbylo na významu rozhodovat o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. března 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu