č. j. 6 Azs 9/2006-70

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: A. U . , proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 36 Az 224/2004-47 ze dne 13. 10. 2005,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného č. j. OAM-1955/VL-10-ZA-03-2004 ze dne 6. 9. 2004 nebyl žalobci (dále jen stěžovatel ) udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a nebyly na něho vztaženy překážky vycestování dle § 91 téhož zákona.

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který rozhodl v záhlaví blíže označeným rozsudkem tak, že žalobu zamítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Napadený rozsudek Krajského soudu v Brně byl zaslán ustanovenému zástupci stěžovatele a podle připojené doručenky mu byl doručen dne 9. 11. 2005. Stěžovatel tedy mohl podat kasační stížnost do 23. 11. 2005. Stěžovatel však podal kasační stížnost osobně dne 5. 12. 2005. Tato kasační stížnost tak byla podána opožděně a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. února 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu