č. j. 6 Azs 88/2006-92

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: R. M . , zastoupen JUDr. Martinem Sochorem, advokátem, se sídlem Čelakovského sady 1580/4, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 60 Az 176/2004-17 ze dne 28. 2. 2005,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátu JUDr. Martinu Sochorovi, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti ve výši 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rozsudkem blíže označeným v záhlaví byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 9. 2004, č. j. OAM-2757/VL-07-05-2004, kterým byla žádost o azyl žalobce (dále jen stěžovatel ) zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o azylu ).

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel včas kasační stížnost, přičemž uplatnil důvod podle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Dne 31. 3. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti v plném rozsahu.

Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Odměna právnímu zástupci stěžovatele, který mu byl ustanoven usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 12. 2005, č. j. 60 Az 176/2004-69, byla stanovena za jeden úkon právní služby (doplnění kasační stížnosti) na základě § 9 odst. 3 písm. f) ve spojení s § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve výši 1000 Kč. Nejvyšší správní soud nepřiznal ustanovenému zástupci odměnu za požadované dva úkony právní služby, neboť v dané věci nedošlo k první poradě s klientem, jak je vyžadováno § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu, a to přestože se o to ustanovený advokát snažil. Výše hotových výdajů byla stanovena podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu taktéž za jeden úkon právní služby ve výši 75 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu