6 Azs 87/2017-45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: J. T. K., zastoupen Mgr. Anetou Bendovou, advokátkou, se sídlem U Soudu 388, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 4. 2016, č. j. OAM-5/LE-LE21-K07-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 2. 2017, č. j. 43 Az 19/2016-59,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna ustanovené advokátky Mgr. Anety Bendové, s e určuje částkou 12.342 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] V záhlaví označeným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalovaného. Tento rozsudek krajského soudu napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) prostřednictvím ustanovené zástupkyně blanketní kasační stížností. Ustanovená zástupkyně doplnila kasační stížnost dne 27. 4. 2017.

[2] Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 17. 7. 2017 vzal stěžovatel kasační stížnost proti napadenému rozsudku zpět.

[3] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Toto ustanovení je na základě § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně použít i pro řízení o kasační stížnosti.

[4] Protože projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti o stěžovatelově úmyslu, Nejvyšší správní soud usnesením řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno.

[6] Stěžovateli byla krajským soudem pro řízení o žalobě jako zástupce ustanovena Mgr. Aneta Bendová, advokátka se sídlem U Soudu 388, Hradec Králové. Nejvyšší správní soud ze soudního spisu ověřil, že krajský soud nevydal rozhodnutí o odměně ustanovené advokátky za úkony převzetí a přípravu zastoupení a doplnění žaloby.

[7] Podle § 35 odst. 8 s. ř. s. platí odměnu ustanoveného advokáta včetně hotových výdajů stát. Podle § 7 a § 9 odst. 4 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, s přihlédnutím k § 11 odst. 1 písm. b) a d) citované vyhlášky náleží advokátce odměna za tři úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, doplnění žaloby a podání kasační stížnosti) v částce 9.300 Kč, a podle § 13 odst. 3 citované vyhlášky náhrada hotových výdajů v částce 900 Kč a částka 2.142 Kč představující 21% DPH, jíž je advokátka plátcem. Celková výše odměny ustanovené zástupkyně proto činí 12.342 Kč, částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. července 2017

JUDr. Petr Průcha předseda senátu