6 Azs 80/2009-61

USN E SE N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Kateřiny Šimáčkové, JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: A. U.-O., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 11. 2007, č. j. OAM-1-826/VL-10-05-2007, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 6. 2009, č. j. 61 Az 111/2007-30,

ta k to:

I. Kasační stížnost se o d m ít á .

II. Žádný z účastníků n em á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O dů v odn ěn í:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) se kasační stížností domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného. Ten rozhodnutím č. j. OAM-1-826/VL-10-05-2007 ze dne 6. 11. 2007 zamítl stěžovatelčinu žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Stěžovatelka brojí včas podanou kasační stížností proti rozsudku krajského soudu, kterému vytýká nezákonnost a to z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). V kasační stížnosti stěžovatelka též požádala o ustanovení právního zástupce pro řízení, neboť živí malého syna a nemá dlouhodobé zaměstnání.

Krajský soud stěžovatelce zaslal na adresu pro doručování uvedenou v kasační stížnosti výzvu k vyplnění formuláře Vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech , který byl stěžovatelce doručen dne 4. 9. 2009 podle § 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (ve znění účinném od 1. 7. 2009) ve spojení s § 64 s. ř. s. Poněvadž stěžovatelka ve stanovené lhůtě soudu neposkytla bližší informaci o svých majetkových poměrech, krajský soud usnesením z 18. 9. 2009, č. j. 61 Az 111/2007-50, rozhodl, že se stěžovatelce zástupce pro řízení neustanovuje. Dále krajský soud v usnesení stěžovatelku vyzval k doplnění kasační stížnosti a k předložení plné moci udělené zástupci pro řízení z řad advokátů, zároveň ji poučil, že nebudou-li vytýkané vady kasační stížnosti odstraněny a neudělí-li plnou moc pro řízení advokátu, nebude možno v řízení o kasační stížnosti pro tyto nedostatky pokračovat (§ 106 odst. 1 s. ř. s. a § 37 odst. 5 s. ř. s.); k doplnění stanovil lhůtu 1 měsíc. Usnesení nabylo právní moci dne 5. 10. 2009. Stěžovatelka nereagovala ani na tuto výzvu krajského soudu, ten tedy spis spolu s kasační stížností předložil Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Stěžovatelka je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byla účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen s. ř. s. ), nicméně nesplňuje jinou podmínku řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupena advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení je nedostatkem odstranitelným. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, krajský soud vyzval stěžovatelku k doplnění kasační stížnosti dne 18. 9. 2009, přičemž výzva byla doručena dne 5. 10. 2009. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 6. 10. 2009. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Lhůta tedy uplynula dne 5. 11. 2009. Stěžovatelka do tohoto data a ani později kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnila, tedy nepředložila plnou moc zvoleného advokáta a neuvedla jeho prostřednictvím (ani sama) další zákonné náležitosti.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení, přes výzvu soudu nebyly odstraněny a pro tyto nedostatky nelze v řízení pokračovat.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti-nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. ledna 2010

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu