č. j. 6 Azs 73/2005-59

US NES ENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a doc. JUDr. Petra Průchy, CSc., v právní věci žalobce: T. G. , zastoupen JUDr. Milanem Gabrišem, advokátem, se sídlem Těšínská 2, Havířov-Bludovice, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 4. 2004, č. j. 24 Az 671/2003-32,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

O důvo dně ní :

Rozhodnutím žalovaného ze dne 4. 6. 2002, č. j. OAM-314/VL-16-HA08-2002, nebyl žalobci (dále jen stěžovatel ) udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a nebyla na něho vztažena překážka vycestování podle § 91 téhož zákona.

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel žalobu k Vrchnímu soudu v Praze. O žalobě rozhodl Krajský soud v Ostravě, na něhož ve smyslu platné právní úpravy přešla pravomoc věc rozhodnout, v záhlaví označeným rozsudkem tak, že žalobu zamítl.

Proti shora uvedenému rozsudku krajského soudu podal stěžovatel prostřednictvím svého zmocněnce kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl zaslán obecnému zmocněnci stěžovatele a podle připojené doručenky byl uložen u provozovatele poštovních služeb dne 18. 6. 2004. Dle § 42 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v tehdy platném znění, nevyzvedne-li si adresát (fyzická osoba) písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení zásilky nedozvěděl. Stěžovateli tak začala dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti běžet dnem 29. 6. 2004, přičemž skutečnost, že jeho obecný zmocněnec si písemnost osobně vyzvedl dne 3. 7. 2004, není pro běh lhůty významná. Stěžovatel tedy mohl podat kasační stížnost do 12. 7. 2004. Stěžovatel však podal kasační stížnost prostřednictvím svého obecného zmocněnce na poštu dne 19. 7. 2004. Tato kasační stížnost tak byla podána opožděně a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. prosince 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu