6 Azs 69/2008-98

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Jiřího Pally, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: T. M., zastoupeného JUDr. Jiřím Římalem, advokátem, se sídlem Výstaviště 67, Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 11. 2006, č. j. OAM- 879/VL-10-K01-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 10. 2007, č. j. 29 Az 6/2007-38,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátovi JUDr. Jiřímu Římalovi, s e n e p ř i z n á v á odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 11. 10. 2007, č. j. 29 Az 6/2007-38, zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného Ministerstva vnitra ze dne 23. 11. 2006, č. j. OAM- 879/VL-10-K01-2006, jímž stěžovateli nebyl udělen azyl podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ). Krajský soud výše uvedeným rozsudkem žalobu zamítl, neboť ji neshledal důvodnou.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen stěžovatel ) v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ). V kasační stížnosti uvedl, že jeho věc byla krajským soudem posouzena v rozporu s platným právním řádem a stejně tak shledal vážná pochybení v řízení před správním orgánem a krajským soudem. Dále ještě dodal, že má vážnou obavu z návratu do své země, neboť mu tam hrozí vážné nebezpečí z politických důvodů. Stěžovatel konečně navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí krajského soudu zrušil a věc vrátil soudu k dalšímu řízení. Současně stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud usnesením ze dne 12. 5. 2008, č. j. 29 Az 6/2007-73, stěžovateli ustanovil pro řízení o kasační stížnosti zástupce JUDr. Jiřího Římala, advokáta, se sídlem Výstaviště 67, Praha 7. Jelikož stěžovatelem podaná kasační stížnost neobsahovala žádné konkrétní důvody ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s., soud ustanoveného zástupce vyzval usnesením z 9.6.2008, č. j. 29 Az 6/2007-78, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení citovaného usnesení doplnil dle § 103 odst. 1 s. ř. s. řádným odůvodněním. Současně soud poučil stěžovatele o tom, že nebudou-li vady kasační stížnosti ve stanovené lhůtě odstraněny, může být stížnost Nejvyšším správním soudem odmítnuta. Toto usnesení bylo zástupci doručeno 12. 6. 2008 a stěžovateli (na jím uvedenou korespondenční adresu) též dne 12. 6. 2008. Ustanovený zástupce přípisem ze dne 21. 8. 2008 krajskému soudu sdělil, že stěžovatele písemně kontaktoval, avšak ten se se zástupcem nespojil a neposkytl mu potřebnou součinnost k doplnění kasační stížnosti. Ustanovený zástupce je toho názoru, že kasační stížnost nelze vzhledem k charakteru věci bez součinnosti stěžovatele doplnit.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 s. ř. s. platí obdobně.

Stěžovatel sice v kasační stížnosti výslovně uvedl, že kasační stížnost podává z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), až d) s. ř. s., ale žádným způsobem nespecifikoval a nekonkretizoval, v čem tyto namítané vady spatřuje. Zástupce stěžovatele pak z důvodu absence jakékoliv součinnosti stěžovatele kasační stížnost nedoplnil. Na výzvu soudu k doplnění kasační stížnosti nereagoval ani sám stěžovatel, ač byl v citovaném usnesení vyzván, aby tak prostřednictvím svého ustanoveného zástupce učinil, a v usnesení ze dne 12. 5. 2008, č. j. 29 Az 6/2007-73, o ustanovení zástupce pro řízení mu bylo sděleno, že je v jeho zájmu ustanoveného zástupce kontaktovat. Přestože byl zástupce stěžovatele krajským soudem vyzván k doplnění kasační stížnosti, nebyl tento nedostatek odstraněn, neboť na výzvu soudu k doplnění kasační stížnosti stěžovatel nereagoval. V kasační stížnosti tak nejsou obsaženy skutečnosti, v nichž by bylo možné spatřit konkrétní důvody ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s. Skutečnost, že podání neobsahuje zákonem požadované náležitosti, brání věcnému vyřízení kasační stížnosti.

Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovateli byl usnesením krajského soudu ze dne 12. 5. 2008, č. j. 29 Az 6/2007-73, ustanoven zástupcem pro řízení o kasační stížnosti advokát JUDr. Jiřího Římala, se sídlem Výstaviště 67, Praha 7. Nejvyšší správní soud konstatuje, že ze soudního spisu není patrný žádný úkon, který by bylo možné podřadit pod ustanovení § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Písemné podání ze dne 21. 8. 2008 nelze považovat za podání soudu týkající se věci samé ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. d) cit. vyhlášky. Nebylo tedy zjištěno, že by zástupci vznikly v řízení jakékoliv náklady či nárok na odměnu za zastupování; zástupce ostatně ani v řízení o kasační stížnosti takové skutečnosti netvrdil. V takovém případě Nejvyšší správní soud rozhodl, že se odměna nepřizná, neboť na ni nevznikl nárok.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. března 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu