č. j. 6 Azs 69/2006-44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: H. X. M., zastoupena JUDr. Jindřichem Zadinou, advokátem, se sídlem Vyšehradská 27, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 36 Az 45/2005-25 ze dne 27. 9. 2005,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Brně byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 9. 3. 2005, č. j. OAM-90/VL-07-HA08-2005, zamítnuta, a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozsudku Krajského soudu v Brně, který jí byl doručen dne 11. 11. 2005, v zákonné lhůtě kasační stížnost, která byla stěžovatelkou podána k poštovní přepravě dne 21. 11. 2005 a doručena krajskému soudu 22. 11. 2005.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 22. 12. 2005, č. j. 36 Az 45/2005-36, stěžovatelku vyzval ve smyslu ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení (§ 106 odst. 3 s. ř. s.) doplnila kasační stížnost tak, aby bylo zřejmé, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá a uvedla údaj o tom, kdy jí bylo rozhodnutí doručeno. Stěžovatelka byla řádně poučena, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude její podání podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuto. Uvedené usnesení bylo dne 2. 1. 2005 doručeno advokátu stěžovatelky, který však na výzvu soudu ve stanovené lhůtě, a ani později, nereagoval.

Krajský soud v Brně po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. května 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu