6 Azs 68/2008-69

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Jiřího Pally, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: A. Y., zastoupeného Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 11. 2007, č. j. OAM-10-493/LE-BE03-BE01-2007, o udělení azylu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2008, č. j. 47 Az 36/2007-27,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Ministerstva vnitra (dále též žalovaný ) ze dne 20. 11. 2007, č. j. OAM- 10-493/LE-BE03-BE01-2007, byla zamítnuta žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně neodůvodněná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 13. 3. 2008, č. j. 47 Az 36/2007-27, zamítl žalobu žalobce proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného; a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen stěžovatel ) včas kasační stížnost, a to z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), a současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Proto krajský soud vyzval přípisem adresovaným na adresu uvedenou v kasační stížnosti (Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová) stěžovatele, aby zaslal soudu vyplněný formulář k prokázání osobních a majetkových poměrů. Podle údaje na obálce, která obsahovala výzvu, byla zásilka držitelem poštovní licence vrácena krajskému soudu dne 17. 4. 2008 s tím, že adresát písemnosti se odstěhoval. Jelikož se uvedenou písemnost nepodařilo soudu doručit stěžovateli na adresu uvedenou v kasační stížnosti, krajský soud provedl úkony ke zjištění jeho skutečného pobytu. V soudním spise na č. l. 41 je založen úřední záznam, podle něhož bylo zjištěno v databázi Ministerstva vnitra, že stěžovatel byl naposledy hlášen k pobytu na adrese: ZZC Bělá-Jezová, z něhož odešel dne 14. 4. 2008 a jeho další pobyt z této evidence není znám. V soudním spise na č. l. 57 je založeno sdělení Policie ČR, ředitelství služby cizinecké policie, odboru evidenčního, č j. CRP-20-6743/čj-2008-9CEVV ze dne 3. 11. 2008, v němž je na základě dožádání krajského soudu sděleno, že stěžovatel byl z území České republiky vyhoštěn dne 23. 4. 2008 přes hraniční přechod Hodonín do 7. 4. 2018. Krajský soud dospěl k závěru, že stěžovatel je neznámého pobytu, a proto ustanovil stěžovateli usnesením ze dne 5. 5. 2008, č. j. 47 Az 36/2007-44, opatrovníka-pracovnici tohoto krajského soudu, a následně usnesením ze dne 14. 11. 2008, č. j. 47 Az 36/2007-58, byla ustanovena opatrovníkem Organizace pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9.

Krajský soud v Praze po podání kasační stížnosti proti předmětnému rozsudku postupoval ve smyslu ust. § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost s příslušnými spisy Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

Nejvyšší správní soud z databáze Ministerstva vnitra ČR zjistil podle úředního záznamu ze dne 6. 1. 2009, č. j.-66, že poslední adresou pobytu stěžovatele bylo ZZC Bělá , ze kterého odešel dne 14. 4. 2008.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Za takový zvláštní zákon je v daném případě nutno považovat zákon o azylu. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu soud zastaví řízení, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k jednoznačnému závěru, že byly naplněny zákonné podmínky ustanovení § 33 písm. e) zákona o azylu, a proto v souladu s ust. § 47 písm. c) s. ř. s. (za použití § 120 téhož zákona), řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu