č. j. 6 Azs 68/2006-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: N . Y., zastoupen Mgr. Lilianou Vochalovou, advokátkou se sídlem I. P. Pavlova 3, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad štolou 3, Praha 7, v řízení okasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 10. 2005, č. j. 14 Az 303/2004-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného č. j. OAM-5487/VL-07-HA08-2002 ze dne 18. 11. 2003 nebyl žalobci (dále jen stěžovatel ) udělen azyl podle § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a nebyla na něho vztažena překážka vycestování ve smyslu § 91 téhož zákona.

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel žalobu. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl v záhlaví blíže označeným rozsudkem tak, že žalobu zamítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Proti shora uvedenému rozsudku krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli zaslán na adresu, kde byl hlášen k pobytu, a protože nebyl v místě zastižen, byla písemnost dne 20. 10. 2005 uložena u provozovatele poštovních služeb. Stěžovatel si ji podle připojené doručenky v úložní době nevyzvedl. Podle § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). V daném případě poslední den lhůty byla neděle, a proto rozsudek byl stěžovateli doručen tímto způsobem dne 31. 10. 2005. Od tohoto data počala stěžovateli běžet lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula 14. 11. 2005. Stěžovatel však podal kasační stížnost prostřednictvím své zástupkyně na poštu dne 8. 12. 2005. Tato kasační stížnost tak byla podána opožděně a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu