6 Azs 67/2008-94

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Jiřího Pally, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: S. S., t. č. neznámého pobytu, zastoupeného opatrovnicí JUDr. Markétou Pakandlovou, advokátkou, se sídlem S. K. Neumanna 281, Hradec Králové, právně zastoupeného Mgr. Ivou Svobodovou, advokátkou, se sídlem Leštínská 12, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 10. 2007, č. j. OAM-1-625/VL-20-K02-2007, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 5. 2008, č. j. 28 Az 78/2007-55,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce Mgr. Ivě Svobodové s e p ř i z n á v á odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů v částce 2400 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto usnesení.

IV. Ustanovené opatrovnici žalobce JUDr. Markétě Pakandlové s e nepřiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. 5. 2008, č. j. 28 Az 78/2007-55. Tímto rozsudkem soud zamítl žalobu žalobce směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 10. 2007, č. j. OAM-1-625/VL-20-K02-2007. Uvedeným rozhodnutím žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu v České republice podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel ve včasné kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Soud zjistil dotazem na Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Praha, že místo hlášeného pobytu stěžovatele je P. 1442, P. 9-K. Usnesením ze dne 4. 7. 2008, č. j. 28 Az 78/2007-70, ustanovil Krajský soud v Hradci Králové stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti zástupkyní advokátku se sídlem v místě jeho hlášeného pobytu, a to Mgr. Ivu Svobodovou. Týmž usnesením soud vyzval advokátku k doplnění kasační stížnosti. Opakovaný pokus o doručení uvedeného usnesení na adresu místa hlášeného pobytu stěžovatele, tj. na adresu

P. 1442, P. 9-K., nebyl úspěšný. Zásilka se ve dnech 11. 7. 2008 a 18. 7. 2008 vrátila zpět soudu s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý. Šetřením provedeným Oblastním ředitelstvím služby cizinecké a pohraniční policie, inspektorátem cizinecké policie Praha bylo zjištěno, že žalobce na uvedené adrese nebydlí ani nikdy nebydlel; jeho pobyt tedy nebyl znám. Krajský soud v Hradci Králové poté usnesením ze dne 19. 9. 2008, č. j. 28 Az 78/2007-82, ustanovil stěžovateli neznámého pobytu k ochraně jeho práv v souladu s § 29 odst. 3 o. s. ř. použitého přiměřeně podle § 64 s. ř. s. opatrovnicí advokátku JUDr. Markétu Pakandlovou. Dne 18. 8. 2008 doručila ustanovená zástupkyně Mgr. Iva Svobodová krajskému soudu doplnění kasační stížnosti, k jehož zaslání byla soudem vyzvána.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce). V souzené věci není sporu o tom, že místo pobytu stěžovatele na území České republiky není známé a nelze je zjistit; tato skutečnost přetrvává od července roku 2008 a soud ji má za prokázanou ze sdělení Policie ČR. Bylo tedy konstatováno, že stěžovatel je neznámého pobytu, a k ochraně jeho práv mu byla krajským soudem ustanovena opatrovnice. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 33 písm. b) zákona o azylu rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů tohoto řízení. Stěžovateli byla pro něho ustanovena soudem zástupkyní advokátka; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokátky částkou 1 x 2100 Kč za jeden úkon právní služby spočívající v doplnění kasační stížnosti ze dne 14. 8. 2008 podle § 11 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 7, § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif ), a dále 1 x 300 Kč paušální náhrady hotových výdajů (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Odměnu za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení podle § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb. však Nejvyšší správní soud zástupkyni žalobce nepřiznal, neboť v době jejího ustanovení již byl stěžovatel neznámého pobytu, takže první porada s ním nemohla proběhnout. Zástupkyni žalobce se tedy přiznává celková náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti ve výši 2400 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Ustanovené opatrovnici soud odměnu podle § 1 odst. 3 a § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb. nepřiznal, neboť ta neučinila v řízení o kasační stížnosti žádný úkon směřující ve prospěch stěžovatele.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu