6 Azs 66/2008-38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Jiřího Pally, JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: nezl. M. J., zastoupeného zákonnou zástupkyní E. B., právně zastoupeného Mgr. Alexandrem Jánem Vaškevičem, advokátem, se sídlem Františkánská 7, Plzeň, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 5. 2008, č. j. OAM-345/VL-01-K04-2008, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 8. 2008, č. j. 28 Az 24/2008-11,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, Mgr. Alexandru Jánu Vaškevičovi, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 4800 Kč, která je splatná do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadá kasační stížností usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 28 Az 24/2008-11 ze dne 6. 8. 2008, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 5. 2008, č. j. OAM-345/VL-01-K04-2008, jímž stěžovateli byla zamítnuta žádost o azyl jako zjevně nedůvodná.

Kasační stížnost byla podána dne 8. 9. 2008. Dne 12. 12. 2008 byl pak Nejvyššímu správnímu soudu doručen přípis, z něhož vyplývá vůle stěžovatele vzít kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzal-li tedy stěžovatel výše uvedeným přípisem svoji kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 28 Az 24/2008-20 ze dne 24. 9. 2008 byl stěžovateli zástupcem pro řízení o kasační stížnosti ustanoven Mgr. Alexandr Ján Vaškevič, advokát. Tomu Nejvyšší správní soud přiznal podle ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů za dva úkony právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů, (konkrétně šlo o doplnění kasační stížnosti a zpětvzetí kasační stížnosti), spolu s režijním paušálem podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Celkem tedy přiznal 4800 Kč. K výplatě odměny stanovil přiměřenou lhůtu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu