č. j. 6 Azs 64/2006-76

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: J. M . , zastoupen opatrovnicí M. B., pracovnicí Krajského soudu v Plzni, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 59 Az 10/2004-34 ze dne 25. 7. 2005,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Plzni byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 7. 1. 2004, č. j. OAM-1275/LE-B01-B02-2003, zamítnuta a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, jenž mu byl doručen dne 22. 8. 2005, kasační stížnost, která byla stěžovatelem podána k poštovní přepravě dne 5. 9. 2005 a doručena Krajskému soudu v Plzni dne 6. 9. 2005 (kasační stížnost tedy byla podána v zákonné lhůtě). V kasační stížnosti stěžovatel, který nebyl zastoupen advokátem, požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení před Nejvyšším správním soudem a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 18. 1. 2006, č. j. 59 Az 10/2004-68, řízení o žádosti stěžovatele o ustanovení zástupce zastavil ve smyslu ustanovení § 33 písm. b) a e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Jak vyplývá ze soudního spisu, krajský soud se snažil ke zjištění majetkových poměrů stěžovatele doručit přípis a příslušný formulář (vzor 060 o. s. ř.). Zásilka doručovaná na adresu uvedenou stěžovatelem v kasační stížnosti: Ž. 98, B., M. B., byla soudu vrácena zpět s údajem doručující pošty, že adresát je na uvedené adrese neznámý. K žádosti soudu bylo evidenčním odborem Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie sděleno, že poslední adresa stěžovatele je od 14. 9. 2005 P. L. 30, okr. M. B., u E. B. Zásilka doručovaná stěžovateli poštou na tuto adresu byla soudu vrácena zpět s údajem doručující pošty, že zásilka nebyla po dobu úložní lhůty vyžádána. Na to byla zásilka doručována k žádosti soudu prostřednictvím příslušného oddělení cizinecké policie. K tomu Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, Oddělení cizinecké policie Mladá Boleslav, soudu sdělilo, že dne 16. 12. 2005 byl pracovníky uvedeného oddělení cizinecké policie na základě požadavku soudu prověřen pobyt stěžovatele na adrese P. L. 30. Kontrolou na místě bylo zjištěno, že se jedná o rodinný dům a tento objekt je v současné době v rekonstrukci. Majitelka objektu paní B. telefonicky sdělila, že zde stěžovatel od 9. 12. 2005 nebydlí a údajně se zdržuje na O. Jak vyplývá ze sdělení ze dne 30. 12. 2005, č. j. SCPP-1111/PH-VII-2005, další pobyt stěžovatele není znám a stěžovatel soudu změnu místa svého pobytu neoznámil. Jelikož nebylo lze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (stěžovatele) a stěžovatel se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil, bylo krajským soudem ve smyslu platné právní úpravy řízení o žádosti stěžovatele o ustanovení zástupce zastaveno.

Za poslední projev stěžovatele vůči soudu je tak potřeba považovat výše zmíněné podání ze dne 5. 9. 2005 ve věci kasační stížnosti. Krajskému soudu se přes šetření nepodařilo zjistit nynější pobyt stěžovatele, a proto mu byla ustanovena usnesením ze dne 19. 1. 2006, č. j. č. j. 59 Az 10/2004-70, v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 64 s. ř. s., pro zastupování v řízení o kasační stížnosti opatrovnice, a to pracovnice Krajského soudu v Plzni paní M. B. Toto usnesení nabylo právní moci dnem doručení 25. 1. 2006.

Krajský soud v Plzni po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) ve spojení s ustanovením § 33 zákona o azylu řízení zastavit, neboť nelze zjistit místo pobytu stěžovatele a tato skutečnost brání nejméně po dobu 90 dnů rozhodnutí ve věci.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Za takový zvláštní zákon je v daném případě nutno považovat zákon o azylu. Podle § 33 zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (v daném případě stěžovatele) a tato skutečnost brání nejméně po dobu 90 dnů rozhodnutí ve věci.

Za této procesní situace pozbylo na významu rozhodovat o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. března 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu