6 Azs 6/2009-67

USN E SE N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Jiřího Pally, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: M. B., zastoupeného Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 2. 2008, č. j. OAM-144/LE-C06-K03-2008, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2008, č. j. 48 Az 36/2008-28, ve znění opravného usnesení ze dne 9. 12. 2008, č. j. 48 Az 36/2008-52,

ta k to:

I. Kasační stížnost se o d m ít á pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků n em á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Rozhodnutím žalovaného (dále též stěžovatel ) č. j. OAM-144/LE-C06-K03-2008 ze dne 25. 2. 2008 nebyla žalobci udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Rozsudkem ze dne 30. 9. 2008, č. j. 48 Az 36/2008-28, ve znění opravného usnesení ze dne 9. 12. 2008, č. j. 48 Az 36/2008-52, Krajský soud v Praze toto rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Soud uvedl, že rozhodnutí žalovaného nevychází z dostatečně zjištěného skutkového stavu a postrádá logickou vazbu na shromážděné podklady pro rozhodnutí; je proto nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Soud uložil žalovanému povinnost se v dalším řízení zabývat nebezpečím výběrového nasazení žalobce do bojů proti příslušníkům své národnosti, doplnit aktuální a relevantní zjištění o zemi původu a v odůvodnění se vypořádat se všemi okolnostmi uváděnými žalobcem.

Po konstatování přípustnosti kasační stížnosti se Nejvyšší správní soud ve smyslu § 104a s. ř. s. dále zabýval otázkou, zda kasační stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele. Pokud by tomu tak nebylo, musela by být podle tohoto ustanovení odmítnuta jako nepřijatelná.

Zákonný pojem přesah vlastních zájmů stěžovatele , který je podmínkou přijatelnosti kasační stížnosti, představuje typický neurčitý právní pojem. Do soudního řádu správního byl zaveden novelou č. 350/2005 Sb. s účinností ke dni 13. 10. 2005. Jeho výklad, který demonstrativním výčtem stanovil typická kriteria nepřijatelnosti, byl proveden např. usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2006, č. j. 1 Azs 13/2006-39, publikovaným pod č. 933/2006 Sb. NSS.

Namítá-li stěžovatel v kasační stížnosti, že krajský soud pochybil, pokud jeho rozhodnutí zrušil, neboť je přesvědčen, že se ve svém rozhodnutí náležitě a důkladně vypořádal se všemi relevantními skutečnostmi, pak Nejvyšší správní soud odkazuje na to, že problematikou nedostatečně zjištěného skutečného stavu věci a nezohledněním všech relevantních okolností uváděných žadatelem o udělení mezinárodní ochrany se již zabýval v řadě svých rozhodnutí, z nichž lze jmenovat např. rozsudek ze dne 29. 10. 2003, č. j. 4 Azs 4/2004-68, dostupný na www.nssoud.cz, či rozsudek ze dne 30. 3. 2007, č. j. 4 Azs 249/2006-80, www.nssoud.cz. Ke skutečnostem týkajícím se obavy žadatele o udělení mezinárodní ochrany z nutnosti nastoupení vojenské služby a nasazení do bojů se již Nejvyšší správní soud vyjádřil např. v rozhodnutí ze dne 9. 6. 2008, č. j. 5 Azs 18/2008-83, www.nssoud.cz. Pokud jde o tvrzení stěžovatele, že rozsudek Krajského soudu v Praze je nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost, pak Nejvyšší správní soud poukazuje na skutečnost, že písařskou chybu v odůvodnění rozsudku Krajský soud v Praze zhojil vydáním opravného usnesení ze dne 9. 12. 2008, č. j. 48 Az 36/2008-52

Ustálená a vnitřně jednotná judikatura Nejvyššího správního soudu poskytuje tedy dostatečnou odpověď na námitky podávané v kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud neshledal ani žádné další důvody pro přijetí kasační stížnosti k věcnému projednání. Za těchto okolností Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele. Shledal ji proto ve smyslu § 104a s. ř. s. nepřijatelnou a odmítl ji.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. února 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu