č. j. 6 Azs 6/2005-44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: N . D. T., zastoupen JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou, se sídlem Žitná 45, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, adresa pro doručování: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, poštovní přihrádka 21/OAM, 170 34 Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 5. 2004, č. j. OAM-301/VL-07-05-2004, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2004, č. j. 48 Az 131/2004-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 25. 8. 2004 zamítl Krajský soud v Praze rozsudkem č. j. 48 Az 131/2004-25 žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 5. 2004, č. j. OAM-301/VL-07-05-2004, kterým bylo rozhodnuto, že se žalobci (dále jen stěžovatel ) neuděluje azyl v České republice podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a ve kterém bylo dále rozhodnuto, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Proti uvedenému rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, která byla podána prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. na adresu uvedenou v žalobě, kterou dále uvádí i v řízení o kasační stížnosti. Protože nebyl zastižen, byla zásilka podle § 42 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, uložena dne 1. 10. 2004 na poště. Jelikož si stěžovatel zásilku nevyzvedl, je třeba mít podle výše uvedených ustanovení za to, že zásilka byla doručena desátý den ode dne doručení, tzn. 11. 10. 2004. Kasační stížnost tedy stěžovatel mohl podat do 25. 10. 2004. Jelikož kasační stížnost byla podána k poštovní přepravě až dne 19. 11. 2004, je nutné ji považovat za opožděnou a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu