č. j. 6 Azs 556/2004-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: N. T. C., zastoupen Mgr. Richardem Polmou, advokátem, se sídlem nám. Republiky 946, 293 01 Mladá Boleslav, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, adresa pro doručování: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, poštovní přihrádka 21/OAM, 170 34 Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. 7. 2004, č. j. 46 Az 51/2004-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 20. 7. 2004 zamítl Krajský soud v Praze rozsudkem č. j. 46 Az 51/2004-23 žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 3. 2004, č. j. OAM-4551/VL-20-P17-2003, kterým bylo rozhodnuto, že se žalobci (dále jen stěžovatel ) neuděluje azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Proti uvedenému rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost, která byla podána osobně u Krajského soudu v Praze dne 19. 10. 2004.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doruční. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. na adresu uvedenou v žalobě. Protože nebyl zastižen, byla zásilka podle § 42 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, uložena dne 21. 9. 2004 na poště. Jelikož si stěžovatel zásilku nevyzvedl (nevyžádáno), je třeba mít podle výše uvedených ustanovení za to, že zásilka byla doručena desátý den ode dne uložení, tzn. 1. 10. 2004. Na fikci doručení podle uvedených ustanovení nemá vliv následné faktické převzetí stejnopisu rozhodnutí v budově soudu. Kasační stížnost tedy stěžovatel mohl podat do 15. 10. 2004. Jelikož kasační stížnost byla podána u Krajského soudu v Praze osobně až dne 19. 10. 2004, je nutné ji považovat za opožděnou a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu